3
Gulë gunaꞌbë lu Dios por lëꞌë naꞌa
Stubi cusë rniaꞌa lu të bëchi la saꞌ hiaꞌa, gulë gunaꞌbë lu Dios por lëꞌë naꞌa parë más nasesë guërëꞌtsë dizaꞌquë shtë Dadë Jesús lu ra më shtë guë́ꞌdchiliu. Gulë gunaꞌbë lu Dios de quë gunë rall recibirin con gustë nu de quë tsaldí lduꞌu rall dizaꞌquë, igual cumë ziquë bëꞌnë të recibirin. Gulë gunaꞌbë lu Dios de quë gunë më librar lëꞌë naꞌa guiaꞌa nguiu mal nu ra narunë cuntrë shchiꞌni Dios. Pues lëdë grë́diꞌi mënë rialdí lduꞌu rall dizaꞌquë narniꞌi naꞌa perë nabënë na Dadë Jesús nu gunë më lo quë naguniꞌi më. Guldí më gunë më compañi lëꞌë të parë gac të firmë lu shnezë më nu lëꞌë më quëhapë më lëꞌë të lu pudërë shtë mëdzabë. Napë naꞌa confiansë lëꞌë të purquë na të shmënë më, de quë quëhunë të ra cusë narnibëꞌa naꞌa gunë të. Nu tsaglaꞌguë guëzuꞌbë diaguë të grë cusë ni. Rnaꞌbë naꞌa lu Dios gac bëꞌa të de quë rac shtuꞌu më lëꞌë të. Rnaꞌbë naꞌa gunë më compañi lëꞌë të parë gapë të más pacënci masiá guëldënú mënë lëꞌë të.
Runë tucarë grë mieti gunë rall dchiꞌni
Rnibëꞌa naꞌa lu të bëchi la saꞌ hiaꞌa, purquë na naꞌa muzë shtë Dadë Jesucristo de quë adë gunë të igual naquëhunë ra saꞌ të nanadë rac shtúꞌudiꞌi gunë dchiꞌni. Nabëchi rall nu adë rúnëdiꞌi rall rëspëti enseñansë naguniꞌi naꞌa lu rall. Bien nanë́ të de quë runë tucarë grë të gunë të dchiꞌni igual ziquë bëdëꞌnë naꞌa dchiꞌni dzë guquëreldë naꞌa con lëꞌë të. Gudilli naꞌa por grë cumidë nagudáu naꞌa. Dzë la gueꞌlë bëdëꞌnë naꞌa dchiꞌni hashtë bëdzaguë naꞌa parë adë ni tubi de lëꞌë të adë guáꞌadiꞌi të nicidá shtënë naꞌa. Bëdëꞌnë naꞌa dchiꞌni parë bëluaꞌa naꞌa lëꞌë të de quë nabënë na gunë mieti dchiꞌni. Beꞌrquë niadchini naꞌa lidchi të niadáu naꞌa sin quë adë niadíllidiꞌi naꞌa lu të purquë bëdapë naꞌa derechë parë niadëꞌnë naꞌa ni. 10 Perë dzë gulezënú naꞌa lëꞌë të, guniꞌi naꞌa lu të de quë saꞌ të nanadë rac shtúꞌudiꞌi gunë dchiꞌni adë guëdëꞌë të pë gaull. 11 Pues rniꞌi mënë lu naꞌa de quë bëldá saꞌ të adë quëhúnëdiꞌi rall dchiꞌni. Runë rall cupar lëꞌë rall lu cusë nanadë rlluíꞌidiꞌi. Riutë́ rall laꞌni ra cusë naquëhunë mënë. 12 Ziquë muzë shtë Dadë Jesús, rnibëꞌa naꞌa nu rniꞌinú naꞌa lu të, runë tucarë gunë ra nguiu ni shchiꞌni rall parë gau rall. Adë tsutë́diꞌi rall lidchi saꞌ rall parë quili rall pë gau rall.
13 Adë tsasháquëdiꞌi lduꞌu të. Gulë tsaglaꞌguë gunë të ra cusë zaꞌquë delantë lu ra mënë. 14 Talë nanú tubi nguiu ladi të nanadë rzuꞌbë diáguëdiꞌi diꞌdzë rëꞌ nacagsheꞌldë naꞌa iurneꞌ, gulë guná chull. Adë guëtsáꞌguëdiꞌi të lë́ꞌëll parë guëtú lull. 15 Gulë guc shtuꞌu lë́ꞌëll nu gulë guniꞌinú lë́ꞌëll ziquë bëchi saꞌ të, lë́dëdiꞌi ziquë tubi enemigu shtë të.
Ndëꞌë gualú cartë shtë Pablo con tubi saludë
16 Siemprë nadápaꞌa paz por Dadë Jesucristo; por ni rnaꞌbë naꞌa lu më gunë më compañi parë cuedchí lduꞌu të. Rac shtuꞌu naꞌa gapë të tubi vidë zaꞌquë siemprë ancalë nanú të, nu rac shtuꞌu naꞌa cuezënú Dadë Jesucristo lëꞌë të, grë të.
17 Na Pablo gualú bëquëaꞌa cartë rëꞌ lu të con tubi saludë parë grë të ziquë rquëaꞌa grë cartë narsheꞌlda parë gac bëꞌa të nahin tubi cartë nabëquëaꞌa. 18 Guëneꞌe Dadë Jesucristo llëruꞌbë bendición parë grë të. Amén.