4
Dchiꞌni shtë ra poshtë
Grë́tëꞌ të napë quë gunë të llgabë de quë na naꞌa sulamëntë shmuzë Cristo. Gulë́ më lëꞌë naꞌa parë tsagluaꞌa naꞌa ra mënë diꞌdzë shtë më, cusë de quë antsë adë guc bë́ꞌadiꞌi mieti. El quë naná incarguë tubi dchiꞌni, napë quë gáquiꞌ nazaꞌquë; napë quë gúniꞌ cumplir lo quë narunë tucarë. Por partë shtëna adë riádiꞌi lduaꞌa iurë quëhunë të juzguë lëꞌë na, nilë riádiꞌi lduaꞌa por los de más sahia narunë juzguë na; pues adë ráquëdiaꞌa gunë juzguë mizmë na. Perë si talë ni tubi shgaba adë quëgdchíꞌbëdiꞌi galquiá cuntrë na, adë na segurë de quë nápëdiaꞌa faltë. Lëꞌë Dadë na el quë nagunë juzguë shchiꞌnia. Adë rúnëdiꞌi të juzguë nasesë. Gulë cuezë hashtë lëꞌë Dadë guëabrí; guëgú më grë́tëꞌ cusë lu llni, grë lo quë nagaꞌchi lu nacahi. Guëluaꞌa më grë́tëꞌ narac shtuꞌu mieti laꞌni lduꞌu rall. Iurní gunë më honrar cadë nguiu según narunë tucarë.
Dadë, quëadiꞌdza ra cusë rëꞌ parë bien shtë të. Quëgdchiꞌba tubi comparaciuni naná runë tratë dchiꞌni nabëdëꞌnë naꞌa, Apolos con na. Gulë guaglaꞌguë enseñanse shtë naꞌa; gulë bëꞌnë cumplir lo quë narniꞌi Sagradas Escrituras shcuendë lo quë narunë tucarë gunë mënë, nu parë ni tubi të adë rníꞌidiꞌi nadchini de mësë shtë́nël nu rúnël desprëci stubi mësë entrë lëꞌë të. ¿Chull bëꞌnë të tsu tubi mësë entrë lëꞌë të? ¿Pë cusë nápël nanádiꞌi lo quë nabë́ꞌnël recibir? Si talë bëzëlaaꞌchi më lo quë nanápël, ¿pëzielú runë nadchínil? Rúnël ziquë lë́ꞌël bë́ꞌnël gan por mizmë fuersë shtë́nël.
Lëꞌë të më Corinto, runë nadchini të purquë rniꞌi të adë pë runë fáltëdiꞌi, de quë napë të grë bendición narsheꞌldë Dios dizdë gubeꞌe. Runë të llgabë rquíꞌnidiꞌi të lëꞌë naꞌa, de quë rnibëꞌa të ziquë rëy, de quë lasáquëdiꞌi naꞌa. Nalë́ rac shtuaꞌa de quë nanibëꞌa të ziquë rëy të guënibëꞌanú naꞌa lëꞌë të. Pues lluáꞌahia de quë Dios bësaꞌnë më lëꞌë naꞌa ra poshtë lúltimë lugar. Na naꞌa ziquë ra mënë mal naguc condenar parë gati raiꞌ. Dzu naꞌa lu ra mënë nu lu ra ianglë nadë más parë guëbiꞌa raiꞌ lu naꞌa cumë cusë nardzëguëëꞌ lduꞌu mieti. 10 Rdëꞌnë naꞌa sirvë lu Cristo perë lëꞌë të rniꞌi të na naꞌa tuntë mientras rniꞌi të na të shmënë më namás rac bëꞌa. Na naꞌa ra nalasáquëdiꞌi perë lëꞌë të sí, lasac të. Quëhunë mënë honrar lëꞌë të perë quëhunë të desprëci lëꞌë naꞌa. 11 Hashtë iurneꞌ quëgzac zi naꞌa lu galërldiaꞌnë nu lu galërbidchi; runë faltë shabë naꞌa; ra mënë rushtiá rall guëc naꞌa; adë nídiꞌi lidchi naꞌa. 12 Rdzaguë naꞌa lu ra dchiꞌni naquëhunë guiaꞌa naꞌa. Ra mënë rgue guëc naꞌa perë rdchigrë́ naꞌa con diꞌdzë nanapë bendición shtë Dios. Rzunaldë rall lëꞌë naꞌa perë lëꞌë naꞌa ruaꞌa lduꞌu naꞌa sin adë pë rníꞌidiꞌi naꞌa cuntrë lëꞌë rall. 13 Rniꞌi rall cuntrë lëꞌë naꞌa perë na naꞌa pacënci. Quëhunë rall tratë lëꞌë naꞌa ziquë guiꞌlli lu nezë; runë rall tratë lëꞌë naꞌa ziquë cusë más nadzabë laꞌni guë́ꞌdchiliu, cusë nadë rlluíꞌidiꞌi.
14 Adë rquë́ꞌëdiaꞌa ndëꞌë parë guëtú lu të sino parë guënehia cunsëju ziquë ra shinia narac shtuaꞌa. 15 Aunquë napë të chiꞌi mili mësë naná rluaꞌa lëꞌë të, napë të tubsë shtadë të. Por ra dizaꞌquë naguniaꞌa lu të, na të unidë con Cristo Jesús. Por ni nahia ziquë shtadë të. 16 Por ni quëhuna ruëguë lu të de quë cubënebi të cumë ziquë ejemplë shtëna. 17 Parë gunë të cumplir narac shtuaꞌa, bësheꞌlda Timoteo lu të. Náhiꞌ tubi nguiu nabëna gan por Cristo nu rac shtuaꞌa lë́ꞌiꞌ. Siemprë quëreldë záꞌquëll ziquë shmënë Dios. Lëꞌë Timoteo guësëagná ldúꞌiꞌ lëꞌë të lo mizmë enseñansë nabëluáꞌahia lla narunë tucarë guëquëreldë ra mënë shtë Cristo, igual ziquë rluáꞌahia guëdubi lugar catë nanú grupë shtë shmënë Dios. 18 Nanú bëldá de lëꞌë të nalë́ runë rall nadchini; runë rall llgabë adë gueldë guënádiaꞌa lëꞌë të 19 perë quëbeza të parë tsahia lueguë nu gueldë guënahia lëꞌë të si talë Dadë guënéꞌeiꞌ permisi. Iurní gac bë́ꞌahia chu narunë nadchini. Gac bë́ꞌahia si talë nadë más ruadiꞌdzë rall u si napë rall pudërë shtë Dios. 20 Catë rnibëꞌa Dios ziquë rëy, nanú más quë diꞌdzë narniꞌi mënë; nanú milagrë nu sëñi naquëhunë më. 21 ¿Pë rac shtuꞌu të? ¿Zeldë guënahia lëꞌë të con tubi hiaguë; gau të varë? u ¿zeldë guënahia lëꞌë të cumë më naduꞌu, ziquë tubi narac shtuꞌu lëꞌë të?