5
Pudërë shtë narialdí lduꞌi Jesús
Grë ra narialdí lduꞌi Jesús, el quë nagudili Dios parë guënibë́ꞌaiꞌ, nápëll vidë shtë më; nall shini Dios. Nu grë ra narac shtuꞌu Dios, también rac shtúꞌull ra shini më, ra nanapë vidë sin fin por pudërë shtë më. Nanë́ hiaꞌa rac shtuꞌu hiaꞌa ra shini Dios iurë rac shtuꞌu hiaꞌa Dios de verdá nu rzuꞌbë diágaꞌa mandamientë shtë më. Si talë rzuꞌbë diágaꞌa ra mandamientë shtë më, iurní rac shtuꞌu hiaꞌa Dios de verdá. Mandamientë shtë më nádiꞌin ziquë tubi cusë nëꞌë; nádiꞌin naganë, purquë grë ra nabësaꞌnë guëdchini vidë cubi laꞌni lduꞌi, rúnëdiꞌill duldë. Nápëll pudërë; gúnëll gan lu mëdzabë. ¿Lla mudë guëdë́ꞌnaꞌa gan lu mëdzabë? pues si talë tsaldí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë Dios, guëdë́ꞌnaꞌa gan lu cusë mal shtë guë́ꞌdchiliu. El quë narialdí lduꞌi shtiꞌdzë Jesús na shini Dios, rúnëll gan lu grë cusë mal nananú lu guë́ꞌdchiliu.
Jesús na shini Dios
Jesús na shini Dios. Iurë bëriubë nisë Jesús, nu iurë guti më, bëꞌnë Dios testificar na Jesús shíniꞌ. También Espíritu Santo quëhunë testificar de quë na Jesús shini Dios. Adë rníꞌidiꞌi Espíritu Santo bishi. Tsunë testigu cabezë lu guë́ꞌdchiliu narniꞌi igual; Espíritu Santo rniꞌi Jesús na shini Dios, nu galëriubë nisë shtë më con galguti shtë më, rluaꞌa na më shini Dios. Grë hiaꞌa rialdí lduꞌu hiaꞌa lo quë narniꞌi ra testigu verdadërë, perë mayurë na shtiꞌdzë Dios. Bëꞌnë më testificar Jesús na shíniꞌ. 10 El quë narialdí lduꞌi Jesús na shini Dios, nanëll laꞌni ldúꞌull nahin verdá. Perë el quë narialdídiꞌi lduꞌi Jesús, cagníꞌill nabishi Dios purquë Dios guniꞌi clarë na Jesús shíniꞌ. El quë narialdídiꞌi lduꞌi Jesús nádiꞌill shini Dios, adë rúnëdiꞌill recibir ra diꞌdzë shtë Dios Padre. 11 Pues Dios bëꞌnë testificar lu hiaꞌa nápaꞌa vidë sin fin por Jesús. El quë naná unidë con Jesús shini Dios, nápëll vidë sin fin. 12 El quë nanapë Jesús laꞌni ldúꞌull, nápëll vidë eternë perë el quë nanápëdiꞌi Jesús, runë faltë vidë shtë Dios.
Nanë́ hiaꞌa nápaꞌa vidë sin fin
13 Lëꞌë të naná rialdí lduꞌi Jesús na shini Dios, caquëaꞌa cartë rëꞌ lu të parë gac bëꞌa të napë të vidë sin fin por Jesús. 14 Iurní adë rdzë́bëdiꞌiaꞌa lu Dios. Rialdí lduꞌu hiaꞌa de quë si talë rnáꞌbaꞌa lu Dios, guëneꞌe më cusë narnáꞌbaꞌa. Napë quë gácaꞌa cunformë según voluntá shtë më. 15 Si talë nanë́ hiaꞌa rini më shtíꞌdzaꞌa, también nanë́ hiaꞌa nápaꞌa ra cusë narnáꞌbaꞌa lu më.
16 Si tubi të rna të bëchi saꞌ të quëhúnëll duldë, perë duldë naquëhúnëll nuáꞌadiꞌin cashtigu shtë galguti, napë quë guënáꞌbël lu Dios por nguiu ni. Guëdëꞌë Dios vidë parë nguiu ni. Nanú duldë nargú galguti; adë rnibë́ꞌadiaꞌa guënaꞌbë të lu Dios por el quë narunë duldë ni. 17 Gulë gunaꞌbë lu Dios por nguiu nanapë duldë nanuáꞌadiꞌi cashtigu shtë galguti. Stubi clasë duldë rgu galguti, gati nguiu.
18 Perë nanë́ hiaꞌa grë ra nanapë vidë cubi shtë Dios, adë tsagláꞌguëdiꞌi gúnëll duldë purquë Jesús, shini Dios, quëhapë lë́ꞌëll. Gúnëdiꞌi mëdzabë gan lu nguiu ni. 19 Nanë́ hiaꞌa nápaꞌa vidë shtë Dios. Na hiaꞌa shini më, perë grë mënë shtë guë́ꞌdchiliu, nanú rall guiaꞌa mëdzabë Satanás. 20 Perë Jesús, shini Dios, bëdchini lu guë́ꞌdchiliu nu bëluáꞌaiꞌ lëꞌë hiaꞌa. Por lëꞌë më runguë bëꞌa hiaꞌa Dios verdadërë. Nu na hiaꞌa shini më. Na më Shtádaꞌa. Nanë́ hiaꞌa Jesucristo na shini Dios. Na më Dios verdadërë nu por lë́ꞌiꞌ nápaꞌa vidë sin fin. 21 Bëchi, gulë gapë mizmë lëꞌë të. Adë tsaldídiꞌi lduꞌu të ra dios falsë shtë mënë. Amén.