15
Guashtë́ Cristo ladi ra tëgulë
Iurneꞌ bëchi, rac shtuaꞌa guëagná lduꞌu të dizaꞌquë naná biadiꞌdza lu të. Bëꞌnë të recibirin nu tsaglaꞌguë rianaldë të nezë shtë më con guëdubinú lduꞌu të. Por dizaꞌquë ni nasalvar të si talë tsaglaꞌguë të lo quë nabëluáꞌahia lëꞌë të. Nasalvar të si gualdí lduꞌu të shtiꞌdzë më de verdá.
Primërë lugar, bëluáꞌahia lëꞌë të grë enseñansë nabëna recibir. Bëluáꞌahia lëꞌë të de quë Cristo guti por ra duldë shtë́naꞌa cumë ziquë rniꞌi laꞌni Sagradas Escrituras. Bëgaꞌchi më nu guashtë́hiꞌ ladi ra tëgulë dzë tsunë, igual ziquë rniꞌi ra Sagradas Escrituras. Bëluáꞌahia lëꞌë të de quë bëluaꞌalú më lu Pedro; despuësë bëluaꞌalúhiꞌ lu los de más poshtë. Despuësë bëluaꞌalúhiꞌ lu más de gaꞌi gahiuꞌa shmënë Dios naná bëdëá. Zihani mënë todavía nabani raiꞌ; sëbëldá raiꞌ hia guti raiꞌ. Despuësë bëluaꞌalú Cristo lu Jacobo, iurní lu grë ra poshtë shtë́niꞌ.
Hia despuësë de ni bëluaꞌalú më lua aunquë nahia ziquë tubi llguëꞌnë nabëdchini lu guë́ꞌdchiliu antsë gac cumplir tiempë parë gáliꞌ. Nahia el quë nalasáquëdiꞌi entrë los de más poshtë shtë më. Adë rúnëdiꞌi tucarë gaca poshtë purquë guzunalda ra shmënë Dios. 10 Perë lo quë nanahia iurneꞌ na purquë guc shtuꞌu më na nu bëꞌnë më zihani favurë parë na. Lo quë nabëꞌnë më por na, napë resultadë. Bëna dchiꞌni más quë los de más mënë aunquë nilë lëdë nádiꞌi, sino quë Dios bëneꞌe fuersë nu bëꞌnë ldaiꞌ më na. 11 Perë adë rúnëdiꞌi importë chu bëꞌnë más dchiꞌni. Biadiꞌdzë naꞌa lu të ra dizaꞌquë nu gualdí lduꞌu të shtiꞌdzë më.
Tsashtë́ ra tëgulë stubi
12 Si talë ruadiꞌdzë naꞌa de quë Cristo guashtë́hiꞌ ladi ra tëgulë ¿pëzielú bëldá de lëꞌë të rniꞌi të de quë tsashtë́diꞌi ra tëgulë? 13 Si adë tsashtë́diꞌi raiꞌ ladi ra tëgulë pues tampuquë lëꞌë Cristo adë guashtë́diꞌiꞌ ladi ra tëgulë. 14 Talë Cristo adë guashtë́diꞌi ladi ra tëgulë, hia dizaꞌquë naná biadiꞌdzë naꞌa lu të nápëdiꞌin valurë nu fe shtë të nápëdiꞌin valurë; lasáquëdiꞌin. 15 Si talë nahin zni, rluaꞌa clarë na naꞌa testigu falsë purquë hia lëꞌë naꞌa guniꞌi naꞌa lu ra mënë de quë Dios bëldishtë́ Cristo ladi ra tëgulë. Perë si talë nádiꞌin verdá de quë ra tëgulë adë tsashtë́diꞌi raiꞌ stubi, pues iurní zac lëꞌë Dios bëldishtë́diꞌi më lëꞌë Cristo. 16 Si talë tëgulë adë tsashtë́diꞌi raiꞌ stubi, iurní lëꞌë Cristo tampuquë guashtë́diꞌiꞌ ladi ra tëgulë. 17 Si talë Cristo adë guashtë́diꞌiꞌ ladi ra tëgulë, fe shtë të adë rlluíꞌidiꞌin; todavía adë naperdunë duldë shtë të. 18 Nu ra tëgulë nagualdí lduꞌu shtiꞌdzë Jesús, adë nádiꞌi raiꞌ salvar. 19 Si talë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë Cristo napin valurë sulamëntë mientras quëréldaꞌa lu guë́ꞌdchiliu, iurní prubi na hiaꞌa; nápëdiꞌi hiaꞌa esperansë nu runë tucarë guëgaꞌa lduꞌu mënë lëꞌë hiaꞌa.
20 Perë verdá na de quë Cristo guc resucitar ladi ra tëgulë; na më lëꞌë primërë naguashtë́ parë adë guëabrídiꞌi gátiꞌ stubi. 21 Pues ziquë guzublú galguti por tubsë nguiu, también por tubi nguiu guzublú galëriashtë́ shtë tëgulë. 22 Pues grë́tëꞌ mënë napë quë gati raiꞌ purquë na raiꞌ llëbní Adán; zni zac grë́tëꞌ naná unidë con Cristo, guëldishtë́ më lëꞌë raiꞌ ladi ra tëgulë. 23 Perë cadë nguiu según turnë narunë tucarë lë́ꞌëll. Cristo gúquiꞌ ziquë primërë naná gátidiꞌi parë siemprë perë despuësë iurë guëabrí më stubi, iurní gátidiꞌi jamás ra naná unidë con lëꞌë më. 24 Iurní guëgaꞌa iurë shtë fin; tsalú guë́ꞌdchiliu rëꞌ. Guëdëꞌë më fin grë́tëꞌ autoridá, grë́tëꞌ ra nanapë pudërë, nu guëdëꞌë më fin parë grë ra narnibëꞌa lu guë́ꞌdchiliu. Iurní gunë më intriegu catë rnibëꞌa më caꞌa Dios, Shtádaꞌa. 25 Guënibëꞌa Cristo ziquë rëy hashtë iurë gunë Dios gan lu grë enemigu shtë Cristo nu guëzullibi rall lúhiꞌ. 26 Lúltimë enemigu nagunë më gan lúhiꞌ na galguti 27 purquë Dios bëdëꞌë më derechë guënibëꞌa Cristo grë́tëꞌ cusë, perë iurë Sagradas Escrituras rniꞌi de quë Cristo nápiꞌ derechë parë guënibë́ꞌaiꞌ grë́tëꞌ cusë, pues clarë nahin de quë Dios adë nádiꞌiꞌ bajo ordë shtë Cristo, perë bëdëꞌë më derechë parë guënibëꞌa Cristo guëdubi guë́ꞌdchiliu. 28 Iurë grë́tëꞌ cusë guëaꞌnin bajo ordë shtë Cristo, iurní mizmë lëꞌë Cristo, shini Dios, gúniꞌ intriegu mizmë lë́ꞌiꞌ con grë pudërë nanápiꞌ lu Dios të parë Dios gáquiꞌ el quë nanapë grë pudërë parë siemprë.
29 Nanú ra narniꞌi adë tsashtë́diꞌi ra tëgulë, perë si nahin verdá, ¿pëzielú rriubë nisë rall por ra naná guti? Si talë adë tsashtë́diꞌi tëgulë, mbanë na lo quë nacanihunë të; mejurë adë guëchuꞌbë nisë të saꞌ të shlugar ra tëgulë.
30 Nu zac ¿pëzielú rdchiꞌba vidë shtëna lu peligrë guëdubi tiempë si talë adë tsashtë́diꞌi ra tëgulë? 31 Quëgniaꞌa lu të verdá de quë grë́tëꞌ dzë nanúa lu peligrë shtë galguti. Runë nadchinia por dchiꞌni nabëna entrë lëꞌë të; guquin purquë unidë nahia con Cristo Jesús, Shlámaꞌa. 32 Perë si talë nahin ziquë narniꞌi tubi dichë: “Gudildia con ra ma dushë laꞌni guëꞌdchi Efeso” ¿pë cusë bëna gan si talë ra tëgulë adë tsashtë́diꞌi raiꞌ stubi? Mejurë guëniꞌi hiaꞌa: “Cha guëdáuhaꞌa; cha guëdí hiaꞌa; glli gati hiaꞌa”.
33 Adë rdë́ꞌëdiꞌi të sí guëguguë́ mënë lëꞌë të por diꞌdzë falsë. Nanú tubi dichë narniꞌi: “Ra amigu mal na rall causë rniti mënë nezë zaꞌquë”. 34 Gulë bëꞌnë llgabë bien nu gulë bëabrí lduꞌu të tubi nezë zaꞌquë nu adë rúnëdiꞌi të duldë, pues nanú bëldá të naná guënë́diꞌi Dios bien. Rniaꞌa lu të zndëꞌë të parë guëtú lu të duꞌpë.
Lla tsashtë́ ra tëgulë
35 Tal vez tubi de lëꞌë të guënaꞌbë díꞌdzël: “¿Llallë tsashtë́ ra tëgulë? ¿Lla na cuerpë gapë raiꞌ iurë guëbani raiꞌ?” 36 Diꞌdzë ni na tuntë. Nanël iurë lë́ꞌël rcabnil bëꞌdchi, hia bëꞌdchi ni napë quë guꞌdzë të parë guëruꞌu tubi plantë. 37 Grë́tëꞌ nargabní laꞌni guiuꞌu ziquë bëꞌdchi shtë trigu u stubi clasë bëꞌdchi, iurë rcabnilin, adë nápëdiꞌin formë shtë plantë sino nahin bëꞌdchi. 38 Dios rdëꞌë më lu bëꞌdchi tubi formë narac shtuꞌu më, formë naná gurënë según narniꞌi lduꞌu më. Cadë clasë bëꞌdchi rldanin nu napin formë narunë tucarë. 39 Grë́tëꞌ ra nanabani, nápëdiꞌi rall cuerpë igual; nanú cuerpë shtë mënë; stubi clasë cuerpë parë ra ma, nu cuerpë shtë ra maꞌñi na stubi clasë; nu cuerpë shtë ra mbeldë gurënë nahin. 40 Nu zac nanú ra nanapë cuerpë lu gubeꞌe, nu nanú ra nanapë cuerpë lu guë́ꞌdchiliu, perë cuerpë nananú gubeꞌe, nasaꞌa rluaꞌain. Lëꞌë galnasaꞌa shtë cuerpë shtë guë́ꞌdchiliu gurënë nahin. 41 Lëꞌë llni shtë ngubidzë gurënë nahin con llni shtë mbehu, nu zac gurënë na llni shtë ra mbelëguiꞌi. Entrë ra mbelëguiꞌi tubi mbelëguiꞌi rabtsëꞌë llni shtëhin másruꞌu fuertë lu saꞌ mbelëguiꞌi. 42 Zni na con tëgulë iurë riashtë́ raiꞌ. Vidë shtë nguiu na ziquë tubi bëꞌdchi naná rialú, perë iurë tsashtë́ nguiu ladi ra tëgulë, adë gátidiꞌiꞌ jamás. 43 Rtu lu hiaꞌa por ra cuerpë nadápaꞌa iurneꞌ purquë rati ra cuerpë, perë tsashtë́ hiaꞌa nasaꞌa. Na hiaꞌa débil iurneꞌ perë iurë tsashtë́ hiaꞌa ladi ra tëgulë, guëdápaꞌa cuerpë fuertë naná tsalúdiꞌi. 44 Lu guë́ꞌdchiliu rëꞌ nadápaꞌa cuerpë shtë guë́ꞌdchiliu perë iurë tsashtë́ hiaꞌa ladi ra tëgulë, guëdápaꞌa cuerpë gurënë naná demasiadë nasaꞌa. Nadápaꞌa cuerpë shtë guë́ꞌdchiliu perë zac nanú cuerpë cubi narneꞌe Dios.
45 Rniꞌi ra Sagradas Escrituras: “Primërë nguiu Adán bëáquiꞌ nguiu nanabani”, perë rniaꞌa lu të lëꞌë Adán naná bëdchini despuësë, na më lúniquë narneꞌe vidë cubi shtë Dios. 46 Lëꞌë nguiu shtë guë́ꞌdchiliu bëdchíꞌniꞌ primërë con cuerpë naná guiuꞌu; hia despuësë bëdchini nguiu nanapë pudërë parë guënéꞌeiꞌ vidë espiritual. 47 Primërë nguiu guctsaꞌu guiuꞌu; náhiꞌ de guë́ꞌdchiliu, perë segundë nguiu bëdchíniꞌ de gubeꞌe. 48 Ziquë guc nguiu naguctsaꞌu guiuꞌu, zni na grë́tëꞌ naralë laꞌni guë́ꞌdchiliu. Ziquë guc nguiu nabëdchini de gubeꞌe nu guziáꞌaiꞌ gubeꞌe, zni na ra mieti nanapë vidë nazeꞌdë de lëꞌë më nacuezë gubeꞌe. 49 Ziquë lëꞌë nguiu nápëll cuerpë shtë guë́ꞌdchiliu, también guëdápaꞌa cuerpë ziquë cuerpë shtë Cristo nacabezë gubeꞌe.
50 Bëchi, rniaꞌa lu të grë́tëꞌ cuerpë nadápaꞌa iurneꞌ adë gáquëdiꞌi tsutëhin catë rnibëꞌa Dios. Lo quë nanapë quë tsalú, adë nápëdiꞌin partë con ra cusë nadë tsalúdiꞌi. 51 Rac shtuaꞌa gac bëꞌa të tubi secretë; lëdë grë́diꞌiaꞌa gati hiaꞌa sino gac cambi shcuérpaꞌa. 52 De repëntë ziquë iurë rguini láguël, guínil chaꞌ shtë trompetë; iurní ra tëgulë guëbani raiꞌ stubi të parë jamás adë guëabrídiꞌi gati raiꞌ. Hia lëꞌë hiaꞌa gac cambi iurní. 53 Lëꞌë cuerpë shtë́naꞌa narialú napë quë gac cambi parë adë tsalúdiꞌin jamás. Cuerpë shtë́naꞌa naná rati, napë quë gac cambi të parë adë gátidiꞌi jamás. 54 Dzë ni iurë lëꞌë cuerpë shtë́naꞌa narialú gac cambi por cuerpë nadë rialúdiꞌi, nu lëꞌë cuerpë shtë́naꞌa gac cambi por cuerpë nanadë gátidiꞌi, iurní gac cumplir lo quë naná escritë laꞌni Sagradas Escrituras: “Bëdëꞌë më fin lëꞌë galguti. 55 Lë́ꞌël galguti, ¿gua pudërë shtë́nël parë gúnël gan lu grë mieti?” 56 Pues duldë bësëdchini galguti parë lëꞌë mieti, nu duldë na ziquë tubi narnibëꞌa lëꞌë mieti purquë lëy shtë Dios rluaꞌa grë mieti na rall pecadurë. 57 Perë dushquilli Dios, rneꞌe më pudërë parë rac guëdë́ꞌnaꞌa gan lu galguti por Jesucristo, Shlámaꞌa. 58 Por grë ndëꞌë, bëchi narac shtuaꞌa, gulë tsaglaꞌguë firmë lu shnezë më; adë tsaldídiꞌi lduꞌu të stubi ldaiꞌ. Gulë bëꞌnë dchiꞌni shtë Dadë másruꞌu purquë nanë́ të dchiꞌni naquëhunë të juntë con lëꞌë Dadë, adë nádiꞌin sin resultadë.