3
Cunseju parë ra nabëtsëꞌa
Ziquë ra muzë napë quë gunë rall cumplir, también lëꞌë të tseꞌlë ra nguiu, gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdzë tséꞌlël, purquë si talë adë rialdídiꞌi lduꞌu tséꞌlël dizaꞌquë, iurë guënall conductë shtë́nël, tsaldí ldúꞌull shtiꞌdzë më sin ni tubi diꞌdzë naruadíꞌdzël lúhiꞌ. Zni gaquin purquë guëná rall quëreldë të bien; guëná rall napë të rëspëti lu Dios nu guëná rall napë të vidë limpi. Adornë shtënë të gáquëdiꞌin cusë fuërë ziquë narzëꞌë ra begu u ziquë ra shnezë cuꞌu, ziquë orë u lari zaꞌquë. Sino adornë shtënë të gaquin laꞌni lduꞌu të catë adë chu rnádiꞌi luhin, adornë nadë rialúdiꞌi. Gac të mënë naduꞌu nu nazaꞌquë con pacënci con grë mënë. Zni rëuuꞌ lduꞌu Dios guëquëreldë të. Tiempë guahietë ra naꞌa santu nagualdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios, na raiꞌ mënë naduꞌu nu bëꞌnë raiꞌ rëspëti tseꞌlë raiꞌ. Chulë guc vidë shtë raiꞌ. Por ejemplë, Sara bëzuꞌbë diáguiꞌ shtiꞌdzë Abraham nu guniꞌi Sara lu tséꞌliꞌ: “Dadë shtëna”. Iurneꞌ na të ziquë shini Sara si talë quëreldë të bien, si talë adë rdzë́bëdiꞌi të lu narunë cuntrë lë́ꞌël.
Nu zac lëꞌë të tseꞌlë naꞌa, gulë gac mënë zaꞌquë; gulë bëꞌnë honrar tséꞌlël. Gulë bëꞌnë rëspëti lu tséꞌlël purquë ra naꞌa nápëdiꞌi rall fuersë ziquë ra nguiu, perë napë rall vidë eternë juntë con lëꞌë të por tubi favurë nabëꞌnë Dios parë grë të. Gulë bëꞌnë cumplir diꞌdzë rëꞌ parë guëdëꞌë Dios grë cusë narnaꞌbë të lu më. Súdiꞌi ni tubi cusë ziquë storbë parë oraciuni shtë të.
Quëhúnël bien perë rzac zi mënë lë́ꞌël
Por fin, gulë gac unidë con tubsë llgabë. Gulë bëgaꞌa ldúꞌul saꞌl. Gulë gac shtuꞌu saꞌl naná shmënë Dios. Gulë gac naduꞌu nu gulë bëꞌnë tratë saꞌl con rëspëti. Adë quíllidiꞌi të saꞌl con mal aunquë rúnëll cuntrë lë́ꞌël. Adë gushtiádiꞌil guëc saꞌl aunquë rniꞌi guídzëll cuntrë lë́ꞌël. Al contrari, gulë gunaꞌbë lu Dios por contrari shtë́nël të gunë ldaiꞌ më saꞌl. Gulë́ më lëꞌë të parë gunë të cumplir ra cusë rëꞌ. Zni gunë të recibir bendición shtë më 10 purquë naescritë:
El quë narac shtuꞌu guëbánill bien nu rac shtúꞌull guëquitë ldúꞌull,
napë quë gápëll cuidadë lo quë narníꞌill, adë guësiguë́diꞌill saꞌll con diꞌdzë.
11 Runë tucarë guësáꞌnëll cusë mal nu gúnëll bien; napë quë quílill nezë catë rbedchí ldúꞌull, nu tsagláꞌguëll shnezë më.
12 Lëꞌë Dadë canihapë më ra më zaꞌquë nu rquë diaguë më oraciuni shtë raiꞌ iurë rnaꞌbë nguiu ni lu më.
Perë lëꞌë më runë më cuntrë ra narunë mal.
13 ¿Chu napë pudërë parë gúnëll dañi lëꞌë të si talë quëhunë të bien? 14 Perë si talë rzac zi të purquë rianaldë të tëchi cusë zaꞌquë, dichusë na të. Adë rdzë́bëdiꞌil lu mënë nu adë riádiꞌi lduꞌu të 15 sino gulë bëzuꞌbë diaguë diꞌdzë shtë Cristo guëdubi tiempë. Na më lamë shtë të. Nu gulë gac preparadë cualquier iurë parë guëquebi të lu ra mënë pëzielú nal shmënë Jesús. Si talë guënaꞌbë diꞌdzë rall lul, hia nanël lla gúnël parë defender lë́ꞌël. Nadë más napë quë guëniꞌinul lëꞌë rall con galnaduꞌu nu rëspëti. 16 Gulë guquëreldë bien sin ni tubi duldë të parë iurë ra contrari quëgniꞌi didzabë cuntrë lëꞌë të, guëtú lu rall purquë nádiꞌin verdá. 17 Si talë guëdëꞌë më sí sac zi të, mejurë gunë të sufrir por cusë zaꞌquë, lë́dëdiꞌi por mal.
18 Gulë bëꞌnë llgabë; Cristo guti tubsë vueltë por ra pecadurë; jamás gátidiꞌi më stubi. Tubldí na shcuendë më lu Dios perë guti më shlugar ra nanapë duldë parë gueꞌdënú më lëꞌë hiaꞌa lu Dios. Guti më en cuantë cuerpë shtë́hiꞌ, perë guashtë́hiꞌ ladi ra tëgulë por pudërë shtë Espíritu. 19 Tiempë ni guadiꞌdzë më lu ra espíritu shtë tëgulë lugar catë napë Dios lëꞌë raiꞌ ziquë prësi. 20 Mënë ni naguquëreldë tiempë shtë Noé, adë bëzuꞌbë diáguëdiꞌi rall shtiꞌdzë Dios. Pues adë bëshéꞌldëdiꞌi Dios juici lueguë sino con pacënci quëbezë më hashtë guctsaꞌu barcu ruꞌbë. Por barcu ni bëldasë mënë, u sea shunë mënë, guc salvar lu juici shtë nisë. 21 Manërë ni iurë bëriubë nisë të, guniꞌi të lu saꞌ të de quë nasalvar të. Galëriubë nisë nádiꞌi ziquë bañi parë cuerpë shtë të sino nahin sëñi de quë nanël bëzunë́ Dios ldúꞌul, de quë limpi na ldúꞌul purquë Jesucristo guashtë́hiꞌ ladi ra tëgulë. 22 Iurneꞌ cuezë Jesucristo gubeꞌe ladë ldi shtë Dios. Cagnibëꞌa më. Grë ra ianglë nu autoridá nu grë ra narnibëꞌa stubi lugar, rzuꞌbë diaguë raiꞌ shtiꞌdzë më.