4
Espíritu shtë Dios nu espíritu narunë cuntrë Dios
Lëꞌë të narac shtuaꞌa, adë tsaldídiꞌi lduꞌu të grë ra mësë narniꞌi de quë ruadiꞌdzë rall por Espíritu shtë Dios sino gulë bëtëꞌdë prëbë shtiꞌdzë rall parë gac bëꞌa të si talë bësheꞌldë Dios lëꞌë rall tsagluaꞌa rall. Zihani mënë falsë riagluaꞌa rall ra mënë. Por ndëꞌë gac bëꞌa të chu nazeꞌdë con shtiꞌdzë Dios. Grë ra nguiu narniꞌi Jesús bëdchini lu guë́ꞌdchiliu nu na më Cristo, el quë nagudili Dios parë guënibë́ꞌaiꞌ, el quë narluaꞌa diꞌdzë ni, nall verdá. Perë grë ra nguiu narniꞌi adë bëdchínidiꞌi Jesucristo lu guë́ꞌdchiliu, zéꞌdëdiꞌi nguiu ni de Dios. Cagníꞌill bishi nazeꞌdë por pudërë shtë contrari shtë Jesús. Hia bini të guëdchini narunë cuntrë Jesús; pues iurneꞌ hia quëréldëll lu guë́ꞌdchiliu.
Dadë, na të shini Dios. Adë guëdë́ꞌëdiꞌi të sí guësiguë́ mësë falsë lëꞌë të. Adë tsaldídiꞌi lduꞌu të shtiꞌdzë rall purquë más pudërë napë el quë naquëbezënú lëꞌë hiaꞌa quë el quë narnibëꞌa lëꞌë mënë shtë guë́ꞌdchiliu. Ra mësë falsë ruadiꞌdzë rall cusë shtë guë́ꞌdchiliu, lë́dëdiꞌi shtiꞌdzë Dios. Los de más mënë shtë guë́ꞌdchiliu, rianaldë rall shtiꞌdzë mësë ni. Perë lëꞌë hiaꞌa na hiaꞌa shini Dios. Grë ra narunguë bëꞌa Dios, rdëꞌë rall cuendë shtíꞌdzaꞌa. El quë nanádiꞌi de Dios, adë rzuꞌbë diáguëdiꞌill shtíꞌdzaꞌa. Zni nanë́ hiaꞌa chu napë Espíritu Santo nu chu napë espíritu shtë narguguë́.
Dios rac shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa
Lëꞌë të narac shtuaꞌa, tsaglaꞌguë gac shtuꞌu hiaꞌa bëchi saꞌ hiaꞌa purquë rac shtuꞌu Dios lëꞌë hiaꞌa. El quë narac shtuꞌu sáhiꞌ, gúlëll nacubi por pudërë shtë më. Nápëll tubsë Dios Shtádëll. El quë nadë rac shtúꞌudiꞌi sáhiꞌ, nápëdiꞌill Dios Shtádëll, purquë rac shtuꞌu Dios lëꞌë mënë. Bëluaꞌa më de quë rac shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa; bësheꞌldë më tubsë shini më lu guë́ꞌdchiliu parë guëdápaꞌa vidë sin fin. Guëbániaꞌa parë siemprë. 10 Zni bëluaꞌa më rac shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa de verdá. Bësheꞌldë më shini më; por galguti shtë Jesús bëaꞌnë Dios cunformë purquë bëllëꞌë rënë shtë́hiꞌ por ra duldë shtë́naꞌa.
11 Lëꞌë të narac shtuaꞌa, guc shtuꞌu Dios lëꞌë hiaꞌa zni, por ni napë quë gac shtuꞌu hiaꞌa saꞌ hiaꞌa. 12 Ni tubi mënë guná Dios, perë si talë rac shtuꞌu hiaꞌa saꞌ hiaꞌa, quëbezënú Dios lëꞌë hiaꞌa, nu tsaglaꞌguë rac shtuꞌu hiaꞌa saꞌ hiaꞌa más. 13 Nanë́ hiaꞌa cabezënú më lëꞌë hiaꞌa nu quëbezënú hiaꞌa con lëꞌë më purquë bëneꞌe më Espíritu Santo nazeꞌdë de lëꞌë më. Cabezënúhiꞌ lëꞌë hiaꞌa. 14 Lëꞌë naꞌa, ra poshtë, guná naꞌa lu Dadë Jesús nu tsaglaꞌguë rniꞌi naꞌa lu ra mënë bësheꞌldë Dios lëꞌë shini më, Jesús. Nápiꞌ pudërë; gúniꞌ salvar ra mënë shtë guë́ꞌdchiliu. 15 Lëꞌë naná rniꞌi lu ra mënë Jesús na shini Dios, cabezënú Dios lë́ꞌëll nu unidë nall con Dios.
16 Nanë́ hiaꞌa nu tsaglaꞌguë tsaldí lduꞌu hiaꞌa de quë demasiadë rac shtuꞌu më lëꞌë hiaꞌa, grë hiaꞌa. Nalë́ rac shtuꞌu më grë mënë. Si talë rac shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë saꞌ hiaꞌa, cabezënú më lëꞌë hiaꞌa, nu nápaꞌa mizmë vidë shtë më. 17 Dúꞌpëga dúꞌpëga rac shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë më más. Zni nápaꞌa confiansë lu më iurë gunë më juzguë lëꞌë hiaꞌa. Rdzë́bëdiꞌiaꞌa lëꞌë më purquë ziquë na Jesús, na hiaꞌa ndëꞌë lu guë́ꞌdchiliu. 18 El quë nardzëbë lëꞌë më, rac shtúꞌudiꞌill lëꞌë më purquë si talë rac shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë më con guëdubinú lduꞌu hiaꞌa, nídiꞌi lugar parë guëdzë́baꞌa lëꞌë më. El quë nardzëbë lëꞌë më, rzac zill mizmë lë́ꞌëll. El quë nardzëbë lëꞌë më, todavía runë faltë gac shtúꞌull Dios.
19 Rac shtuꞌu hiaꞌa lëꞌë më purquë primërë lëꞌë më guc shtuꞌu lëꞌë hiaꞌa. 20 Si talë tubi hiaꞌa rniꞌi: “Rac shtuaꞌa lëꞌë më”, perë adë rac shtúꞌudiꞌiaꞌa bëchi saꞌ hiaꞌa, nabíshaꞌa. El quë narac shtúꞌudiꞌi saꞌll nagunall, tampuquë rac shtúꞌudiꞌill Dios nanadë gunádiꞌill. 21 Lëꞌë mandamientë shtë më nabëdë́ꞌnaꞌa recibir de lëꞌë më rniꞌi zndëꞌë: El quë narac shtuꞌu Dios napë quë gac shtúꞌull saꞌll.