Primerë cartë nabëquëꞌë San Pablo lu Timoteo
1
Bëquëꞌë Pablo cartë rëꞌ lu Timoteo
Na Pablo, nahia poshtë shtë Jesucristo por mandadë shtë Dios el quë nagunë salvar lëꞌë hiaꞌa. Bësheꞌldë Dadë Jesucristo na; na më el quë naguëneꞌe vidë sin fin juntë con lë́ꞌiꞌ. Quëquëaꞌa cartë rëꞌ lul, Timoteo, nal cumë ziquë shinia purquë gualdí ldúꞌul Jesucristo iurë guniꞌinúa lë́ꞌël dizaꞌquë. Rac shtuaꞌa gápël favurë shtë Dios, quë guëgaꞌa lduꞌu më lë́ꞌël, quë rbedchí ldúꞌul por pudërë shtë Dadë Dios con Jesucristo, Shlámaꞌa.
Gulë gapë cuidadë por ldaiꞌ falsë
Antsë bëna incarguë lë́ꞌël guëáꞌnël ciudá Efeso mientras tsahia regiuni Macedonia; guniaꞌa lul iurní de quë napë quë guënibë́ꞌal mënë parë adë guëluáꞌadiꞌi rall stubi clasë ldaiꞌ. Nu adë guëquë́ꞌëdiꞌi rall listë llëduni ra lë shtë shtadë guëlú rall, nu adë gúnëdiꞌi rall cuendë diꞌdzë shtë nguiu bishi purquë fin shtë ra cusë ni nadë más rdildi diꞌdzë ra mënë. Adë runë rahin compañi parë guëdë́ꞌnaꞌa cumplir lo quë narac shtuꞌu Dios. Sulë por fe gúnël cumplir voluntá shtë më. Grë ndëꞌë quëhuna incarguë lul stubi vueltë.
Lo quë narac shtuaꞌa gunë të, gac shtuꞌu të saꞌ të con guëdubinú lduꞌu të sin mal llgabë, nu tsaldí lduꞌu të Jesús de verdá. Bëldá mënë nabësaꞌnë lu nezë zaꞌquë shtë Dios, guanaldë rall tëchi diꞌdzë nadë guëlluíꞌidiꞌi. Rac shtuꞌu rall gac rall mësë shtë lëy nabëquëꞌë Moisés perë adë riasë́diꞌi rall pë lo quë narniꞌi rall. Rac bë́ꞌadiꞌi rall pë runë cuntienë diꞌdzë narniꞌi rall con llëruꞌbë confiansë.
Rdëꞌë hiaꞌa cuendë de quë lëy na zaꞌquë, sulë si talë guëluaꞌa hiaꞌa de acuerdë según voluntá shtë Dios. Rdëꞌë hiaꞌa cuendë de quë lëy adë rzúdiꞌi lu ra narunë bien purquë Dios bëdëꞌë lëy parë grë ra mënë mal con grë ra narzuꞌbë diáguëdiꞌi shtiꞌdzë Dios, grë́tëꞌ ra narunë cuntrë Dios con ra nanapë duldë, grë́tëꞌ ra nadë runë rëspëti Dios con grë ra nadë në́diꞌi gunë cuendë shtiꞌdzë më, grë ra narguini shtádiꞌ nu ra narguini shníꞌaiꞌ, grë́tëꞌ ra narguini mënë gati mënë, 10 nu grë ra narquënú tseꞌlë saꞌll, nu grë ra naná rquënú mizmë saꞌ nguiu, grë ra narbaaꞌnë parë cu rall dumí, parë grë ra naná bishi ra, nu grë ra narunë jurar con bishi; por ra cusë ni rzu lëy shtë Dios. Nu lëꞌë lëy rzu parë grë ra narunë cuntrë enseñansë zaꞌquë. 11 Ra enseñansë rëꞌ nahin de acuerdë con dizaꞌquë shtë Dios. Diꞌdzë ni rniꞌi de quë llëruꞌbë na pudërë shtë Dios. Mizmë lëꞌë më bëꞌnë incarguë dizaꞌquë ni guiahia.
Rdëꞌë Pablo graci lu më por favurë nabëꞌnë më
12 Quëgdë́ꞌëhia graci lu Dadë Jesucristo, bëneꞌe më pudërë parë guadiꞌdza dizaꞌquë purquë gualdí lduꞌu më na ziquë tubi muzë nagunë cumplir voluntá shtë më. Gulë́ më na parë guna shchiꞌni më. 13 Gulë́ më na aunquë antsë napa gustë guníꞌihia didzabë guëc më, bëna cuntrë lëꞌë më, gurushtiáhia guëc më, perë bëgaꞌa lduꞌu më na purquë todavía adë guc bë́ꞌadiaꞌa pë canihuna. Adë bëdchínidiꞌi llni shtë Dios guëca. 14 Perë llëruꞌbë favurë napë më parë na; iurneꞌ rac shtuaꞌa lëꞌë më; rialdí lduaꞌa shtiꞌdzë më. Grëhin zeꞌdë de Cristo Jesús purquë nahia unidë con lëꞌë më.
15 Na ciertë nu grë mieti napë quë tsaldí lduꞌu rall de quë Cristo Jesús bidë lu guë́ꞌdchiliu parë gunë më salvar grë ra nanapë duldë. Nu nahia primërë pecadurë entrë grë mieti. 16 Perë bëgaꞌa lduꞌu më na, sulë parë guëluaꞌa grë pacënci shtë më laꞌni vidë shtëna. Guca primërë entrë grë ra pecadurë, perë lëꞌë më gulë́ më na parë gaca tubi ejemplë lu grë ra natsaldí lduꞌi lëꞌë më të parë gapë rall vidë sin fin. 17 Por ni runë tucarë guëdëꞌë mieti graci nu hunurë lu Rëy nanabani parë siemprë, el quë nadë rátidiꞌi, el quë nadë chu rnádiꞌi lúhiꞌ, parë lúniquë Dios verdadërë nanápëdiꞌi fin. Amén.
18 Timoteo, cagniaꞌa lul ziquë shinia, guaglaꞌguë tsaldí ldúꞌul lëꞌë më con buen llgabë. Ra diꞌdzë naguniꞌi ra muzë shtë më iurë bë́ꞌnël recibir dchiꞌni shtë më, gunë rahin compañi lë́ꞌël iurneꞌ. Guc tubi suldadë zaꞌquë shtë Jesús. 19 Adë guësáꞌnëdiꞌil fe shtë́nël sino tsaldí ldúꞌul lëꞌë më más. Guaglaꞌguë lu shnezë më con buen llgabë, pues bëldá mënë bëniti rall lu shnezë Jesús. Bëquë́ guiaꞌa rall llni nabëdëꞌë Dios. 20 Zni guzac Himeneo nu Alejandro, lëꞌë naná bëna intriegu lu Satanás të parë gac bëꞌa rall rquiꞌni cuezë ra diꞌdzë dzabë narniꞌi rall cuntrë Dios.