2
Por ni gulë bësaꞌnë grë́tëꞌ clasë cusë mal ziquë llanë, nu bishi, nu engañi. Adë sébidiꞌi lduꞌu të pë shtë saꞌl. Adë rníꞌidiꞌi të diꞌdzë dzabë cuntrë saꞌl. Mejurë ziquë tubi meꞌdë naguër ralë, rac shtúꞌull gádchill, zni gulë guc shtuꞌu shtiꞌdzë Dios; nahin ziquë lechë parë ra meꞌdë. Shtiꞌdzë më nápëdiꞌin bishi; nahin parë tsaruꞌbë vidë cubi nanapë të por Espíritu Santo. Por shtiꞌdzë më gapë të salvaciuni purquë nanë́ të, rdëꞌë të cuendë favurë nabëꞌnë më parë lëꞌë të.
Cristo ziquë tubi guëꞌë nanabani
Gulë guabiꞌguë lu Dadë Jesús; na më cumë ziquë tubi guëꞌë nanabani. Ra nguiu bëquë́ guiaꞌa rall lëꞌë më cumë cusë adë rlluíꞌidiꞌi, perë Jesús náhiꞌ ziquë tubi guëꞌë nagulë́ Dios. Nalë́ lasaquin. Dios quëhuntsáꞌuhiꞌ tubi grupë mënë nanabani por Espíritu Santo; na të ziquë guëꞌë shtë iáduꞌu. Gulë gac të bëshuzi santu të parë gunë të ofrecërë lu Dios oraciuni nu labansë narëuuꞌ lduꞌu më. Gunë më recibir ra ofrendë ni por Jesucristo purquë naescritë laꞌni Sagradas Escrituras:
Gulë guná, na rdchiꞌba ziquë tubi guëꞌë lu guëꞌdchi Sión;
Guëꞌë ni na guëꞌë principal shtë tubi hiuꞌu ruꞌbë, tubi guëꞌë nagudili Dios. Napin llëruꞌbë valurë.
El quë natsaldí lduꞌi shtiꞌdzë më, rtúdiꞌi lull; gunë më honrar lëꞌë mënë ni.
Parë lëꞌë të naná rialdí lduꞌi shtiꞌdzë më, napë më llëruꞌbë valurë, perë parë ra nadë rialdídiꞌi lduꞌi shtiꞌdzë më, gac cumplir lo quë narniꞌi Sagradas Escrituras de lëꞌë rall:
Lëꞌë guëꞌë nabëquë́ guiaꞌa ra narzaꞌa hiuꞌu, guquin guëꞌë principal shtë hiuꞌu.
Nu rniꞌi Sagradas Escrituras:
Guëreldë mënë guëc guëꞌë ni; por guëꞌë ni ldaguë mënë catë nídiꞌi fin.
Pues lëꞌë rall rreldë rall por adë gúnëdiꞌi rall cuendë dizaꞌquë shtë më. Puës parë ni nadestinadë rall.
Na të tubi grupë shtë bëshuzi
Lëꞌë të na të mënë nagulë́ Dios entrë grë mënë; na të tubi grupë shtë bëshuzi parë gunë të sirvë lu Rëy. Na të tubi guëꞌdchi nabëꞌnë ldaiꞌ Dios. Na të mërë shmënë Dios të parë guadiꞌdzë të grë cusë ruꞌbë nabëꞌnë Dios. Gulë́ më lëꞌë të. Gulú më lëꞌë të lu nacahi parë tsutë́ të lu llni parë guënë́ të lëꞌë më. 10 Lëꞌë të antsë adë nápëdiꞌi të vidë shtë Dios perë iurneꞌ sí, na të shmënë Dios. Antsë ni tubi adë chu bëgáꞌadiꞌi lduꞌu lëꞌë të perë iurneꞌ Dios bëgaꞌa ldúꞌiꞌ lëꞌë të.
Gulë guquëreldë parë Dios
11 Lëꞌë të amigu narac shtuaꞌa, na të mënë ziquë mënë zitu parë guë́ꞌdchiliu rëꞌ; na të më zitu entrë los de más mënë. Runa ruëguë lu të, adë gúnëdiꞌi të cumplir ra deseo mal nananú laꞌni lduꞌu të purquë na rahin ziquë enemigu narshini lduꞌu të. 12 Gulë gapë buen conductë entrë ra naná guënë́diꞌi Dios të parë guëdëꞌë rall cuendë na të shmënë Dios. Aunquë iurneꞌ rniꞌi rall cuntrë lëꞌë të cumë si fuërë na të narguini mënë, perë guëná rall cusë zaꞌquë naquëhunë të nu guëdëꞌë rall cuendë, nu guëniꞌi rall dushquilli Dios, purquë iurní guëabrí lduꞌu rall con Dios, nu guëdëꞌë Dios vidë eternë parë lëꞌë rall.
13 Gulë bëzuꞌbë diaguë ordë shtë gubiernë nu grë ra narnibëꞌa purquë na të shmënë Jesús. Gulë bëzuꞌbë diaguë diꞌdzë shtë rëy, el quë narnibëꞌa más; 14 nu gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë gubiernë nabësheꞌldë rëy ni. Bësheꞌldë rëy rumanë lëꞌë rall parë gunë rall honrar el quë naquëhunë bien nu gunë rall cashtigu el quë narunë mal. 15 Puës Dios rac shtúꞌuiꞌ de quë lëꞌë të gunë të bien të parë guëtaꞌu të ruaꞌ mënë nanë́diꞌi gac bëꞌa mudë narac shtuꞌu Dios guëquëreldë rall. Rniꞌi rall cusë tuntë cuntrë lëꞌë të.
16 Gulë cue cumë ziquë nguiu naná librë, perë adë rúnëdiꞌi të usar libertá narneꞌe Dios ziquë tubi prëtëstë parë gúnël duldë. Más bien gulë cue cumë ziquë tubi muzë shtë Dios. 17 Gulë bëdëꞌë rëspëti parë grë mënë. Gulë guc shtuꞌu grë ra shmënë Jesús. Gulë bëꞌnë rëspëti Dios nu gulë bëꞌnë rëspëti lëꞌë narnibëꞌa más lu guë́ꞌdchiliu.
Guzac zi Jesús
18 Grë të nanapë lamë, gulë gapë rëspëti lu shlámël nu gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë raiꞌ; lëdë niáꞌasëdiꞌi lu lamë zaꞌquë u lu ra nargaꞌa lduꞌi sáhiꞌ, sino también gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë ra lamë mal narunë nalaaꞌdchi. 19 Rëuuꞌ lduꞌu Dios con nguiu naná pacënci iurë rzunaldë mënë lë́ꞌëll sin causë. 20 Perë si talë quëhúnël mal, por ni quëldaꞌa mënë hiaguë guë́quël nu nal cunformë con cashtigu ni, perë ¿pë cusë zaꞌquë quëhúnël? En cambi, si quëhúnël bien nu rzac zi mënë lë́ꞌël, si talë ruaꞌa ldúꞌul lu cusë ni nu nápël pacënci, ni sí rëuuꞌ lduꞌu Dios. 21 Puës gunaꞌbë Dios lëꞌë të parë tsaglaꞌguë të rëglë ni. Jesucristo guzac zíhiꞌ por lëꞌë të. Sufrimientë shtë́hiꞌ na ziquë muestrë të gunë të ziquë bëꞌnë më. 22 Lëꞌë më ni adë bë́ꞌnëdiꞌiꞌ duldë nu nilë jamás adë guluguë́diꞌi më. 23 Iurë lëꞌë ra mënë gurushtiá rall guëc më, adë bëquébidiꞌi më con galrushtiá. Iurë bëzac zi mënë lë́ꞌiꞌ, adë bëdchigrë́ díꞌdzëdiꞌiꞌ lu mënë sino gunaꞌbë më lu Dios parë gunë Dios juzguë lëꞌë rall zaꞌquë zaꞌquë. 24 Mizmë Jesucristo biaꞌa më grë ra duldë shtë hiaꞌa iurë bëꞌnë më sufrir lu cruz të parë gácaꞌa ziquë tubi naguti; hia adë chu gúnëdiꞌi duldë parë guëbániaꞌa tubi vidë zaꞌquë delantë lu më. Lëꞌë më guc më ridë të parë lëꞌë të guëac të maldá narunë të. 25 Antsë lëꞌë të guzú të ziquë lliꞌli naguniti, perë iurneꞌ bëabrí lduꞌu të con Jesucristo. Lëꞌë më canihapë më lëꞌë të ziquë vëquërë nu na më el quë nacanihapë lduꞌu të, të parë adë guënítidiꞌi të jamás.