16
Ofrendë parë ra shmënë Dios
Iurneꞌ quëquëaꞌa shcuendë ra centavë nardëá parë ra mënë nabëzunë́ Dios almë shtë raiꞌ. Gulë bëtëá centavë según lo quë nagunibë́ꞌahia ra grupë shtë shmënë Dios naná quëreldë regiuni Galacia. Cadë primërë dzë shtë llmalë, cadë tubi de lëꞌë të napë quë guëtëal centavë según lo quë nabë́ꞌnël gan. Gulë cutsaꞌuin të parë nídiꞌi nicidá guëtëá të ofrendë iurë guëdchinia. Iurë guëdchinia ndë, guësheꞌlda lëꞌë ra narunë të nombrar; guëdëꞌa guiaꞌa raiꞌ tubi cartë shtë recomendación parë guaꞌa raiꞌ ofrendë shtë të hashtë Jerusalén. Gunë rall intriegu centavë ni parë ra naquëreldë ngaꞌli. Si talë guëniꞌi lduaꞌa de quë nu zac na tsahia, sënaldë raiꞌ na.
Guniꞌi lduꞌu Pablo tsáhiꞌ Corinto
Napë quë tsahia por regiuni shtë Macedonia; hia despuësë de ni, guëdchinia Corinto. Adë na segúrëdiaꞌa perë guëquëreldënúa lëꞌë të por duꞌpë tiempë u guëtëda tiempë naldë ngaꞌli con lëꞌë të. Iurní zac gunë të compañi na nezë shtëna catë guzëahia despuësë. Adë rac shtúꞌudiaꞌa gueldë guënahia lëꞌë të por duꞌpë tiempë sino quë rac shtúꞌuhia cueza con lëꞌë të tubi visitë llëduni si talë na voluntá shtë Dios. Perë na guëana Efeso hashtë tsalú laní Pentecostés purquë ndëꞌë nanú zihani dchiꞌni shtë Dadë Jesús parë guna cumplir. Tsaldí lduꞌu ra mënë shtiꞌdzë më; perë nanú zihani contrari narunë cuntrë shtiꞌdzë Dios.
10 Si talë guëdchini Timoteo, gulë bëꞌnë tratë bien lë́ꞌiꞌ të parë adë riádiꞌi lduꞌi purquë lë́ꞌiꞌ quëhúniꞌ dchiꞌni shtënë Dadë igual ziquë na. 11 Por ni adë chu gúnëdiꞌi desprëci lë́ꞌiꞌ. Mejurë gulë bëꞌnë compañi lë́ꞌiꞌ parë tsagláꞌguiꞌ viajë shtë́niꞌ të parë guëdchini gueldë guënáhiꞌ na. Quëbeza lë́ꞌiꞌ juntë con los de más bëchi la saꞌ hiaꞌa.
12 Lëꞌë bë́chaꞌa Apolos, bëna ruëguë lúhiꞌ të parë gúnëll compañi los de más saꞌ hiaꞌa iurë gueꞌdë guëná raiꞌ lëꞌë të, perë Apolos quëgníꞌill de quë nádiꞌi voluntá shtë Dios parë gueꞌdë guënall lëꞌë të iurneꞌ, perë hashtë guëneꞌe më sí, iurní gueꞌdë guënall lëꞌë të.
Rialú cartë rëꞌ con saludë
13 Gulë guc mënë nasini nu gulë tsaglaꞌguë firmë lu shnezë më. Gulë cue zaꞌquë zaꞌquë. Gulë bëꞌnë shchiꞌni Dios ziquë mënë naná rialdí lduꞌi de verdá. Gulë gac nguiu nadë rdzë́bëdiꞌi. 14 Grë́tëꞌ lo quë nagunë të, gulë bëꞌnin con guëdubinú lduꞌu të con amor parë los de más saꞌ të.
15 Iurneꞌ bëchi, nanë́ të de quë famili shtë Estéfanas guc raiꞌ primërë naná gualdí lduꞌi shtiꞌdzë Jesús; na raiꞌ primërë nagualdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios entrë grë mënë naquëreldë regiuni Acaya. Nu tsaglaꞌguë quëhunë raiꞌ sirvë los de más mënë nabëzunë́ Dios almë shtë raiꞌ. 16 Rac shtuaꞌa de quë lëꞌë të guëzuꞌbë diaguë të shtiꞌdzë mënë ziquë lëꞌë raiꞌ nu zac grë ra naná runë compañi parë shchiꞌni Dios, nu gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë ra mënë naquëhunë dchiꞌni shtë më. 17 Nalë́ rquitë lduaꞌa de quë bëdchini Estéfanas, Fortunato, nu Acaico. Lëꞌë raiꞌ bëꞌnë raiꞌ cumplir lo quë narunë faltë nihunë të. 18 Nalë́ bësëquitë lduꞌu raiꞌ na nu zac lëꞌë të. Napë quë gapë të respëti parë ra mënë ziquë lëꞌë raiꞌ.
19 Ra grupë shtë shmënë Dios naquëreldë regiuni Asia, quëgsheꞌldë raiꞌ saludë parë lëꞌë të. Aquila nu Prisila con grupë shtë shmënë Dios nardëá lidchi raiꞌ, quëgsheꞌldë raiꞌ zihani saludë en el nombre shtë Dadë Jesucristo. 20 Gulë bëꞌnë recibir saludë shtë grë ra shmënë Dios naquëreldë ndëꞌë. Gulë bëꞌnë saludar grë ra shmënë Dios con tubi abrasë. 21 Na Pablo, quëgsheꞌlda saludë parë lëꞌë të con prupi shtiꞌdza nabëquëaꞌa.
22 Si talë tubi de lëꞌë të adë rac shtúꞌudiꞌil Jesucristo de verdá, pues grë ra mënë ni gac condenar. Rac shtuꞌu hiaꞌa guëdchini Dadë Jesucristo lueguë.
23 Gulë bëꞌnë recibir favurë nu bendición shtë Dadë Jesucristo. 24 Quëgsheꞌlda amor shtëna ziquë sahia naná unidë con Jesucristo. Amén.