3
Nasalváraꞌa por fe, lë́dëdiꞌi por lëy
Lëꞌë të naquëreldë Galacia, lëꞌë të nadë rúnëdiꞌi llgabë, ¿chull bësiguë́ lëꞌë të, të parë bëazë guetë të shnezë Dios? Lu të biadiꞌdzë naꞌa dizaꞌquë de quë Cristo guc crucificáriꞌ. Clarë riasë́ të guti më lu cruz. Iurneꞌ gulë guniꞌi lua ¿gu bëꞌnë të recibir Espíritu Santo shtë Dios purquë bëꞌnë të cumplir lëy shtë Moisés u purquë rialdí lduꞌu të dizaꞌquë shtë Jesús? ¿Gu na verdá na të mënë nadë rac bë́ꞌadiꞌi? Guzublú vidë cubi shtë të por Espíritu Santo; tubsë cusë bëꞌnë të; gualdí lduꞌu të shtiꞌdzë më perë iurneꞌ rniꞌi të rquiꞌni gunë mieti cumplir lëy shtë Moisés parë gac salvar të. ¿Pë adë rac bë́ꞌadiꞌi të iurneꞌ u shldi bëꞌnë të sufrir zihani cusë durë? Pues guquin embanë si talë tsaglaꞌguë të tëchi custumbrë guahietë. Iurë bëdëꞌë Dios Espíritu Santo nu quëhúniꞌ milagrë entrë lëꞌë të ¿gu runë mëhin purquë rianaldë të tëchi lëy u sulë purquë rialdí lduꞌu të shtiꞌdzë më?
Guná, Abraham guquëréldiꞌ antsë de Moisés. Gualdí lduꞌu Abraham shtiꞌdzë Dios nu guná më fe shtë Abraham nu bëꞌnë më tratë Abraham ziquë nguiu zaꞌquë delantë lu më. Por ni rac bëꞌa hiaꞌa sulë el quë narialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios na rall ziquë shini Abraham delantë lu më. Zni Sagradas Escrituras guniꞌi dizdë más antsë de quë ra mënë nanádiꞌi më israelitë, gunë më recibir lëꞌë rall si talë rialdí lduꞌu rall shtiꞌdzë më. Por ni guniꞌi më lu Abraham dizaꞌquë rëꞌ: “Gunë ldahia grë́tëꞌ mënë shtë guë́ꞌdchiliu por lë́ꞌël”. Zni grë́tëꞌ el quë narialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios, quëhunë ldaiꞌ më lëꞌë raiꞌ purquë napë rall mizmë fe quë Abraham.
10 Grë ra narniꞌi napë quë gunë cumplir grë puntë shtë lëy parë gac salvar mënë, nacondenadë rall purquë naescritë zndëꞌë: “Grë́tëꞌ nadë gúnëdiꞌi cumplir grë puntë lo quë naná escritë laꞌni librë shtë lëy, nudé rall”. 11 Clarë nahin de quë ni tubi adë chu naperdunë lu Dios por bë́ꞌnëll cumplir mandamientë shtë lëy purquë Espíritu Santo rniꞌi laꞌni Sagradas Escrituras: “Sulë el quë narialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios gunë më recibir cumë mënë naná tubldí shcuéndiꞌ lu Dios. Nápëll vidë sin fin.” 12 El quë narunë confiar de quë por gúnëll cumplir lëy por ni tubldí na shcuéndëll lu Dios, pues nguiu ni adë rialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë Dios purquë naescritë: “El quë narunë cumplir grë puntë shtë lëy, gápëll vidë sin fin ziquë tubi premi”.
13 Cristo bëlá lëꞌë hiaꞌa lu sentënci nabësëdchini lëy. Lëꞌë lëy bëꞌnë condenar lëꞌë hiaꞌa lu galguti, perë Cristo gudilli parë gac salváraꞌa. Lëꞌë më gúquiꞌ ziquë tubi cusë nanudé por duldë shtë hiaꞌa. Sagradas Escrituras rniꞌi: “Nacondenadë por Dios grë el quë naquë́ lu tubi hiaguë”. 14 Guti Cristo Jesús parë gac cumplir promësë naguniꞌi Dios lu Abraham. Por Jesús bëꞌnë ldaiꞌ Dios ra mënë nanádiꞌi israelitë nu bëdchini Espíritu Santo parë cuezënúhiꞌ lëꞌë hiaꞌa sulë purquë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë më.
Promësë shtë Dios nu lëy
15 Lëꞌë të naná rialdí lduꞌi dizaꞌquë, quëgniaꞌa lu të tubi comparaciuni nazeꞌdë laꞌni vidë shtë mieti. Iurë tubi nguiu runtsáꞌull tëstë, si talë bë́ꞌnëll firmarin, ni tubi adë chu guëtíꞌidiꞌin, nilë gúnëll cambiarin. 16 Dios bëꞌnë tubi promësë lu Abraham nu zac parë tubi llëbní Abraham. Sagradas Escrituras rníꞌidiꞌi “parë zihani llëbní Abraham” si fuërë zihani mënë, sino rniꞌi Sagradas Escrituras: “tubsë llëbnil”; quiere decir tubsë nguiu. Nguiu ni na Cristo. 17 Lo quë narniaꞌa lu të es quë Dios bëdëꞌë tubi promësë lu Abraham nu bëꞌnë më firmarin con mizmë diꞌdzë shtë më. Bëdëꞌë më lëy lu Moisés tapë gahiuꞌa galdë bë chi izë despuësë de Abraham, perë lëy ni adë bëtíꞌidiꞌi promësë nabëdëꞌë Dios lu Abraham. 18 Si talë bendición shtë Dios na por gunë mieti cumplir lëy, iurní adë nádiꞌin por tubi promësë sino tubi premi; perë bëꞌnë Dios prometer lu Abraham sulë ziquë tubi favurë shtë më.
19 Iurnétiaꞌa, ¿pëzielú bëdëꞌë Dios ra mandamientë parë ra mënë? Bëdëꞌë Dios mandamientë parë gac bëꞌa hiaꞌa de quë na hiaꞌa pecadurë. Lëꞌë lëy napë pudërë hashtë bëdchini lëꞌë llëbní Abraham. Zni bëꞌnë Dios prometer lu llëbní Abraham. Ra ianglë shtë Dios beꞌdë guësaꞌnë lëꞌë lëy nu bëꞌnë raiꞌ incarguë lëy lu Moisés, el quë nazú guëláu entrë Dios nu mënë. 20 Perë iurë bëꞌnë më prometer lu Abraham, adë ni chu zugaꞌadiꞌi guëláu. Sulë Dios con Abraham; tubldí bëdchini shtiꞌdzë më lu Abraham.
Bëdëꞌë Dios ra mandamientë
21 Iurní rnaꞌbë diꞌdza ¿quëhunë lëy shtë Moisés cuntrë promësë shtë Dios? Aquëdiꞌi. Si talë lëꞌë lëy napë pudërë parë guëdëꞌëin vidë eternë parë lëꞌë mieti, iurní gac tubldí shcuendë mieti por guëzuꞌbë diaguë rall puntë shtë lëy. 22 Perë Sagradas Escrituras rniꞌi de quë grë́tëꞌ mënë napë rall duldë; na rall culpablë delantë lu Dios. Zni guc voluntá shtë më parë grë mieti tsasë́ rall vidë eternë zeꞌdë de Dios parë grë naná rialdí lduꞌi shtiꞌdzë Jesucristo, lë́dëdiꞌi nasalvar mieti por ra mandamientë.
23 Antsë de guëdchini dizaꞌquë shtë Jesús, lëꞌë hiaꞌa na hiaꞌa ziquë prësi bajo ordë shtë lëy. Lëꞌë lëy gunibëꞌa lëꞌë hiaꞌa hashtë iurë lëꞌë Cristo bëdchini. 24 Ziquë tubi criadë na encargadë parë quëhápëll tubi llguëꞌnë, zni guc lëy parë lëꞌë hiaꞌa. Guc bëꞌa hiaꞌa pë na mal nu pë na bien por lëy, perë hia bëdchini Cristo. Por Cristo tubldí na shcuéndaꞌa lu Dios sulamëntë purquë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë më. 25 Hia iurneꞌ cumë bëdchini dizaꞌquë shtë Jesús, adë nádiꞌiaꞌa ziquë lëꞌë llguëꞌnë shtë comparaciuni; adë nádiꞌiaꞌa bajo ordë shtë mandamientë.
26 Grë hiaꞌa na hiaꞌa shini Dios por Cristo Jesús si talë rialdí lduꞌu hiaꞌa de verdá. 27 Grë të nabëriubë nisë ziquë shmënë Jesús, napë të vidë shtë më; unidë na të con lëꞌë më. 28 Grë ra mënë naná unidë con Jesús, na ziquë tubsë cuerpë. Hia nádiꞌi importë si talë nal më israelitë u më griego; u si talë nal bajo ordë shtë saꞌl u si talë nápël libertá; u si talë nal nguiu u nal naꞌa. 29 Si talë nal shmënë Cristo pues iurní nal llëbní Abraham nu grë lo quë nabëꞌnë më prometer lu Abraham, lëꞌë të zac napë të.