8
Cumidë nabëꞌnë mënë ofrecërë lu dzanë
Iurneꞌ quëquëaꞌa shcuendë shtë dau naná guc ofrecërë lu ra figurë naruntsaꞌu mënë con guiaꞌa mënë. Bien rac bëꞌa hiaꞌa custumbrë ni nápëdiꞌin valurë; adë rlluíꞌidiꞌin. Adë chu gunë nadchínidiꞌi por lo quë nananëll, mejurë gac shtuꞌu mieti saꞌ mieti parë tsaruꞌbë vidë cubi nabëneꞌe Espíritu Santo. Si talë tubi de lëꞌë të runë nadchini por lo quë nariasël, pues todavía runë faltë zihani cusë parë riasël. Si talë tubi de lëꞌë të rac shtúꞌul Dios de verdá, pues Dios rúniꞌ recibir nguiu ni ziquë tubi shini më.
Guniaꞌa ndëꞌë parë gac bëꞌa të shcuendë ra dau naquëhunë mieti ofrecërë lu ra dzanë. Pues rac bë́ꞌa hiaꞌa de quë tubi figurë nápëdiꞌin vidë; nápëdiꞌin fuersë parë guë́ꞌdchiliu rëꞌ, nu rac bëꞌa hiaꞌa nanú tubsë Dios. Pues quëgniꞌi mënë nanú ra dios gubeꞌe nu dios lu guë́ꞌdchiliu; pues ra dios ni nu ra dadë ni zihani raiꞌ nanú perë parë lëꞌë hiaꞌa nanú tubsë Dios, Shtádaꞌa. Lëꞌë më bëntsáꞌuiꞌ grë́tëꞌ ra cusë. Nabániaꞌa parë guëdë́ꞌnaꞌa cumplir lo quë narac shtuꞌu më, nu zac nanú tubsë Dadë Jesucristo, Shlámaꞌa. Por lë́ꞌiꞌ gurështë́ grë́tëꞌ ra cusë nu nadápaꞌa vidë eternë por lëꞌë më.
Perë grë ra mieti adë rac bë́ꞌadiꞌi rall ndëꞌë. Antsë bëꞌnë rall adorar ra dzanë nu todavía napë rall rëspëti iurë rau rall belë naguc ofrecërë lu ra dzanë. Adë rialdídiꞌi lduꞌu rall firmë nu rini laꞌni lduꞌu rall na rall culpablë iurë rau rall belë ni. Perë por ra cusë nardáuhaꞌa adë gácaꞌa mejurë u más peor delantë lu Dios. Adë rúnëdiꞌi importë si talë ráuhaꞌa u adë ráudiꞌi hiaꞌa. Igual nahin parë Dios. Perë gulë gapë cuidadë de quë libertá nanápël parë gaul grë́tëꞌ ra cusë, adë gaquin ejemplë mal parë saꞌl nu ldáguëll lu duldë por ejemplë shtë́nël. 10 Tubi comparaciuni, lë́ꞌël rdë́ꞌël cuendë ra dzanë nápëdiꞌi rall vidë, nu rzubënul mënë catë rau të belë naguc ofrecërë lu ra dzanë. Si talë tubi saꞌl narialdí lduꞌi Dios, rnall lë́ꞌël ngaꞌli nu creenci shtë́nëll na débil, lo quë naquëhúnël rsëdchini mal llgabë parë nguiu ni nu gúnëll tubi cusë nanádiꞌi zaꞌquë parë lë́ꞌiꞌ. 11 Lë́ꞌël nanël verdá perë guëluáꞌal mal nezë parë saꞌl; adë nazáꞌquëdiꞌin. Pues guti Cristo por nguiu ni igual ziquë guti më por lë́ꞌël. 12 Iurë quëhúnël duldë cuntrë bëchi saꞌl, iurë rguínil llgabë shtë saꞌl naná débil, pues también quëhúnël duldë cuntrë Cristo. 13 Por ni rëglë shtëna na zndëꞌë; si talë quëhuna tubi cusë narunë ldaguë bëcha lu duldë, nunquë jamás adë gáudiaꞌa belë, no sea nahin mal parë bëchi la sahia nu gúnëll duldë por ejemplë shtëna.