6
Gulë bëꞌnë compañi saꞌ të
Lëꞌë të shmënë Jesús, si talë guëdzelë të tubi saꞌl ldáguëll laꞌni duldë, lëꞌë të narsë́ Espíritu Santo napë quë guëniꞌinú të mënë ni të parë adë tsagláꞌguëdiꞌi gúnëll duldë. Perë gulë bëꞌnë ni ziquë më naduꞌu. Cadë tubi të gapë të cuidadë no sea quë lë́ꞌël guëtëꞌdë Satanás prëbë lë́ꞌël të ldáguël lu duldë. Gulë bëꞌnë compañi saꞌl lu grë cusë durë, cadë tubi de lëꞌë të; zni gunë të cumplir lëy shtë Cristo.
Si talë tubi de lëꞌë të rialdí ldúꞌul de quë lasáquël, iurní lu Dios lasáquëdiꞌil; mizmë lë́ꞌël quëgsiguël lë́ꞌël. Cadë tubi nguiu napë quë gunë juzguë mizmë lë́ꞌëll, dchiꞌni naquëhunë nguiu; iurní guëquitë ldúꞌull por lo quë naquëhúnëll. Iurní nídiꞌi nicidá gúnëll comparar dchiꞌni shtë́nëll con dchiꞌni shtë sáhiꞌ. Cadë tubi hiaꞌa nápaꞌa narunë tucarë guëdë́ꞌnaꞌa.
El quë narsëꞌdë shtiꞌdzë Dios, napë quë gúnëll ayudë lëꞌë ra mësë narluaꞌa lë́ꞌëll.
Adë rdë́ꞌëdiꞌi të sí guësiguë́ mizmë lëꞌë të, ni tubi adë chu gúnëdiꞌi gan lu Dios parë guësiguëll lëꞌë më. Grë́tëꞌ el quë narcabní nguiu, ni napë quë guëcaꞌa nguiu. Lo quë narunë nguiu napin cusechë despuësë. Si talë tubi mieti zianaldë tëchi ra deseo mal nananú laꞌni ldúꞌull, de mizmë vidë mal gápëll galguti. Perë si talë zianaldë nguiu tëchi ra cusë zaꞌquë shtë Espíritu Santo, gápëll tubi cusechë por mizmë Espíritu. Guëbánill parë siemprë. Zni, adë chu cuézëdiꞌi gunë cusë zaꞌquë; adë chu guëdzáguëdiꞌi. Cha guëdë́ꞌnaꞌa bien parë saꞌ hiaꞌa purquë si talë tsagláꞌgaꞌa shnezë më, tubi dzë guëneꞌe më tubi ganzaꞌquë. 10 Por ni cadë vësë rdchini lugar parë guëdë́ꞌnaꞌa bien parë saꞌ hiaꞌa, pues guëdë́ꞌnaꞌa cumplir. Guëdë́ꞌnaꞌa bien, especialmente parë ra naná rialdí lduꞌi enseñansë nanapë los de más shmënë Dios.
Rialú cartë rëꞌ con tubi saludë
11 Gulë guná, naruꞌbë na lëtrë naquëquëaꞌa lu të con prupi guiahia. 12 Grë́tëꞌ naquëhunë obligar lëꞌë të parë tsutë́ të laꞌni custumbrë shtë më israelitë, rac shtuꞌu rall riuguë cuerpë shtë të, perë nadë más runë rallin parë guëaꞌnë rall bien lu mënë nu parë adë guëzac zídiꞌi mënë lëꞌë rall cumë shmënë Jesucristo, el quë naguti lu cruz. 13 Ra mënë narianaldë tëchi custumbrë rëꞌ, adë quëhúnëdiꞌi rall cumplir grë puntë shtë lëy perë rac shtuꞌu rall tsanaldë të tëchi ra cusë ni, nadë más purquë rac shtuꞌu rall gac rall më ruꞌbë. Rniꞌi nadchini rall purquë rianaldë të tëchi rall. 14 Perë na rialdí lduaꞌa tubsë cusë parë gac salvara; runë nadchinia por tubsë cusë naná galguti shtë Dadë Jesucristo. Cuë më lu cruz por na. Por mizmë cruz shtë më ra cusë mal shtë guë́ꞌdchiliu, guti rahin parë na nu nahia ziquë naguti parë ra cusë ni. 15 Lu Dios adë rúnëdiꞌi importë riuguë shcuérpaꞌa u adë riúguëdiꞌin. Tubsë cusë lasac lu më si talë na hiaꞌa mënë nacubi por pudërë shtë Espíritu Santo. 16 Parë grë ra narianaldë tëchi enseñansë rëꞌ, guëgaꞌa lduꞌu më lëꞌë rall nu cuedchí lduꞌu rall. Ni na rall shmënë Dios, mënë israelitë de verdá.
17 Dizdë iurneꞌ parë delantë adë chu guëníꞌidiꞌi de quë nápëdiaꞌa derechë parë guëluáꞌahia ra cusë ni, purquë grë ra ndiꞌbë nanuaꞌa shcuerpa rluaꞌain de quë Jesucristo na Shlama.
18 Lëꞌë të narialdí lduꞌi Dadë Jesucristo, rac shtuaꞌa favurë shtë më cuezënú lëꞌë të. Amén.