3
Tsaglaꞌga delantë
Iurneꞌ bëchi, gulë bëquitë lduꞌu të purquë unidë na të con Dadë Jesús. Adë riasháquëdiꞌi lduaꞌa guëquëaꞌa lu të mizmë enseñansë nabëluáꞌahia antsë, të adë guësiguë́diꞌi mënë lëꞌë të. Gulë gupë cuidadë ra mënë mal nanadë guënë́diꞌi Dios, ra naziaglaꞌguë runë parë gac cumplir custumbrë shtë rall. Rniꞌi rall rquiꞌni riuguë partë cuerpë ziquë quëhunë ra mënë israelitë parë gac mënë limpi delantë lu Dios. Lëꞌë hiaꞌa na hiaꞌa limpi delantë lu Dios, lë́dëdiꞌi lëꞌë rall. Clarë rluaꞌa na hiaꞌa shmënë më purquë rdë́ꞌnaꞌa adorar lëꞌë më según narniꞌi Espíritu Santo nu rquitë lduꞌu hiaꞌa purquë na hiaꞌa shmënë Jesús. Adë rialdídiꞌi lduꞌu hiaꞌa gac salváraꞌa por ra cusë zaꞌquë naquëgdë́ꞌnaꞌa. Parë mënë narniꞌi nasalvar rall por lo quë nabëꞌnë rall, pues rniaꞌa, bëna más cusë quë lëꞌë rall. Ni tubi chu napë más rsunë quë na parë gúnëll confiar mizmë lë́ꞌëll. Bëriuguë partë shcuerpa ziquë runë mënë israelitë iurë bëdzaꞌguë llmalë gula. Benjamín guc shtadë guëluhia. Ra shtada na më israelitë nu biadiꞌdzë raiꞌ dizë́ hebreo. Guanalda tëchi lëy nanapë mënë israelitë, igual ziquë quëhunë partidë shtë ra fariseo. Por tantë devociuni parë religiuni nanapa, guzunalda ra narialdí lduꞌi shtiꞌdzë Jesucristo. Bëna cumplir lëy tubi manërë ecsactë; ni tubi chu gunádiꞌi catë bëna fallar. Antsë guniaꞌa grë ra cusë ni lasac, perë iurneꞌ rdë́ꞌëhia cuendë de quë ni tubin lasáquëdiꞌi parë gac salvara. Sulë Cristo rneꞌe salvaciuni. Más quë ni ra cusë nabëna antsë, na ziquë guiꞌlli narruꞌldë mënë ruaꞌ guëꞌdchi. Más nasac gunguë bë́ꞌahia lëꞌë Cristo Jesús, Shlama. Parë guca shmënë më, bësaꞌna grë ra cusë shtë guë́ꞌdchiliu; na rahin ziquë guiꞌlli nalasáquëdiꞌi. Tubsë cusë rac shtuaꞌa, gac më Shlama de verdá. Rac shtuaꞌa gaca unidë con lëꞌë më; gaca perdunë, lë́dëdiꞌi purquë bëna cumplir lëy shtë Moisés, sino purquë rialdí lduaꞌa shtiꞌdzë Jesucristo. Runë Dios recibir lëꞌë hiaꞌa cumë ziquë mënë naná tubldí shcuéndiꞌ lu Dios sulë si talë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtiꞌdzë më de verdá. 10 Rac shtuaꞌa gunguë bë́ꞌahia lëꞌë Cristo nu rac shtuaꞌa gunë më compañi na të gapa mizmë pudërë nanapë më iurë guashtë́ më ladi ra tëgulë. Nu rac shtuaꞌa guna sufrir ziquë lëꞌë më bëꞌnë më sufrir. Nahia dispuestë gatia ziquë guti më 11 të parë tsashtë́a ladi ra tëgulë igual ziquë guashtë́ më ladi ra tëgulë.
Napë quë gácaꞌa firmë hashtë lúltimë dzë
12 Adë quëgníꞌidiaꞌa lu të de quë bëna gan, de quë nahia më zaꞌquë, perë rac shtuaꞌa tsaglaꞌga delantë parë guna cumplir con grë narac shtuꞌu më parë na. Ni na narac shtuaꞌa, purquë primërë gudili Cristo Jesús na parë gaca shmënë më. 13 Bëchi, mizmë na rniaꞌa de quë adë bëna gan grë lo quë narac shtuaꞌa; tubsë cusë runa iurneꞌ; bëaꞌldë lduaꞌa grë́tëꞌ lo quë nabëna más antsë nu ziaglaꞌga parë guna gan másruꞌu cusë zaꞌquë shtë Dios. Con guëdubi fuersë shtë na, ziquë tubi narlluꞌnë lu carrërë, rac shtuaꞌa grë lo quë nanapë më parë na. 14 Tsaglaꞌga delantë ziquë tubi narlluꞌnë parë guna gan premi naguëneꞌe Dios. Parë ni gunaꞌbë Dios na purquë nahia unidë con Jesucristo.
15 Grë mënë narac bëꞌa bien shtiꞌdzë Dios, napë quë gunë rall mizmë llgabë ziquë guniaꞌa ndëꞌë. Perë si talë entrë lëꞌë të nanú nguiu nanapë stubi llgabë, Dios guëluáꞌaiꞌ lë́ꞌëll lo quë naná verdá. 16 Sulamëntë cha gácaꞌa firmë nu guëdë́ꞌnaꞌa cumplir grë lo quë nariasë́ hiaꞌa.
17 Bëchi, gulë gubani ziquë nabania. Gulë guná manërë nabani saꞌ të, ra naquëhunë cumplir lo quë nabëluaꞌa naꞌa. Gulë cubënebi manërë nanabani raiꞌ. 18 Gulë bëꞌnë narniaꞌa purquë nanú zihani narunë cuntrë Jesús. Nabani rall manërë narluaꞌa de quë adë rialdídiꞌi lduꞌu rall Jesús guti lu cruz. Hia guniaꞌa lu të ndëꞌë zihani vueltë nu rniaꞌa lu të stubi vësë más hashtë runa rniaꞌa lu të. 19 Gabildi na fin shtë ra mënë ni. Quëreldë rall sulamëntë parë gunë rall cumplir deseo mal shtë rall. Adë rtúdiꞌi lu rall por mal naquëhunë rall sino más rquitë lduꞌu rall. Sulë ra cusë mal shtë guë́ꞌdchiliu zianaldë rall të́chiꞌ. 20 Perë rnibëꞌa Dios lëꞌë hiaꞌa dizdë gubeꞌe. De gubeꞌe quëbézaꞌa Dadë Jesucristo, el quë nagunë salvar lëꞌë hiaꞌa të parë gácaꞌa ziquë lëꞌë më. 21 Ra cuerpë débil nadápaꞌa gunë më cambi të parë gaquin ziquë cuerpë nanapë më gubeꞌe. Gunë mëhin con mizmë pudërë nanapë më parë guënibëꞌa më grë lo quë nanabani parë guëzuꞌbë diaguë rall shtíꞌdziꞌ.