2
Gulë gunaꞌbë Dios por grë mënë
Primeramëntë rac shtuaꞌa gunë të ruëguë lu Dios, nu gulë gunaꞌbë lu më, nu gulë guadiꞌdzënú lëꞌë më, nu gulë bëdëꞌë graci lu më por grë́tëꞌ ra mënë. Gulë gunaꞌbë lu Dios por grë gubiernë nu grë́tëꞌ autoridá të parë guëdápaꞌa tubi vidë sin dishiꞌbi, nu parë guëdë́ꞌnaꞌa cumplir voluntá shtë më nu parë guëdápaꞌa vidë naná de acuerdë con shtiꞌdzë më. Zndëꞌë rac shtuꞌu Dios guëdë́ꞌnaꞌa cumplir naná correctë delantë lu më, el quë nagunë salvar lëꞌë hiaꞌa. Rac shtuꞌu më grë́tëꞌ nguiu gac salvar nu rac shtuꞌu më grë́tëꞌ nguiu gac bëꞌa rall guadë naná verdá shtë më. Nanú tubsë Dios nu nanú tubsë nazú guëláu entrë nguiu nu Dios; më ni rniꞌinú Dios por ra nguiu. Lë́ꞌiꞌ na Dadë Jesucristo. Na më nguiu. Jesucristo bëꞌnë intriegu mizmë lë́ꞌiꞌ lu galguti parë gudilli më duldë shtë hiaꞌa con prëci rënë shtë́hiꞌ. Iurë bëꞌnë Dios disponer, bëꞌnë më testificar por galguti shtë Jesús gunë më salvar lëꞌë hiaꞌa. Gudili më na ziquë mensajërë nu poshtë shtë më, nu parë guëluáꞌahia ra mënë nanádiꞌi më israelitë lla tsaldí lduꞌu rall nu parë gac bëꞌa rall pë na verdá. Ruadiꞌdza verdá, lëdë bíshidiꞌi.
Por ni rniaꞌa lu të, rac shtuaꞌa de quë guëdubi ladë guënaꞌbë ra mënë lu Dios, guëldisë raiꞌ oraciuni lu Dios, perë sulë con lduꞌu limpi sin ni tubi llanë, nilë dishiꞌbi. Nu rac shtuaꞌa de quë ra naꞌa gacu raiꞌ shabë raiꞌ ziquë runë tucarë, lë́dëdiꞌi con lujë. Gapë raiꞌ rëspëti lu saꞌ raiꞌ; adë guëzë́ꞌëdiꞌi raiꞌ begu con lujë u orë u guëꞌë naná lasaquë zihani dumí. Gácudiꞌi raiꞌ shabë nalasac zihani dumí nadë más parë guëná mënë lo quë nanapë rall. 10 Mejurë gacu ra naꞌa stubi lari naná obrë zaꞌquë ziquë runë tucarë gunë mieti naná shmënë Jesús. 11 Ra naꞌa napë quë guëac dchi parë guësëꞌdë raiꞌ nu gac raiꞌ obedientë. 12 Adë rdë́ꞌëdiaꞌa sí guëluaꞌa ra naꞌa ra shmënë Dios, nilë rnibë́ꞌadiꞌi raiꞌ nguiu sino guëac dchi ra naꞌa 13 purquë primërë bëntsaꞌu Dios lëꞌë nguiu; despuësë bëntsaꞌu më lëꞌë naꞌa. 14 Adë bësiguë́diꞌi mëdzabë lëꞌë Adán sino Eva. Por naná guguë́ naꞌa iurní, gulaguë naꞌa laꞌni duldë 15 perë gac salvar ra naꞌa iurë ralë ra shíniꞌ, si talë tsaglaꞌguë tsaldí lduꞌu rall shtiꞌdzë më, si talë rac shtuꞌu rall Dios nu si talë quëreldë rall bien lídchill, nu si talë adë gúnëdiꞌill cumplir deseo mal nananú laꞌni ldúꞌull.