Cartë nabëquëꞌë San Pablo parë ra mënë Filipenses
1
Nanú Pablo lachiguiꞌbë; bëquë́ꞌëiꞌ cartë lu ra mënë shtë Filipos
Pablo nu Timoteo, na naꞌa siervë shtë Cristo Jesús. Quëquëꞌë naꞌa cartë rëꞌ nu quëgsheꞌldë naꞌa saludë lu të naquereldë guëꞌdchi Filipos, lu ra nabëzunë́ Dios almë shtë raiꞌ. Quëquëꞌë naꞌa cartë rëꞌ lu të naná cabësë shtë shmënë Dios nu lu të naná runë compañi lëꞌë raiꞌ. Gulë bëꞌnë recibir favurë shtë Dios nu gulë cuedchí lduꞌu të por Dios Shtádaꞌa, nu por Jesucristo Shlámaꞌa.
Gunaꞌbë Pablo lu Dios por ra mënë narialdí lduꞌi dizaꞌquë
Cadë vësë narnaꞌba lu Dios el quë quëhuna adorar, rdëꞌa graci lu më por lëꞌë të. Rquitë lduaꞌa iurë rëagná lduaꞌa na të shmënë më. Siemprë ruadiꞌdzënúa Dios con lëgrë laꞌni lduaꞌa; rnaꞌba lu më por bien shtë të. Rniaꞌa dushquilli Dios purquë juntë quëgdë́ꞌnaꞌa dchiꞌni shtë më. Quëhunë të compañi na të parë ruadiꞌdza dizaꞌquë lu mënë dizdë primërë dzë nabini të dizaꞌquë hashtë iurneꞌ. Iurneꞌ nahia segurë de quë Dios, el quë naguzublú obrë shtë më laꞌni lduꞌu të, gunë më cumplirin. Tsaglaꞌguë runë më obrë zaꞌquë laꞌni lduꞌu të hashtë iurë Jesucristo guëabrí stubi. Nazaꞌquë rialdí lduaꞌa zni de lëꞌë të purquë nalë́ rac shtuaꞌa lëꞌë të nu juntë bëdë́ꞌnaꞌa dchiꞌni shtë Dios. Bëꞌnë të compañi na iurë nanúa lachiguiꞌbë nu iurë biadiꞌdza shtiꞌdzë më nu iurë bëluáꞌahia lu ra mënë dizaꞌquë na verdá. Juntë bëdë́ꞌnaꞌa recibir bendición nabëneꞌe më. Dios nanë́ de quë ruadiꞌdza verdá; nalë́ rac shtuaꞌa lëꞌë të igual cumë Cirsto Jesús rac shtuꞌu më lëꞌë të. Rac shtuaꞌa guënahia lu të stubi vësë más. Nu rnaꞌba lu më gac shtuꞌu të saꞌ të más cadë dzë. Nu rnaꞌba lu më tsasë́ të voluntá shtë më nu gapë të mizmë llgabë con lëꞌë më. 10 Zni gac bëꞌa të guadë naná más nazaꞌquë gunë të nu gapë të tubi vidë limpi sin duldë nu adë chu bë nápëdiꞌi parë guëníꞌill guëc të iurneꞌ, nilë iurë guëabrí Dadë Jesús de gubeꞌe. 11 Zni gunë Jesucristo compañi lëꞌë të, të parë guëquëreldë të tubldí delantë lu më. Iurë guëná mënë mudë naquëreldë të, gunë rall alabar Dios; guëniꞌi rall llëruꞌbë na pudërë shtë më.
Guëquërelda sulë por Jesucristo
12 Bëchi, rac shtuaꞌa de quë gac bëꞌa të grë ra cusë nagudëdë con na, tubi bien nahin purquë másruꞌu bërëꞌtsë dizaꞌquë shtë Dios. 13 Bërëꞌtsë shtiꞌdzë më entrë grë ra suldadë hashtë lu los de más më gubiernë. Rac bëꞌa rall de quë nanúa prësi purquë nahia shmënë Jesús. 14 Más de ni, zihani ra shmënë Jesús iurë guná rall resultadë de quë nanúa prësi, rialdí lduꞌu rall shtiꞌdzë më más, nu quëadiꞌdzënú rall saꞌ rall shtiꞌdzë Dios. Adë rdzë́bëdiꞌi rall.
15 Verdá na bëldá mënë ruadiꞌdzë rall dizaꞌquë shtë Jesucristo purquë napë rall galëmbidi shchiꞌnia, tantë mënë na raiꞌ shmënë Jesús purquë biadiꞌdzënúa lëꞌë raiꞌ. Rzebi lduꞌu rall na. Sëbëldá mënë ruadiꞌdzë rall shtiꞌdzë më purquë na rall de acuerdë con lo quë naquëhuna. 16-17 Ra mënë ni rac shtuꞌu rall na. Nanë́ rall nanúa prësi parë guna defender dizaꞌquë delantë mënë. Perë ra nanapë mbidi quëhunë rall predicar sulë purquë rëuuꞌ lduꞌu rall hunurë shtë saꞌ rall. Adë ruadíꞌdzëdiꞌi rall tubldí. Rac shtuꞌu rall sac zihia más ndëꞌë lachiguiꞌbë. 18 ¿Pë rníꞌihia de ndëꞌë? Parë na, si talë ruadiꞌdzë rall dizaꞌquë con bien llgabë u si talë ruadiꞌdzë rall dizaꞌquë por mbidi, rquitë lduaꞌa. Nalë́ rquitë lduaꞌa iurë rac bë́ꞌahia ruadiꞌdzë mënë shtiꞌdzë Cristo.
19 Perë másruꞌu rquitë lduaꞌa purquë con ayudë shtë Espíritu Santo nabësheꞌldë Jesucristo, nu con oraciuni shtë të gapa libertá; guëruaꞌa lachiguiꞌbë. 20 Nalë́ rac shtuaꞌa nu quëbeza de quë nunquë guna tubi cusë mal, no sea guëtú lua lu më. Guëdubi tiempë rac shtuaꞌa gapa valurë të guadiꞌdza sin quë guëdzë́bëdiaꞌa. Iurní si talë guëbania u si talë gatia, guëná mënë pudërë shtë Cristo laꞌni vidë shtëna nu gunë mënë honrar lëꞌë më. 21 Cagniaꞌa ndëꞌë purquë si talë guëbania, sulë rac shtuaꞌa guna honrar Cristo, nu iurë gatia, mejurë parë na purquë guëquëreldnúa lëꞌë më. 22 Si talë guëneꞌe më más vidë parë na, tsaglaꞌguë guëluáꞌahia dizaꞌquë lu ra mënë. Perë iurneꞌ adë rac bë́ꞌadiaꞌa guadë na guënaꞌzia; zuhia entrë chupë nezë; guëbania u gatia. 23 Naganë parë na pë guënaꞌzia; por tubi ladë rac shtuaꞌa gatia parë guëquërelda con Cristo; ni más mejurë parë na. 24 Perë stubi ladë más rquiꞌni tsaglaꞌguë guëbania parë bien shtë të. 25 Napa segurë de quë na voluntá shtë më guëquërelda lu guë́ꞌdchiliu stuꞌpë tiempë parë guna compañi lëꞌë të, të tsaldí lduꞌu të shtiꞌdzë Dios más nu parë guëquitë lduꞌu të. 26 Iurë guëabrí guëná të lua stubi, guëdëꞌë të graci lu Jesucristo por tantë lëgrë nanapë të por enseñansë nazeꞌdë guëniaꞌa lu të.
27 Rquiꞌni guëbani të ziquë mënë shtë Cristo, de acuerdë con dizaꞌquë shtë më. Gulë bëꞌnë cumplirin si talë guëná të lua stubi u adë guënádiꞌi të lua. Rac shtuaꞌa guëdchini nutici de quë tsaglaꞌguë të firmë shnezë Dios, nu de quë unidë na të con tubsë llgabë laꞌni lduꞌu të mientras ruadiꞌdzë të dizaꞌquë lu ra mënë. 28 Si talë adë rdzë́bëdiꞌi të lu ra narunë cuntrë lëꞌë të, gac bëꞌa rall de quë tsa rall lu cashtigu shtë Dios, nu mizmë tiempë gac bëꞌa rall de quë nasalvar të. Dios na el quë nagunë ra cusë rëꞌ. 29 Adë rdzë́bëdiꞌi të purquë bëꞌnë më tubi favurë naná gualdí lduꞌu të shtiꞌdzë më; nasalvar të. Nu stubi favurë bëꞌnë më naná sac zi të por lëꞌë më. 30 Quëhunë mënë cuntrë lëꞌë të igual manërë ziquë bëꞌnë rall cuntrë na iurë guquëreldënúa lëꞌë të. Hia guná të lla bëꞌnë mënë, nu rini të iurneꞌ quëhunë rall cuntrë na stubi guëꞌdchi.