10
Mënë narunë adorar ra figurë
Dadë, rac shtuaꞌa gac bëꞌa të de quë ra shtadë guëlú naꞌa despuësë bëruꞌu raiꞌ Egipto, guzë́ raiꞌ guëaꞌ shcahi nu gudëdë raiꞌ Nisëduꞌu Llni. Zni guc ziquë tubi galëriubë nisë parë lëꞌë raiꞌ purquë guanaldë raiꞌ Moisés guëaꞌ shcahi nu gudëdë raiꞌ nisëduꞌu. Bëꞌnë raiꞌ recibir Moisés ziquë lamë shtë raiꞌ. Grë́tëꞌ raiꞌ gudáu raiꞌ con mizmë dau nabësheꞌldë Dios. Grë́tëꞌ raiꞌ biiꞌ raiꞌ mizmë bebidë nabëdëꞌë më purquë biiꞌ raiꞌ nisë nabëruꞌu laꞌni guëꞌë. Guëꞌë ni na Cristo nabësheꞌldë Dios parë gúniꞌ compañi lëꞌë raiꞌ lu nezë. Perë cantidá lëꞌë raiꞌ adë bëquítëdiꞌi lduꞌu Dios con lëꞌë raiꞌ, por ni bëaꞌnë ra cuerpë shtë raiꞌ nezë; guti raiꞌ.
Grë ndëꞌë guzac parë gac bëꞌa hiaꞌa lla quëhunë Dios; nahin ejemplë të adë chu guëzébidiꞌi lduꞌi cusë mal cumë ziquë bëꞌnë ra mënë ni. Por ni adë rúnëdiꞌi të adorar ra figurë naractsaꞌu cumë ziquë bëꞌnë bëldá ra më israelitë. Naescritë laꞌni Sagradas Escrituras: “Ra mënë guzubë rall; gudáu rall; biiꞌ rall; lueguë guasuldí rall parë guëguiꞌi rall lu figurë”. Nu adë chu guëquënúdiꞌi sáhiꞌ cumë ziquë bëldá ra mënë ni bëꞌnë raiꞌ nu guti galdë bi tsunë mili mënë tubsë dzë. Nu adë chu guëtëꞌdë prëbë lu Dadë aunquë na më pacënci. Bëldá ra mënë ni bëtëꞌdë rall prëbë lu më nu gudahuëꞌ serpientë lëꞌë raiꞌ; guti raiꞌ. 10 Nu adë chu guëníꞌidiꞌi cuntrë Dios cumë ziquë bëldá raiꞌ bëꞌnë raiꞌ; guti raiꞌ, bëꞌnë ianglë shtë galguti.
11 Grë́tëꞌ ndëꞌë guzac ra shtadë guëlú hiaꞌa parë gac bëꞌa hiaꞌa lla quëhunë Dios. Na escritë ra ejemplë ni laꞌni Sagradas Escrituras parë lëꞌë hiaꞌa nanabani iurneꞌ. Pues hia blac izë gudëdë; hia parë lëꞌë hiaꞌa bëdchini tiempë cubi. 12 El quë narialdí lduꞌi zugáꞌall firmë lu shnezë Dios; pues gápëll cuidadë të parë adë ldáguëdiꞌill lu duldë. 13 Cualquier cusë mal nartëꞌdë mëdzabë lu hiaꞌa, igual nahin ziquë rdëdë lu los de más mënë, perë rac tsaldí lduꞌu të shtiꞌdzë Dios. Lëꞌë më jamás adë guësáꞌnëdiꞌi më lëꞌë të; guëneꞌe më pudërë parë gunë të gan lu ra cusë mal. Iurë guëdchini tubi cusë mal, iurní Dios guëneꞌe më pudërë parë guërúꞌul laꞌni ra cusë ni parë adë guëazë guétëdiꞌil lu shnezë më sino gáquël firmë.
14 Por ni bëchi narac shtuaꞌa, gulë bëlluꞌnë catë runë mënë adorar ra figurë. 15 Quëgniaꞌa lu të cumë ziquë ra nardëꞌë cuendë. Gulë bëꞌnë juzguë si talë na verdá lo quë naquëgniaꞌa iurneꞌ. 16 Iurë rdëá hiaꞌa nu rdi hiaꞌa laꞌni copë nabëꞌnë ldaiꞌ Dios, nu rdëꞌë hiaꞌa graci lu më por vini ni, nahin tubi sëñi de quë quëdë́ꞌnaꞌa recibir ra bendición nazeꞌdë por galguti shtë Jesús. Nu iurë rdáuhaꞌa guetështildi naná rllullë, na sëñi de quë unidë na hiaꞌa con Cristo nu nadápaꞌa tratë con lë́ꞌiꞌ. 17 Aunquë cantidá na hiaꞌa, pues quëháuhaꞌa pedasë shtë tubsë guetështildi; na hiaꞌa tubsë cuerpë purquë unidë na hiaꞌa con el quë naná guetështildi verdadërë.
18 Gulë gunaꞌzi stubi ejemplë shtë naciuni Israel. Ra bëshuzi nabëꞌnë dchiꞌni laꞌni iáduꞌu, iurë gudáu raiꞌ belë shtë ma nabëꞌnë mënë ofrecërë lu Dios, rac bëꞌa hiaꞌa de quë lëꞌë raiꞌ napë raiꞌ tratë con Dios. 19 Adë quëgníꞌidiaꞌa de quë ra figurë naractsaꞌu, napë rahin valurë, nilë adë quëgníꞌidiaꞌa de quë belë naná guc ofrecërë lu ra figurë, lasaquin. Aquëdiꞌi. 20 Lo quë nacagniaꞌa na, lëꞌë ra mënë nanádiꞌi më israelitë, iurë quëhunë rall ofrecërë belë lu bëcuꞌguë, quëhunë rall ofrecërin lu mëdzabë mal, lëdë lu Diósëdiꞌi. Adë rac shtúꞌudiaꞌa lëꞌë të gapë të tratë con mëdzabë. 21 Adë nídiꞌi mudë gu të laꞌni copë shtë Dadë Dios nu al mizmë tiempë gu të laꞌni copë shtë mëdzabë. Nídiꞌi mudë gau të lu mellë shtë Dadë nu mizmë tiempë gau të lu mellë shtë mëdzabë. Adë nídiꞌi mudë gúnël adorar ra dzanë nu gúnël adorar Dios mizmë tiempë. 22 ¿Gu rac shtuꞌu të guëldënú më lëꞌë të? ¿Gu napë të más fuersë quë lëꞌë më?
Libertá nanapë ra shini Dios
23 Perë lë́ꞌël rníꞌil librë nal parë gúnël lo quë narac shtúꞌul. Perë rniaꞌa lul, grë cusë adë rúnëdiꞌi compañi parë guësë́ Espíritu Santo lë́ꞌël. Verdá nadápaꞌa libertá parë guëdë́ꞌnaꞌa zihani cusë, perë lëdë grë́diꞌi quëhunë compañi parë su firmë saꞌ hiaꞌa lu shnezë më. 24 Runë tucarë quili nguiu bien shtë sáhiꞌ, lë́dëdiꞌi bien shtë mizmë lë́ꞌëll.
25 Gulë gau grë́tëꞌ lo quë nardú lu llguëaꞌ sin adë rnaꞌbë díꞌdzëdiꞌil si na bien u na mal según creenci shtë́nël 26 purquë lëꞌë guë́ꞌdchiliu nu grë́tëꞌ lo quë nananú lu guë́ꞌdchiliu, rnibëꞌa Dadë Dios.
27 Si talë tubi saꞌl nanadë rialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë Dios perë quëhúnëll invitar lë́ꞌël gaul lídchill, pues gudáu grë lo quë nagunë rall sirvë lul sin quë adë rnaꞌbë díꞌdzëdiꞌil si lëꞌë cumidë gua delantë lu ra figurë. 28 Perë si talë tubi guëniꞌi lul: “Belë rëꞌ guc ofrecërë ziquë ofrendë lu ra figurë”, iurní adë ráudiꞌil belë ni, no sea gúnël dañi parë lëꞌë saꞌl naguniꞌi diꞌdzë ni lul. 29 Quëgniaꞌa ndëꞌë parë bien shtë saꞌl, parë adë gúnëdiꞌil dañi fe shtë saꞌl, lë́dëdiꞌi purquë nal débil con creenci shtë́nël.
Si talë tubi saꞌl quëgnaꞌbë díꞌdzëll: “¿Pëzielú conductë shtëna gac cunformë con llgabë shtë sahia? purquë nahia librë. 30 Si talë rdëꞌa graci lu Dios por lo quë narauha, ¿pëzielú runë mieti juzguë conductë shtëna si fuërë nahia pecadurë?” 31 Perë rniaꞌa lu të, si rau të u ruuꞌ të u cualquier stubi cusë, gulë bëꞌnë grë cusë parë gunë mieti alabar Dios. 32 Adë chu quëréldëdiꞌi manërë parë ldaguë los de más saꞌ të lu duldë, nilë por ra më israelitë, ni por ra nanádiꞌi më israelitë, ni por ra grupë shtë shmënë Dios. 33 Rëglë shtëna na zndëꞌë: adë rúnëdiaꞌa ofender ra sahia; mejurë rac shtuaꞌa guëquitë lduꞌu rall; adë rguilia bien shtë na sino bien shtë los de más sahia të parë gac salvar raiꞌ.