7
Cunseju parë ra casadë
Iurneꞌ guna contëstë ra preguntë nagunaꞌbë diꞌdzë të laꞌni cartë nabësheꞌldë të. Bien nahin parë tubi nguiu de quë guëtsë́ꞌadiꞌi nguiu perë cumë nanú zihani tentación parë gunë mieti duldë, mejurë cadë nguiu gapë tséꞌlëll nu cadë naꞌa gápiꞌ tséꞌliꞌ. Grë ra nguiu naná casadë napë quë gunë rall cumplir lo quë narunë tucarë ziquë tseꞌlë naꞌa, nu ra naꞌa casadë napë quë gunë rall cumplir con tseꞌlë raiꞌ. Tubi naꞌa adë nádiꞌill dueñi shtënë shcuérpëll sino quë tséꞌliꞌ nápëll derechë parë shcuerpë tséꞌliꞌ. Mizmë manërë ra nguiu adë nádiꞌill dueñi shtë shcuérpëll sino quë tseꞌlë nguiu nápëll derechë parë shcuerpë nguiu. Lëꞌë të naná casadë, adë rúnëdiꞌil negar parë gaꞌanul tséꞌlël; sulamëntë si talë guërupë të na të de acuerdë por tubi tiempë parë gunë të orar lu Dios, hia despuësë napë quë guëbrí gaꞌanul tséꞌlël të parë gúnëdiꞌi Satanás gan lul nu ldáguël lu duldë.
Cagniaꞌa lu të ndëꞌë ziquë tubi permisi, lë́dëdiꞌi ziquë mandamientë shtë Dios. Pues por partë shtë na, rac shtuaꞌa de quë grë nguiu gac ziquë na, perë adë nádiꞌin posiblë. Bëzëlaaꞌdchi Dios cadë tubi nguiu fuersë especial; bëldá rall rtsëꞌa; stubi nguiu adë rtsë́ꞌadiꞌill.
Rniaꞌa lu ra nanádiꞌi casadë nu lu ra viudë de quë nabién si adë guëtsë́ꞌadiꞌi të ziquë nahia perë si talë adë ráquëdiꞌi gunë të gan lu ra deseo, pues gulë bëtsëꞌa. Mejurë guëtsë́ꞌal quë gápël mal llgabë.
10 Grë́tëꞌ të shmënë Dios naná casadë, rnibë́ꞌahia lu të de quë ra naꞌa adë guësáꞌnëdiꞌill tséꞌell. Mandadë rëꞌ lë́dëdiꞌi shtëna sino nahin mandadë shtë Dadë Jesús. 11 Pues si talë tubi naꞌa bësáꞌnëll tséꞌlëll; separadë na rall; adë cáꞌadiꞌill stubi nguiu u guëcáꞌall tséꞌlëll stubi. Mizmë manërë napë quë gunë ra nguiu cumplir; adë gáquëdiꞌi divorciar rall.
12 Lu të los de más mënë, rniaꞌa lo quë lluáꞌahia na bien. Lëꞌë Dadë bësáꞌnëdiꞌiꞌ diꞌdzë rëꞌ. Si talë nanú tubi nguiu rialdí ldúꞌull shtiꞌdzë Dios perë tséꞌlëll adë rialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë më, perë lëꞌë naꞌa ni nall cunformë guëquëreldënull tséꞌlëll, nguiu ni napë quë tsaglaꞌguë guëquëréldëll con tséꞌlëll. 13 Nu zac, si talë tubi naꞌa rialdí ldúꞌull shtiꞌdzë Dios perë tséꞌlëll adë rialdídiꞌi ldúꞌull shtiꞌdzë më, si talë lëꞌë nguiu ni nall cunformë guëquëreldënull tséꞌlëll, adë gac divorciar rall. 14 Lëꞌë nguiu nanadë rialdídiꞌi lduꞌi perë tséꞌliꞌ sí rialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios, nguiu ni rúnëll recibir bendición shtë Dios. Nu zac lëꞌë naꞌa nanadë rialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë Dios perë tséꞌlëll sí nall shmënë Dios, pues naꞌa ni quëhúnëll recibir bendición shtë Dios. Guc ldaiꞌ por Dios por nall unidë con tséꞌlëll. Si talë lë́dëdiꞌi zni, shini shtë ra mënë ni na raiꞌ ziquë shini ra nanadë rialdídiꞌi lduꞌi Dios, perë iurneꞌ ra shini rall quëhunë rall recibir ra bendición shtë Dios. 15 Perë si talë lëꞌë nguiu u lëꞌë naꞌa nadë rialdídiꞌi lduꞌi Dios, rac shtúꞌull guësáꞌnëll tséꞌlëll, pues zni gaquin. Iurní lëꞌë nguiu u lëꞌë naꞌa naná bëaꞌnë, nall librë. Gulë́ Dios lëꞌë hiaꞌa parë guëquëréldaꞌa en paz të adë tsúdiꞌi dishiꞌbi entrë ra naná casadë. 16 Lëꞌë të naꞌa, nídiꞌi segurë de quë tsaldí lduꞌu tséꞌlël si guëquëreldënul lë́ꞌëll. Nu zac lëꞌë të nguiu, nídiꞌi segurë tséꞌlël tsaldí lduꞌi shtiꞌdzë Jesús.
17 Ndëꞌë na narunë tucarë guëdë́ꞌnaꞌa; cumë ziquë bëneꞌe Dios llni cadë túbiaꞌa, cha guëdë́ꞌnaꞌa cumplir voluntá shtë më. Runë tucarë tsaglaꞌguë nguiu cumë iurë gunaꞌbë më lë́ꞌëll. Pues runë tucarë tsaglaꞌguë guëquëréldaꞌa de acuerdë con principi shtë vidë cubi nadápaꞌa. Zni rnibë́ꞌahia guëdubi grupë shtë shmënë Dios. 18 Si talë iurë gunaꞌbë Dios lë́ꞌël, nu nápël sëñi de quë bëriuguë partë cuerpë shtë́nël según custumbrë shtë mënë israelitë, adë guëtíꞌidiꞌil sëñi ni. Si talë adë gúquëdiꞌil circuncidar iurë gúquël shmënë Dios, adë rdë́ꞌëdiꞌil sí guëchuguë mënë shcuérpël. 19 Nídiꞌi importë lu Dios si gúquël circuncidar u aquëdiꞌi. Lo quë narunë importë lu Dios na guëzuꞌbë diáguël mandamientë shtë më. 20 Lo quë narunë tucarë gunë mieti na, tsaglaꞌguë mieti mizmë ofici nanapë nguiu iurë lëꞌë Dadë gunáꞌbëiꞌ nguiu ni. 21 Si talë nal bajo ordë shtë saꞌl iurë gunaꞌbë më lë́ꞌël, adë riádiꞌi ldúꞌul. Perë si talë nanú manërë parë gápël libertá, pues mejurë guërúꞌul librë. 22 Grë ra naná bajo ordë shtë saꞌll iurë Dios gunáꞌbëiꞌ ra nguiu ni, gúquiꞌ shmënë më nanapë libertá. Nu el quë nanádiꞌi bajo ordë shtë saꞌll perë gunaꞌbë më lë́ꞌëll, nall bajo ordë shtë Cristo. Rnibëꞌa më lë́ꞌëll. 23 Dios guziꞌi më lë́ꞌël tubi prëci ruꞌbë; adë rdë́ꞌëdiꞌil sí gac të bajo ordë shtë ra mënë. 24 Bëchi, runë tucarë cadë nguiu tsaglaꞌguë gúnëll mizmë ofici catë tsu nguiu iurë gunaꞌbë Dios lë́ꞌëll.
25 Iurní caquëaꞌa shcuendë ra lliguënaꞌa nadë bëtsë́ꞌadiꞌi. Adë nápëdiaꞌa ni tubi mandadë shtë Dios perë rniaꞌa lu të lo quë nalluáꞌahia. Pues rac tsaldí lduꞌu të na purquë zihani vueltë bëgaꞌa lduꞌu më na, por ni runë tucarë guëquë́ diaguë të shtiꞌdza. 26 Lluáꞌahia de quë mejurë guëaꞌnë nguiu tal cumë ziquë na nguiu por tantë cusë durë naná zeꞌdë lu guë́ꞌdchiliu. 27 Si talë bëtsë́ꞌal adë rúnëdiꞌil llgabë parë guësáꞌnël tséꞌlël. Si talë nápëdiꞌil tséꞌlël, adë riúbëdiꞌi ldúꞌul parë guëtsë́ꞌal. 28 Perë si talë guëtsë́ꞌal, nádiꞌin duldë. Si talë guëtsëꞌa tubi lliguënaꞌa, adë nádiꞌin duldë. Perë grë́tëꞌ ra casadë gunë rall sufrir por cusë durë nazeꞌdë tiempë neꞌ, nu rac shtuaꞌa adë gápëdiꞌi të más cusë durë.
29 Dadë, quëquëaꞌa lu të; stuꞌpë tiempë rëaꞌnë. Iurneꞌ parë delantë ra naná casadë, runë tucarë guëbani rall ziquë nádiꞌi rall casadë. 30 Ra naná tristë napë quë guëriubë lduꞌu rall të gunë rall cumplir voluntá shtë Dios. Ra naná quëhunë ra laní, runë tucarë guënaꞌzi rall shchiꞌni më nasesë. Ra nartuuꞌ, runë tucarë adë gac shtúꞌudiꞌi rall cusë shtë guë́ꞌdchiliu. 31 Ra narquitë lduꞌu por ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu, adë chu guëdë́ꞌëdiꞌi sí të rnibëꞌa cusë shtë guë́ꞌdchiliu lë́ꞌëll, purquë guë́ꞌdchiliu nu ra cusë shtë tiempë neꞌ, nasesë tsaluhin.
32 Rac shtuaꞌa de quë cadë tubi të adë riádiꞌi lduꞌu të. Lëꞌë nguiu naná sultërë rquëdiꞌni ldúꞌull por ra cusë shtë Dadë Dios nu rac shtúꞌull gúnëll cumplir voluntá shtë më parë guëquitë lduꞌu më lë́ꞌëll. 33 Perë iurë lëꞌë sultërë guëtsë́ꞌall, iurní rac ldúꞌull por ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu nu parë guëquitë lduꞌu tséꞌlëll lë́ꞌëll. 34 Zni na con tubi lliguënaꞌa nu ra naꞌa casadë. Lëꞌë naꞌa nanápëdiꞌi tséꞌlëll, rquëdiꞌni ldúꞌull por ra cusë shtë Dadë Dios të gac naꞌa ni santu; rac shtúꞌull gúnëll cumplir parë guëquitë lduꞌu më con lë́ꞌëll. Perë lëꞌë naꞌa casadë rquëdiꞌni ldúꞌull por ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu nu rac shtúꞌull gúnëll dchiꞌni të guëquitë lduꞌu tséꞌlëll lë́ꞌëll.
35 Quëgniaꞌa lu të ndëꞌë parë bien shtë të, lë́dëdiꞌi parë adë guëtsë́ꞌadiꞌi të. Rac shtuaꞌa guëbani të manërë zaꞌquë nu parë gunë të sirvë Dadë con guëdubinú lduꞌu të.
36 Si tubi shtadë lliguënaꞌa rúnëll llgabë guëdë́ꞌëll permisi të guëtsëꞌa lliguënaꞌa purquë hia rdëdë galëlliguënaꞌa shtë́nëll, nu nanë́ nguiu ni rac shtuꞌu lliguënaꞌa guëtsë́ꞌall, pues gac lo quë narniꞌi ldúꞌull; nádiꞌin duldë. 37 Perë si stubi nguiu zull firmë con galërniꞌi ldúꞌull nu rnall de quë shtsápëll nall cuntëntë sin quë adë guëtsë́ꞌadiꞌill, nguiu ni naná firmë de quë adë guëtsë́ꞌadiꞌi shtsáꞌpëll, bien quëhúnëll. 38 Zni el quë naná quëgdëꞌë shíniꞌ parë guëtsë́ꞌaiꞌ, quëhúnëll bien, nu zac el quë nadë quëgdë́ꞌëdiꞌi shíniꞌ parë guëtsëꞌa shíniꞌ, mejurë quëhúnëll.
39 Lëꞌë naꞌa casadë por lëy, nalíꞌbill hashtë gati tséꞌliꞌ perë si talë tséꞌlëll gati, iurní naꞌa ni nápëll libertá parë guëtsë́ꞌall stubi con el quë narac shtúꞌull perë sulamëntë si talë nguiu ni rialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios. 40 Perë lluáꞌahia de quë más guëquitë lduꞌu naꞌa ni si guëáꞌnëll sin quë guëtsë́ꞌadiꞌill. Ni na lo quë narniaꞌa nu rialdí lduaꞌa de quë zni na voluntá shtë Espíritu Santo naquëbezënú na.