2
Jesucristo bidë ziquë mënë humildë
Rquitë lduꞌu të purquë unidë na të con Cristo. Quëhunë më compañi lëꞌë të, të adë riádiꞌi lduꞌu të. Rac shtuꞌu më lëꞌë të. Quëbezënú Espíritu Santo lëꞌë të. Rac shtuꞌu të saꞌ të nu rgaꞌa lduꞌu të lëꞌë rall. Por ni gulë bësëquitë lduꞌu të na más. Gulë gapë tubsë llgabë. Gulë guc shtuꞌu saꞌl de verdá. Gulë guc unidë. Gulë gac të de acuerdë. Adë runë narúꞌbëdiꞌil lu saꞌl. Adë runë nadchínidiꞌil lu saꞌl. Mejurë gulë gac humildë nu gulë bëꞌnë tratë saꞌl manërë mejurë quë rúnël tratë mizmë lë́ꞌël. Adë rguílidiꞌil ra cusë naná bien parë mizmë lë́ꞌël sino gulë gudili lo quë naná bien parë saꞌl.
Gulë gapë mizmë llgabë nagupë Cristo Jesús; gulë bëꞌnë ziquë bëꞌnë më. Aunquë Jesucristo na Dios, adë bëzébidiꞌi ldúꞌiꞌ lugar shtë Dios Padre sino bësëaꞌnë Jesús lugar shtë hunurë nu bëdchíniꞌ lu guë́ꞌdchiliu të gúniꞌ sirvë ziquë tubi muzë. Gúliꞌ cumë tubi nguiu. Iurë bëdchini më con cuerpë shtë nguiu, todavía más humildë gúquiꞌ. Gúquiꞌ obedientë; guc shtúꞌuiꞌ gúniꞌ cumplir voluntá shtë Shtádiꞌ. Bëzuꞌbë diáguiꞌ hashtë gútiꞌ lu cruz. Por ni Dios bëdëꞌë más hunurë parë shíniꞌ; napë më más hunurë quë grë cusë lu guë́ꞌdchiliu nu gubeꞌe. Bëdëꞌë më tubi lë parë shíniꞌ naná más ruꞌbë entrë grë nombre shtë mieti. 10 Bëꞌnë Dios zni të grë ra nanabani, lo quë nananú gubeꞌe nu lo quë nananú guë́ꞌdchiliu nu lo quë nananú lugar shtë ra tëgulë, grë rall guëzullibi rall lu Jesucristo. 11 Rac shtuꞌu Dios grë mënë guëniꞌi Jesucristo na Dadë narnibëꞌa të parë Dios Padre gúniꞌ recibir labansë nu hunurë shtë grë mënë.
Ra narialdí lduꞌi Jesús na raiꞌ ziquë llni
12 Bëchi narac shtuaꞌa, gulë bëzuꞌbë diaguë shtiꞌdza ziquë quëhunë të siemprë. Bëzuꞌbë diaguë të shtiꞌdza iurë naguquëreldënúa lëꞌë të; iurneꞌ rquiꞌni más gac të obedientë mientras quërelda zitu parë lëꞌë të. Bëꞌnë Dios salvar lëꞌë të, të gunë të cusë zaꞌquë. Gulë gac mënë narunë cumplir purquë zni na voluntá shtë më. Nadzëꞌbë si talë adë gúnëdiꞌi të cumplir. 13 Rac runë të voluntá shtë Dios purquë Dios na el quë naquëgneꞌe deseo zaꞌquë parë gunë të cumplir, nu también quëgneꞌe më fuersë parë gunë të cumplir voluntá shtë më.
14 Gulë bëꞌnë shchiꞌni më sin guëníꞌidiꞌil cuntrë saꞌl; adë rdildi díꞌdzëdiꞌi të 15 të parë adë chu guëníꞌidiꞌi quëhúnël cusë mal u nádiꞌil verdá. Na të shmënë Dios; iurní napë quë guëquëreldë të bien entrë ra mënë narianaldë tëchi deseo mal nu ráquëdiꞌi gunë rall cusë zaꞌquë. Lëꞌë të na të ziquë mbelëguiꞌi narabtsëꞌë catë namás nacahi. Zni na të entrë lëꞌë rall mientras ruadiꞌdzë të dizaꞌquë lu ra mënë. 16 Dizaꞌquë ni rneꞌe vidë cubi. Si talë gunë të ndëꞌë, guëquitë lduaꞌa iurë guëabrí Jesucristo de gubeꞌe purquë guëluaꞌa de quë adë bë́ꞌnëdiaꞌa dchiꞌni de baldë entrë lëꞌë të. 17 Si talë gatia purquë biadiꞌdza dizaꞌquë lu të, nahin cumë ziquë lëꞌë të bëꞌnë të ofrecer mizmë lëꞌë të ziquë ofrendë parë lëꞌë më nu guëllëꞌë rënë shtëna guëc ofrendë shtë të. Pues si talë zni gac, guëquitë lduaꞌa nu tsu lëgrë lduaꞌa juntë con lëꞌë të por grë bendición shtë Dios. 18 Mizmë manërë runë tucarë guëquitë lduꞌu të con na.
Timoteo nu Epafrodito
19 Si talë Dadë Jesús guëneꞌe permisi, rac shtuaꞌa guësheꞌlda Timoteo lueguë parë gueꞌdë guënall lëꞌë të. Iurní iurë guëdchini nutici de lëꞌë të, guëquitë lduaꞌa. 20 Adë nápëdiaꞌa ni chu stubi ndëꞌë ziquë Timoteo parë guësheꞌlda lu të purquë sulë Timoteo napë zihani amor parë lëꞌë të nu rac shtúꞌull tsaglaꞌguë të bien. 21 Pues los de más rguili rall por bien shtë rall; adë rúnëdiꞌi rall importë dchiꞌni shtë Jesucristo. 22 Hia nanë́ të lasac Timoteo parë lu dchiꞌni. Lë́ꞌëll bë́ꞌnëll sirvë lu Jesucristo con na igual ziquë tubi llguëꞌnë quëhúnëll dchiꞌni lu shtadë llguëꞌnë. 23 Rac shtuaꞌa guësheꞌlda lë́ꞌëll despuësë gac bë́ꞌahia lla guëruꞌu shcuenda. 24 Nu rialdí lduaꞌa gunë Dios tubi favurë të gueldë guënahia lëꞌë të lueguë.
25 Perë mientras quëbeza, rquiꞌni guësheꞌlda Epafrodito, bë́chaꞌa, të gueldë guënáhiꞌ lëꞌë të. Epafrodito bë́ꞌnëll compañi na lu dchiꞌni nu bëꞌnë mënë cuntrë lëꞌë naꞌa. Primërë bësheꞌldë të lë́ꞌëll parë zeꞌdë guënall na. Bë́ꞌniꞌ compañi na lu nicidá nanapa. 26 Nalë́ rac shtuꞌu Epafrodito guëabrí guënall lëꞌë të; rac ldúꞌull purquë bini të de quë guc llúꞌull. 27 Verdá guc llúꞌull; mërë niátill perë Dios bëgaꞌa lduꞌu më lë́ꞌëll; bëáquëll; nu bëgaꞌa lduꞌu më na të adë gápëdiaꞌa más galërzac zi. 28 Por ni nalë́ rac shtuaꞌa guësheꞌlda Epafrodito lu të parë guëquitë lduꞌu të iurë guëná të lúhiꞌ stubi. Iurní guëquitë lduaꞌa también. 29 Gulë bëꞌnë recibir lë́ꞌëll con lëgrë laꞌni lduꞌu të nu gulë bëꞌnë honrar grë ra naná ziquë Epafrodito. 30 Hia niati Epafrodito lu dchiꞌni shtë Jesucristo. Bëdchíꞌbiꞌ vidë shtë́hiꞌ lu peligrë iurë bë́ꞌniꞌ dchiꞌni shtë më, dchiꞌni nadë gúquëdiꞌi nihunë të con na.