5
Napë quë gunë të juzguë el quë nabëꞌnë mal
Quëgniꞌi mënë de quë entrë lëꞌë të nanú ra naquëreldë mal, de quë tubi nguiu cuáꞌall shmadrástëll. Pues duldë ni ra mënë nanadë israelitë, adë rúnëdiꞌi rall duldë ni. Mejurë niatú lu të nu niuꞌnë të por conductë shtë nguiu ni. Runë tucarë guëgú të lë́ꞌëll ladi grupë shtë shmënë Dios. Pues aunquë laꞌdi súdiaꞌa ngaꞌli perë rëagná lduaꞌa lëꞌë të. Hia bëna juzguë el quë nabëꞌnë duldë ni cumë zugáꞌahia ngaꞌli con lëꞌë të. Gulë bëdëá con autoridá shtë Dadë Jesucristo, nu lëꞌë na quëbezënúa lëꞌë të con espíritu shtëna, nu lëꞌë pudërë shtënë Jesucristo Shlámaꞌa, quëbezënú lëꞌë të. Gulë bëꞌnë intriegu nguiu ni guiaꞌa Satanás të parë tsalú shcuérpëll con mal deseo shtë́nëll, perë espíritu shtë nguiu ni gac salvar iurë lëꞌë Dadë Jesús guëabrí stubi.
Mal na iurë runë nadchini të. ¿Pëllë adë guënë́diꞌi të tubi dichë narniꞌi: “Duꞌpë levadurë rdëꞌë fuersë guëdubi nacubë”? Gulë bëꞌnë ziquë ra mënë israelitë guahietë. Iurë bëdchini laní Pascu, gulú rall grë guetështildi naguctsaꞌu con levadurë. Gulë bësaꞌnë grë duldë nananú entrë lëꞌë të, të gac të limpi ziquë guetështildi cubi nagudáu ra mënë israelitë dzë shtë laní. Gulë guná, lëꞌë lliꞌli shtë Pascu, hia guti. ¿Chu na sacrifici ni? Pues mizmë Cristo. Zni rquiꞌni guëquëréldëruꞌu hiaꞌa con lduꞌu limpi nu con verdá naná ziquë guetështildi sin levadurë. Adë chu guëquëréldëdiꞌi con cusë mal; adë gápëdiꞌi të llanë laꞌni lduꞌu të.
Laꞌni stubi cartë nabësheꞌlda lu të, guníꞌihia lu të adë gápëdiꞌi të tratë con ra narquënú ra sáhiꞌ. 10 Adë guníꞌidiaꞌa lu të de quë na mal si talë napë të tratë con ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu, ra narquënú ra sáhiꞌ, u ra narzebi lduꞌu pë shtë më, u ra ngubaꞌnë, u ra narunë adorar ra figurë naractsaꞌu, purquë nídiꞌi mudë guëquëreldë të lu guë́ꞌdchiliu sin quë napë të tratë con ra mënë ni. 11 Lo quë naguniaꞌa lu të iurneꞌ, adë gapë të tratë con tubi nguiu naná rniꞌi nall shmënë Dios. Si talë nguiu ni rquënull ra sáhiꞌ, u si talë rzebi ldúꞌull pë shtë mënë, u si talë rúnëll adorar ra figurë, u si talë ruadíꞌdzëll cuntrë saꞌll, u si talë rzuuꞌdchill, u si talë nall ngubaꞌnë; con nguiu ni adë raunúdiꞌi të lë́ꞌëll. 12-13 Pues adë rúnëdiꞌi tucarë guna juzguë ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu; pues Dios gúniꞌ juzguë lëꞌë rall perë grupë shtë shmënë Dios, sí, runë tucarë gunë rall juzguë saꞌ rall. Por ni gulë cu nguiu naquëhunë duldë ni entrë lëꞌë të.