9
Derechë nanapë tubi poshtë
¿Gu adë rialdídiꞌi lduꞌu të shtiꞌdza? Pues napa libertá nu grë derechë cumë los de más poshtë shtë më. Gunahia lu Jesucristo, Shlámaꞌa. Nu lëꞌë të na të resultadë shtë shchiꞌnia nabëna en el nombre shtë Dios. Parë stubi ra mënë nádiaꞌa poshtë perë parë lëꞌë të napë quë rac bëꞌa të nahia poshtë shtë më purquë lëꞌë të na të ziquë tubi muestrë de quë nahia poshtë de verdá purquë unidë na të con lëꞌë më.
Ndëꞌë na lo quë narniaꞌa lu ra mënë narniꞌi cuntrë na. Napa derechë guëcahia lo quë narneꞌe mënë gáuha, nu parë guaꞌ. Napa derechë parë cahia tubi naꞌa parë gunë tseꞌla compañi na lu ra viajë igual ziquë runë los de más poshtë. Zni quëhunë ra bëchi Dadë Jesús nu Pedro. ¿U runë të llgabë de quë Bernabé nu na, na naꞌa lúniquë nanápëdiꞌi derechë parë guësaꞌnë naꞌa dchiꞌni material parë guëniꞌinú naꞌa mënë ra dizaꞌquë? ¿Ca na nguiu narunë sirvë ziquë suldadë perë rállëll por gashtë nanápëll? ¿Chull rcabní hiaguë uvë perë ráudiꞌill nashi shtë hiaguë ni? Grë vëquërë naquëhapë ma ¿pë ruuꞌdiꞌill lechë? Adë rúnëdiꞌi të llgabë de quë diꞌdzë rëꞌ na shgabë nguiu sulamëntë purquë lëy nabëquëꞌë Moisés rniꞌi igual. Rniꞌi lëy shtë Dios: “Adë rgúdiꞌil guëꞌshu ruaꞌ ngunë naná rguitsë trigu”. Pues clarë nahin; adë quëgníꞌidiꞌi Dios diꞌdzë rëꞌ purquë rgaꞌa lduꞌu më ra ngunë 10 sino nahin tubi comparaciuni parë lëꞌë hiaꞌa. Lëy ni naescritë parë bien shtë hiaꞌa. El quë naraaꞌnë lu guiuꞌu nu el quë narcabní bëꞌdchi, guërupë rall runë rall dchiꞌni purquë cuezë rall dzë gunë rall recibir partë shtë cusechë narunë tucarë cadë lëꞌë rall. 11 Iurní bëcabní naꞌa bëꞌdchi narneꞌe vidë cubi parë lëꞌë të. ¿Pë lluaꞌa të na mal si guëdëꞌnë naꞌa recibir cusë material de lëꞌë të? 12 Pues si stubi mënë napë derechë gúnëll recibir cusë material shtë të, másruꞌu derechë napë naꞌa guëdëꞌnë naꞌa recibir cusë ni.
Perë adë gunáꞌbëdiaꞌa niétiquë de lëꞌë të. Ruaꞌa lduꞌu naꞌa grë cusë durë; gudilli naꞌa gashtë shtë naꞌa parë másruꞌu guërëꞌtsë dizaꞌquë shtë Cristo. 13 Nanë́ të de quë ra narunë dchiꞌni laꞌni iáduꞌu ruꞌbë, quëhunë rall recibir partë ra cusë nardëꞌë mënë ziquë ofrendë lu Dios. Ra naná quëhunë dchiꞌni ruaꞌ bëcuꞌguë, runë rall recibir tubi partë shtë ra ma naguc ofrecërë lu bëcuꞌguë. 14 Igual manërë na, lëꞌë Dadë gunibë́ꞌaiꞌ el quë naruadiꞌdzë dizaꞌquë shtë më, gúnëll recibir lo quë narquíꞌnill; guëdëꞌë ra shmënë Dios lo quë narunë tucarë cáꞌall. 15 Perë na nunquë gunáꞌbëdiaꞌa dumí lu të. Nu zac adë quëquë́ꞌëdiaꞌa ndëꞌë parë guna recibir dumí shtë të. Mejurë gatia antsë guëdchisú mënë lëꞌë galërquitë lduaꞌa nanapa por mudë nanabania entrë lëꞌë të.
16 Parë na adë runë nadchínidiaꞌa purquë ruadiꞌdza dizaꞌquë, purquë ni napë quë guna; zni Shlama gunibë́ꞌaiꞌ guna. Pues prubi de na si talë adë guadíꞌdzëdiaꞌa dizaꞌquë. 17 Por ni si talë guadiꞌdza dizaꞌquë sulë por prupi voluntá shtëna, runë tucarë tubi premi cahia; perë quëhuna cumplir purquë nahin mandadë shtë Dadë; nahia ziquë tubi muzë nanapë quë gunë dchiꞌni por la fuersë. 18 ¿Pë premi napa iurneꞌ? Nahin de quë quëadiꞌdza dizaꞌquë lu ra mënë, perë adë rúnëdiaꞌa cubrë ni tubi centavë. Quiere decir adë quëhúnëdiaꞌa cubrë lu ra mënë aunquë napa derechë cahia ayudë shtë rall.
19 Nádiaꞌa bajo ordë shtë ra mënë, perë nahia siervë shtë mieti të parë guna gan másruꞌu mënë parë Cristo. 20 Iurë guquërelda entrë ra më israelitë, nahia cumë lëꞌë raiꞌ parë guna gan lëꞌë raiꞌ por Cristo. Iurë nanúa entrë ra naná bajo ordë shtë lëy, pues nahia cumë lëꞌë raiꞌ të parë guna gan lëꞌë raiꞌ por Cristo. 21 Iurë nanúa entrë ra naguënë́diꞌi lëy shtë Dios, nahia ziquë lëꞌë raiꞌ parë guna gan lëꞌë raiꞌ por Cristo. Adë rúnëdiꞌi cuntienë ndëꞌë de quë nápëdiaꞌa rëspëti parë lëy shtë Dios, sino guca ziquë lëꞌë rall të gac bëꞌa rall verdá shtë Dios nu gac rall shmënë Cristo. 22 Iurë nanúa ladi ra nadë rialdídiꞌi lduꞌi con guëdubinú lduꞌu raiꞌ, nahia ziquë lëꞌë raiꞌ të parë guna gan lëꞌë rall; tsaldí lduꞌu rall más. Quiere decir, guquërelda ziquë cualquier sahia të parë guna gan lëꞌë raiꞌ por Cristo. 23 Quëhuna grë ndëꞌë parë guërëꞌtsë dizaꞌquë nu parë guëquitë lduaꞌa juntë con lëꞌë të por ra cusë zaꞌquë narsëdchini dizaꞌquë.
24 Nanë́ të de quë entrë ra narlluꞌnë tubi carrërë, tubsë naná gunë recibir premi. Gulë gubani ziquë el quë narlluꞌnë lu carrërë parë gunë të recibir premi shtë Jesús. 25 Grë́tëꞌ ra narunë preparar parë deportë, rquëꞌë guiáꞌall lo quë adë nazáꞌquëdiꞌi. Pues lëꞌë rall quëhunë rall zni parë gunë rall recibir tubi premi, tubi corunë shtë guëꞌë perë guëꞌë ni lueguë rbidchi. En cambi lëꞌë hiaꞌa quëdë́ꞌnaꞌa dchiꞌni durë parë guëdë́ꞌnaꞌa recibir tubi premi nanadë tsalúdiꞌi parë siemprë. 26 Adë rllúꞌnëdiaꞌa lu carrërë ziquë ciegu; adë quëhúnëdiaꞌa ziquë tubi nguiu naná quëgdëꞌë golpë lu mbë 27 sino quëgzac zia shcuerpa; quëhuna obligar el mizmë cuerpë shtëna parë guëzuꞌbë diaguë shcuerpa voluntá shtëna. Zni canihuna; no sea de quë despuësë de bëluáꞌahia sahia shtiꞌdzë Dios, guna fallar lu rëglë nu gúnëdiaꞌa gan premi shtë Jesús.