6
Ra dishiꞌbi nariagdchininú të lu ra juësi
Adë nazáꞌquëdiꞌi rdchiꞌbë të galquiá cuntrë stubi saꞌl delantë ra juësi nanadë guënë́diꞌi Dios. Gulë bëꞌnë rëglë ra asuntë entrë mizmë lëꞌë të. Nanë́ të ra shmënë Dios gunë raiꞌ juzguë ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu. Si talë gunë të juzguë ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu, pues rac të gunë të juzguë ra asuntë mituꞌnë entrë ra grupë shtë shmënë Dios. ¿Pëllë adë rac bë́ꞌadiꞌi të de quë guëdë́ꞌnaꞌa juzguë ra ianglë? Cuantë más runë tucarë guëdë́ꞌnaꞌa juzguë ra asuntë shtë vidë rëꞌ. Si talë nápël problemë con stubi saꞌl, adë nazáꞌquëdiꞌi guëdchíꞌbël galquiá cuntrë saꞌl. Pues ra shmënë Dios namás lasáquëdiꞌi entrë lëꞌë të, rac rall gunë rall rëglë asuntë shtë́nël. Ndëꞌë rniaꞌa lu të, të parë guëtú lu të. ¿Pëllë adë nídiꞌi entrë lëꞌë të ni siquierë tubi naná rac gunë juzguë parë gúnëll rëglë asuntë nanápël? ¿Pëllë rquiꞌni tubi narialdí lduꞌi Dios, guëdchíꞌbëll demandë lu stubi saꞌll delantë lu ra juësi naguënë́diꞌi Dios?
Napë të dishiꞌbi nu rdchiꞌbë të galquiá cuntrë saꞌ të. Rluaꞌa de quë adë bë́ꞌnëdiꞌi të cumplir shtiꞌdzë Jesús; napë të faltë. Mejurë gulë bëꞌnë sufrir mal tratë. Gulë bëdëꞌë sí cuanë mënë lo quë nanápël. En cambi quëhunë të mal; rbaaꞌnël pë cusë shtë ra naná shmënë Dios.
¿Pëllë adë rac bë́ꞌadiꞌi të de quë grë́tëꞌ ra mënë mal, adë tsutë́diꞌi rall catë quëbezë Dios? Adë rdë́ꞌëdiꞌi të sí parë guëguguë́ saꞌ të lëꞌë të. Ra narquënú saꞌll, ra narunë adorar figurë, ra narunë duldë adulteri, ra narunë ziquë ra mamflor, 10 ra ngubaꞌnë, ra narzebi lduꞌu pë shtë saꞌll, ra zudchi, ra naná runë cuntrë saꞌll, ra nardchisú pë shtë mënë con engañi; grë mënë ni adë ni mudë tsutë́ rall lugar catë rnibëꞌa Dios ziquë Rëy. 11 Antsë zni bëꞌnë të; guc të igual ziquë ra mënë ni perë iurneꞌ bëzunë́ më almë shtë të; unidë na të con Dios santu. Napë të tratë con Dios; bëꞌnë më recibir lëꞌë të por lo quë nabëꞌnë Jesucristo juntë con Espíritu nabësheꞌldë Dios, Shtádaꞌa.
Shcuerpë nguiu na santu
12 Rniꞌi mënë: “Nahia librë parë guna lo quë narac shtuaꞌa”. Perë rniaꞌa lu të, grë cusë adë rsëdchínidiꞌi cusë zaꞌquë parë lëꞌë hiaꞌa. Rníꞌil de quë nahia librë parë guna lo quë narac shtuaꞌa, perë adë guëdë́ꞌëdiaꞌa sí parë guënibëꞌa cusë mal na. Adë nádiaꞌa bajo ordë shtë ra cusë ni. 13 Stubi cusë rniꞌi mieti: “Cumidë na parë guëdáuhaꞌa nu nabániaꞌa parë guëdáuhaꞌa” perë Dios guëdë́ꞌëiꞌ fin guërupë ra cusë ni. Nídiꞌi verdá de quë cuerpë shtë mieti na parë guëquënú mieti saꞌll, sino shcuérpaꞌa na parë lëꞌë Dadë Jesús nu lëꞌë Dadë na parë bien shtë hiaꞌa. 14 Ziquë bëldishtë́ Dios lëꞌë Dadë Jesús ladi ra tëgulë, zni zac guëldishtë́ më lëꞌë hiaꞌa con pudërë shtë më.
15 ¿Pëllë adë rdë́ꞌëdiꞌi të cuendë de quë cadë tubi de lëꞌë të na partë shtë cuerpë shtë Cristo? ¿Ni mudë guënehia sí parë partë shtë Cristo gaquin partë shtë cuerpë shtë naꞌa mal? Aquëdiꞌi, jamás gaquin zni. 16 ¿Pëllë adë rdë́ꞌëdiꞌi të cuendë de quë iurë tubi nguiu rquënull con tubi naꞌa mal, hia iurní guërupë rall rac rall tubsë cuerpë? Pues ra Sagradas Escrituras rniꞌi: “Guërupë rall gac rall tubsë cuerpë”. 17 Perë iurë tubi mieti gac unir con Dadë, hia guërupë raiꞌ na raiꞌ tubsë. Napë raiꞌ mizmë espíritu.
18 Gulë bëlluꞌnë lu grë duldë narunë tratë cusë mal entrë ra naꞌa nu ra nguiu. Cualquier stubi duldë naná runë tubi mieti, quëhunin dañi parë saꞌll, perë el quë narquënú sáhiꞌ, quëhúnëll dañi cuntrë prupi shcuérpëll. 19 ¿Pëllë adë rdë́ꞌëdiꞌi të cuendë de quë cuerpë shtë të na lugar catë cuezë Espíritu Santo? Bëdëꞌë Dios Espíritu Santo parë cuezënúhiꞌ lëꞌë të, parë guëquëreldënúhiꞌ lëꞌë të. Lëꞌë më na më dueñi shtë të; rnibëꞌa më lëꞌë të, lë́dëdiꞌi rnibëꞌa të mizmë lëꞌë të. 20 Guziꞌi Dios lëꞌë të tubi prëci namás lasac të gac të shmënë më. Por ni gulë bëꞌnë honrar lëꞌë më con cuerpë shtë të nu con espíritu shtë të. Guërupë cusë ni zeꞌdë de Dios.