4
Lo quë naquëgniaꞌa lu të nahin cumë ziquë tubi llguëꞌnë nagunë recibir tubi herenci. Guti ra shtadë llguëꞌnë nu todavía nall llguëꞌnë. Nall ziquë tubi muzë narunë dchiꞌni; rnibë́ꞌadiꞌill lëꞌë herenci nabë́ꞌnëll recibir, perë en verdá lëꞌë llguëꞌnë nashtënë herenci ni. Nanú mënë nacanihapë ra cusë shtë llguëꞌnë; nanú ra naná encargadë con herenci ni hashtë guëgaꞌa iurë naguniꞌi shtadë llguëꞌnë, iurní lë́ꞌëll guënáꞌzill herenci. Zni na con lëꞌë hiaꞌa; antsë na hiaꞌa ziquë llguëꞌnë shtë comparaciuni. Bëzuꞌbë diágaꞌa enseñansë nu custumbrë shtë ra mënë guë́ꞌdchiliu perë iurë bëgaꞌa tiempë nabëꞌnë Dios disponer, bësheꞌldë më shini më lu guë́ꞌdchiliu. Bëdchíniꞌ por tubi naꞌa nu bëꞌnë tucarë gúniꞌ cumplir puntë shtë lëy purquë náhiꞌ më israelitë. Bëdchíniꞌ parë gúniꞌ librar lëꞌë hiaꞌa lu lëy nabëꞌnë condenar lëꞌë hiaꞌa. Zni bëneꞌe më derechë të guëdë́ꞌnaꞌa recibir libertá ziquë shini më.
Na të shini më; por ni bësheꞌldë më Espíritu Santo parë cuezënúhiꞌ lëꞌë të. Por lëꞌë Espíritu Santo rniꞌi hiaꞌa lu Dios: “Shtadë naꞌa”. Por ni na të shini Dios, lë́dëdiꞌi bajo ordë shtë custumbrë. Por naná të shini Dios, guëneꞌe më tubi herenci purquë unidë na të con Cristo.
Runë llgabë Pablo por ra shmënë Jesús
Antsë lëꞌë të adë gunë́diꞌi të Dios; dzë ni na të bajo ordë shtë ra dios naguctsaꞌu. Bëzuꞌbë diaguë të voluntá shtë ra dios nananú lu guë́ꞌdchiliu perë de verdá nádiꞌi raiꞌ Dios. Perë iurneꞌ nanë́ të Dios verdadërë; más bien quëgniaꞌa lu të, Dios runguë bëꞌa më lëꞌë të ziquë shini më. ¿Pëzielú bëabrí të stubi lu nezë gushë, lu rëglë nu custumbrë nanápëdiꞌi pudërë? ¿Gu rac shtuꞌu të gunë të obedecer ra cusë ni ziquë tubi nanaliꞌbi con ra custumbrë? 10 ¿Pëzielú todavía rialdí lduꞌu të nanecesari gunë të cumplir ra dzë delicadë, u dzë shtë villili, u ra dzë shtë laní, u gunë të cumplir custumbrë shtë izë según rniꞌi lëy? 11 Na rdzëba de quë bëna dchiꞌni entrë lëꞌë të de baldë.
12 Lëꞌë të naná rialdí lduꞌu shtiꞌdzë Jesús, na quëhuna ruëguë lu të de quë gac të librë ziquë na. Antsë guanalda tëchi ra custumbrë, perë bëaca shmënë Cristo ziquë na të iurneꞌ. Lëꞌë të siemprë bëꞌnë të tratë na bien lë́dëdiꞌi manërë mal. 13 Nanë́ të primërë vësë biadiꞌdza dizaꞌquë lu të, guquëreldënúa lëꞌë të purquë guc llúꞌuhia. 14 Galguidzë ni guc tubi cusë dushë parë lëꞌë të perë adë bë́ꞌnëdiꞌi të desprëci na; adë bëquë́ guiáꞌadiꞌi të na sino al contrari, bëꞌnë të recibir na ziquë tubi ianglë shtë Dios u ziquë mizmë Cristo Jesús. 15 ¿Pë bëaꞌldë lduꞌu të de quë tiempë naguquëreldënúa lëꞌë të, nalë́ bëquitë lduꞌu të? ¿Pë guc iurneꞌ? Pues nahia testigu de quë si fuërë posiblë, na të dispuestë nianeꞌe të prupi slu të shlugar slua. 16 Perë neꞌ ¿gu rniꞌi të de quë quëhuna cuntrë lëꞌë të iurë ruadiꞌdza lu të verdá? 17 Ra mënë narianaldë tëchi lëy, rac shtuꞌu rall gac të shmënë rall, perë lë́dëdiꞌi parë bien shtë të sino rac shtuꞌu rall tsanaldë të tëchi enseñansë shtë rall parë despuësë gunë nadchini rall na të shmënë rall. 18 Parë na nazaꞌquë rac shtuꞌu mënë ni lëꞌë të perë sulë si talë na parë bien shtë të. Zni rac shtuaꞌa guëdubi tiempë, lë́dëdiꞌi sulamëntë iurë naquëreldënúa lëꞌë të. 19 Lëꞌë të narac shtuaꞌa, ziquë tubi naꞌa quëzac zi lu dulurë iurë guëdchini meꞌdë lu guë́ꞌdchiliu, quëhuna sufrir stubi vësë más hashtë conductë shtë të na de acuerdë con voluntá shtë Cristo. 20 Rac shtuaꞌa niabezënúa lëꞌë të iurneꞌ parë guadiꞌdza lu të stubi mudë. Pues adë rac bë́ꞌadiaꞌa pë guna con lëꞌë të iurneꞌ.
Comparaciuni shtë Agar nu Sara
21 Lëꞌë të narac shtuꞌu guëabrí të parë tsanaldë të tëchi lëy, gulë guniꞌi lua ¿gu adë riasë́diꞌi të lo quë narniꞌi lëy? 22 Naescritë laꞌni Sagradas Escrituras de quë gupë Abraham chupë llguëꞌnë; túbill nall shini tubi naꞌa narunë sirvë laꞌni hiuꞌu shtë Abraham; stubi llguëꞌnë gulë por tseꞌlë Abraham. 23 Lëꞌë shini criadë gulë ziquë grë llguëꞌnë, perë llguëꞌnë nagupë tseꞌlë Abraham, gúliꞌ cumë milagrë. Bëꞌnë më prometer guëdëꞌë më tubi shini raiꞌ aunquë tseꞌlë Abraham na më gushë. 24 Ni na ziquë tubi comparaciuni. Guërupë ra naꞌa ni quëhunë raiꞌ representar chupë conveñi entrë Dios nu mënë. Tubi conveñi zeꞌdë dizdë dani shtë Sinaí catë bëdëꞌë më lëy parë Moisés. Agar runë representar lëy ni. Grë́tëꞌ ra narianaldë tëchi lëy, na rall shini Agar nu na rall bajo ordë shtë lëy. 25 Agar na ziquë dani Sinaí nananú Arabia. Rúniꞌ representar ra naquëreldë ciudá Jerusalén iurneꞌ. Na rall bajo ordë shtë lëy. 26 Perë nanú stubi Jerusalén nazeꞌdë de gubeꞌe. Librë na mënë ni. Na rall librë de custumbrë nu rëglë shtë nguiu. Jerusalén ni na ziquë shniꞌa hiaꞌa 27 purquë Sagradas Escrituras rniꞌi:
Bëquitë ldúꞌul, lë́ꞌël nagúpëdiꞌi shínil.
Bëquitë ldúꞌul nu guniꞌi fuertë labansë parë Dios.
Lë́ꞌël nadë nápëdiꞌi shínil, bëquitë ldúꞌul purquë lëꞌë naꞌa nanápëdiꞌi tséꞌliꞌ
gápëll más shíniꞌ quë lëꞌë naꞌa nanapë tséꞌliꞌ.
28 Perë lëꞌë hiaꞌa naná rialdí lduꞌi Jesús, na hiaꞌa ziquë Isaac. Na hiaꞌa shini Dios por tubi promësë naguniꞌi më. 29 Iurneꞌ ziquë tiempë shtë Abraham, lëꞌë shini nagulë ziquë grë mënë, guzunáldëll naná shini nagulë por pudërë shtë Espíritu Santo. Igual quëhunë mënë iurneꞌ; ra mënë narianaldë tëchi lëy, quëzac zi rall shmënë Dios. 30 Perë ¿pë rniꞌi Sagradas Escrituras shcuendë ra cusë ni? Rniꞌin: “Gulú lëꞌë naꞌa narunë dchiꞌni lídchil con shíniꞌ purquë adë gúnëdiꞌi tucarë caꞌa shini naꞌa ni herenci juntë con shini shtë legítimë tseꞌlë Abraham”. 31 Zni nahin; lëꞌë të naná rialdí lduꞌi Jesús, adë na hiaꞌa ziquë shini Agar el quë naguc criadë shtë Sara. Adë rianáldëdiꞌiaꞌa tëchi custumbrë shtë lëy, perë rialdí lduꞌu hiaꞌa promësë shtë Dios. Na hiaꞌa shini Sara nanapë libertá.