4
Gulë bëꞌnë sirvë Dios según llni nabëneꞌe më
Por ni, ziquë Jesucristo bë́ꞌniꞌ sufrir shcuerpë më, gulë gac dispuestë gunë të sufrir. El quë naguzac zi shcuérpiꞌ, adë rianáldëdiꞌill tëchi duldë. Rac shtúꞌull guëbánill según voluntá shtë Dios mientras quëréldëll lu guë́ꞌdchiliu. Hia në́diꞌill gúnëll cumplir deseo mal nananú laꞌni ldúꞌull. Tiempë nagudëdë, guquëreldë të vidë mal; bëꞌnë të lo quë narquitë lduꞌu ra mënë nanadë guënë́diꞌi Dios. Gubani të lu vici; bëꞌnë të cumplir deseo mal: guzuuꞌdchi të; gudáu shaꞌtë të lu mellë nu biiꞌ të zili vini. Guanaldë të tëchi dioses falsë nanapë mënë, mënë naquëreldë sin lëy zaꞌquë nu sin rëglë. Perë iurneꞌ lëꞌë rall rdzëguëëꞌ lduꞌu rall de quë lëꞌë të adë rúnëdiꞌi të compañi lëꞌë rall lu ra cusë mal ziquë antsë. Nu rniꞌi rall diꞌdzë dzabë cuntrë lëꞌë të. Perë segurë napë quë guëtëꞌdë rall cuendë lu Dios; gunë më juzguë grë mënë. Gunë më juzguë ra nanabani nu también grë ra tëgulë. Lëꞌë ra tëgulë hia bini raiꞌ dizaꞌquë. Guc raiꞌ juzguë ziquë mënë; guti raiꞌ. Bini raiꞌ dizaꞌquë të parë si talë tsaldí lduꞌu raiꞌ shtiꞌdzë më, guëbani raiꞌ ziquë Dios. Espíritu Santo guëneꞌe vidë eternë parë lëꞌë raiꞌ.
Hia zeꞌdë biꞌguë nasesë fin shtë grë cusë. Por ni gulë bëꞌnë llgabë tubldí të gúnëdiꞌil duldë. Adë riádiꞌi ldúꞌul sino gulë gunaꞌbë lu Dios. Subrë todë gulë gapë llëruꞌbë amor parë saꞌl purquë si talë rac shtúꞌul saꞌl, iurní quëhúnël perdunë lë́ꞌëll zihani vueltë. Gulë bëꞌnë recibir lídchil chu stubi ra bëchi saꞌl nazeꞌdë lídchil sin quë adë riasháquëdiꞌi ldúꞌul. 10 Cualquier don nabëzëlaaꞌdchi Espíritu Santo parë lë́ꞌël, gulë bëꞌnë sirvë lu ra saꞌ të con llni ni ziquë mënë naquëhunë cumplir lo quë narac shtuꞌu Dios. Gulë bëzëlaaꞌdchi lo quë nabë́ꞌnël recibir parë bien shtë saꞌl. Gulë bëꞌnë usar llni shtë Espíritu Santo nabëneꞌe Dios të parë tsaruꞌbë saꞌl. Iurní gac të muzë zaꞌquë shtë Dios. 11 Si talë chu rac ruadiꞌdzë ziquë mësë, napë quë guadíꞌdzëll shtiꞌdzë më por pudërë shtë më. El quë narunë sirvë saꞌll, napë quë gúnëll sirvë por pudërë narneꞌe më. Zni gunë mënë alabar Dios por medio lëꞌë Dadë Jesucristo. Cha guëdëꞌë hiaꞌa labansë lu më. llëruꞌbë na pudërë shtë më. Guënibëꞌa më parë siemprë. Amén.
Ra shmënë Jesús rzac zi rall
12 Lëꞌë të narac shtuaꞌa, adë rdzëguëëꞌdiꞌi lduꞌu të iurë ra prëbë zeꞌdë. Na prëbë ziquë beꞌlë narruꞌu lu guiꞌi, perë adë rdzëguëëꞌdiꞌi lduꞌu të. Adë rúnëdiꞌil llgabë sulë lë́ꞌël rúnël sufrir lu prëbë. 13 Mejurë gulë bëquitë lduꞌu të purquë quëhunë të sufrir mizmë manërë cumë bëꞌnë Cristo sufrir. Gulë guaꞌa lduꞌu të parë gapë të lëgrë laꞌni ldúꞌul, nu gulë bëquitë lduꞌu të iurë guëdchini më stubi con pudërë nu llni. 14 Si talë rushtiá mënë lu të purquë na të shmënë Jesucristo, dichusë na të. Espíritu shtë Dios cuezënúhiꞌ lëꞌë të. 15 Mënë runë sufrir purquë rguini rall saꞌ rall u rbaaꞌnë rall, u runë rall mal u riutë́ rall asuntë nadë rlluíꞌidiꞌi, u na rall nadishiꞌbi; perë adë rúnëdiꞌi të ra cusë ni parë adë guëdchínidiꞌi cashtigu guëc të nu gúnël sufrir. 16 Mejurë na si rzac zil purquë rianáldël enseñansë shtë Jesús; adë rtúdiꞌi lul iurní sino gulë bëdëꞌë graci lu Dios purquë nal shmënë më.
17 Hia bëgaꞌa iurë sublú juici shtë Dios con mizmë shmënë më. Si talë juici ni guëzublú con lëꞌë hiaꞌa ¿lla gac fin shtë ra naná rzuꞌbë diáguëdiꞌi dizaꞌquë shtë më? 18 Ra nguiu narunë cumplir shtiꞌdzë më, runë rall llëruꞌbë fuersë parë gac salvar rall; ¿pë gac con ra nanápëdiꞌi rëspëti parë cusë santu nu rianaldë rall tëchi cusë mal? 19 Por ni, el quë narzac zi purquë nahin voluntá shtë Dios, napë quë tsaglaꞌguë gúnëll bien nu tsaglaꞌguë tsaldí ldúꞌull gac salvárëll por pudërë shtë el quë nabëntsaꞌu nguiu. Siemprë gunë më cumplir shtíꞌdziꞌ.