5
Gulë tsanaldë neze shtë Dios
Bëlá Cristo lëꞌë hiaꞌa parë gápaꞌa libertá. Adë nádiꞌi hiaꞌa bajo ordë shtë lëy iurneꞌ. Por ni gulë gac firmë lu libertá nabëneꞌe më nu adë guëdë́ꞌëdiꞌi të sí guënibëꞌa lëy shtë mënë lëꞌë të stubi.
Gulë bëquë́ diaguë naquëgniaꞌa lu të. Na Pablo, quëgniaꞌa si talë rialdí lduꞌu të nanecesari riuguë cuerpë shtë të parë gac salvar të, iurní quëquë́ guiáꞌal shtiꞌdzë Cristo; iurní lo quë nabëꞌnë Cristo adë lasáquëdiꞌi parë lë́ꞌël. Rac shtuaꞌa guëniaꞌa lu të stubi, de quë grë mieti narialdí lduꞌi custumbrë shtë galriuguë cuerpë shtë nguiu, lëꞌë rall napë quë gunë rall cumplir grë puntë shtë lëy nabëquëꞌë Moisés. Lëꞌë të naná rialdí lduꞌi de quë gunë më recibir lëꞌë të por quëhunë të cumplir lëy, adë nádiꞌi të unidë con Cristo. Lëꞌë të bësëaꞌnë të shnezë Dios. Nídiꞌi mudë gunë më favurë të gac salvar të. Lëꞌë hiaꞌa dzulézaꞌa dzë nagunë më cambiar lëꞌë hiaꞌa të gácaꞌa mënë zaꞌquë delantë lu Dios. Rialdí lduꞌu hiaꞌa lëꞌë më nu gaquin por Espíritu Santo shtë më. Si talë unidë na hiaꞌa con Cristo, adë lasáquëdiꞌi si talë bë́ꞌnël cumplir custumbrë shtë galriuguë cuerpë u adë bë́ꞌnëdiꞌil cumplirin. Lo quë nalasac lu Dios na si talë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë më de verdá nu si talë por fe rac shtuꞌu hiaꞌa saꞌ hiaꞌa.
Bien guzublú gunaꞌzi të shnezë më perë ¿chu guluguë́ lëꞌë të parë adë rzuꞌbë diáguëdiꞌi të shtiꞌdzë Dios? Ldaiꞌ nabëluaꞌa nguiu ni con tantë ánimo, adë zéꞌdëdiꞌin de Dios, el quë nagulë́ lëꞌë të. Ldaiꞌ shtë rall na ziquë levadurë nu nanú tubi dichë narniꞌi: “Duꞌpë levadurë rshepin guëdubi nacubë”. 10 Napa confiansë de quë lëꞌë Dadë Jesús adë guësáꞌnëdiꞌi më tsaldí lduꞌu të stubi diꞌdzë, sulë lo quë nabëluáꞌahia lëꞌë të, ni sí, tsaldí lduꞌu të. El quë narsini lduꞌu të stubi nezë, gunë Dios cashtigu lë́ꞌëll; adë nídiꞌi importë si talë nall më ruꞌbë u si adë nádiꞌill më ruꞌbë entrë lëꞌë të.
11 Ra mësë falsë cagniꞌi rall de quë quëhuna predicar custumbrë shtë galriuguë cuerpë të gac salvar mieti, perë si talë na todavía quëgniaꞌa lu të de quë nanecesari chuguë cuerpë shtë të parë gac salvar, ¿pëzielú rzunaldë ra më israelitë na? Si talë nahin ziquë rniꞌi rall, adë nialdë́diꞌi rall por dizaꞌquë narniꞌi sulë por galguti shtë Jesús lu cruz gac salváraꞌa. 12 Rac shtuaꞌa de quë ra narsiguë́ lëꞌë të con enseñansë ni chuguë cuerpë rall hashtë más todavía ziquë runë mënë nadë guënë́diꞌi Dios.
13 Lëꞌë të naná rialdí lduꞌi shtiꞌdzë Jesús, gulë́ më lëꞌë të parë napë të libertá, perë lë́dëdiꞌi parë gunë të duldë. Más bien gulë bëꞌnë sirvë lu saꞌ të con amor. 14 Gunë të cumplir guëdubi lëy shtë Dios si talë guëzuꞌbë diaguë të tubsë mandamientë narniꞌi: “Gulë gac shtuꞌu saꞌl ziquë rac shtúꞌul mizmë lë́ꞌël”. 15 Perë si talë lëꞌë të rdildi të ziquë ra ma, rahuëꞌ ma saꞌ ma; gulë gapë cuidadë no sea guëshiꞌni të shchiꞌni Dios ndë.
Lo quë narac shtuꞌu lduꞌu nguiu nu lo quë narac shtuꞌu Espíritu Santo
16 Lo quë narniaꞌa lu të na zndëꞌë: gulë gubani según narniꞌi Espíritu Santo. Si talë rianaldë të tëchi Espíritu Santo, adë gúnël cumplir deseo mal nananú laꞌni ldúꞌul 17 purquë grë ra deseo mal, nahin cuntrë Espíritu shtë Dios nu lëꞌë Espíritu na contrari shtë deseo mal; deseo mal nahin contrari shtë Espíritu. Por ni adë gáquëdiꞌi gunë të ra cusë narac shtuꞌu të 18 perë si talë guësaꞌnë të quëgsë́ Espíritu Santo lëꞌë të, iurní lëꞌë lëy nápëdiꞌin pudërë parë gunin condenar lëꞌë të.
19 Clarë rluaꞌa ra deseo mal nananú laꞌni lduꞌu mieti. Rquënú rall tseꞌlë mënë. Nabani rall ziquë mbecu. Napë rall vici. 20 Runë rall adorar stubi cusë, lë́dëdiꞌi sulë Dios. Rialdí lduꞌu rall galbëlliú. Napë rall llanë laꞌni lduꞌu rall. Rdildinú rall saꞌ rall. Napë rall mbidi. Na rall më dishiꞌbi; rëuuꞌ lduꞌu rall iurë nanú divisioni. 21 Celosë na rall; rdchisú rall pë shtë mënë. Rguini rall mënë. Rzuuꞌdchi rall. Nalë́ rau shaꞌtë rall. Runë rall stubi ra cusë nanadë rlluíꞌidiꞌi, runë rall ziquë mamflor; perë grë mënë ni, quëgniaꞌa lu të iurneꞌ igual ziquë hia guniaꞌa lu të antsë, el quë narunë ra cusë rëꞌ adë nídiꞌi mudë tsutëll lugar catë rnibëꞌa Dios.
22 Perë lo quë narunë Espíritu laꞌni lduꞌu el quë narialdí lduꞌi shtiꞌdzë më na zndëꞌë: rac shtúꞌull saꞌll. Rquitë ldúꞌull. Rbedchí ldúꞌull. Nápëll pacënci con saꞌll. Ráquëll më zaꞌquë. Rúnëll cumplir shtíꞌdzëll. 23 Nadúꞌull. Quëhápëll el mizmë lë́ꞌëll të gúnëdiꞌill duldë. Ra cusë mal adë rúnëdiꞌi gan lull sino quë quëréldëll bien. Nídiꞌi lëy narunë prohibë ra cusë rëꞌ. 24 Grë ra shmënë Jesús, hia bëdëꞌë fin ra cusë mal rëꞌ, mal llgabë con deseo mal nananú laꞌni lduꞌu mieti. 25 Cumë ziquë quëréldaꞌa por pudërë shtë Espíritu Santo, cha guëdëꞌë hiaꞌa sí, de quë Espíritu Santo guësë́ më lëꞌë hiaꞌa.
26 Adë chu gac nadchínidiꞌi; adë chu napë mbidi lu saꞌll; adë chu gac më dishiꞌbi.