4
Gulë bëagná lduꞌu të lëꞌë Dadë Jesús nu gulë bëquitë lduꞌu të
Por ni rniaꞌa lu të bëchi, nalë́ rac shtuaꞌa lëꞌë të nu napa deseo guënahia lu të. Rquitë lduaꞌa con lëꞌë të; na të ziquë tubi premi parë na. Dchiꞌni nabëna entrë lëꞌë të adë gúquëdiꞌin de baldë. Iurneꞌ gulë su firmë lu shnezë Dadë ziquë guniaꞌa lu të, lëꞌë të narac shtuaꞌa.
Runa ruëguë lu Evodia nu Síntique, cue të de acuerdë purquë lëꞌë të napë të mizmë lamë, Dadë Jesús. Nu rnaꞌba tubi favurë lul, amigu, bëꞌnë ruëguë lu ra naꞌa rëꞌ gac rall de acuerdë purquë antsë bëꞌnë rall compañi na parë guërëꞌtsë dizaꞌquë shtë Jesús entrë mënë shtë guë́ꞌdchiliu. Lëꞌë raiꞌ con Clemente con los de más nabëꞌnë compañi na, grë lë raiꞌ naescritë laꞌni librë shtë registrë nanapë Dios. Gac salvar raiꞌ.
Gulë bëquitë lduꞌu të guëdubi tiempë purquë na të shmënë Dadë Jesús. Stubi guëniaꞌa lu të, gulë bëquitë lduꞌu të. Gulë gac mënë pacënci të parë gac bëꞌa mieti quëhunë të tratë bien con saꞌ të. Lëꞌë Dadë Jesús hia mërë guëabriꞌ lu guë́ꞌdchiliu stubi. Adë riádiꞌi lduꞌu të lu cusë durë sino bëꞌnë ruëguë lu Dios të gunë më compañi lë́ꞌël. Gulë bëdëꞌë graci lu më; gulë guniꞌi lu më grë lo quë narac shtuꞌu të. Iurní guëcueꞌdchí më lduꞌu të. Llëruꞌbë na më parë guëcueꞌdchí lduꞌu ra mënë; ni tubi chu rac bëꞌa mudë nanapë më parë guëcueꞌdchí më lduꞌu mieti. Mizmë paz ni gapë lduꞌu të con shgabë të purquë na të unidë con Cristo Jesús.
Gulë bëꞌnë llgabë naná zaꞌquë
Bëchi, guëniaꞌa lu të antsë tsalú cartë rëꞌ, gulë bëꞌnë llgabë lla gac të mënë verdá; gulë bëꞌnë llgabë lo quë narunë tucarë rëspëti. Gulë bëꞌnë llgabë lo quë naná tubldí nu purë delantë lu Dios; gulë bëꞌnë llgabë lla gunë të parë gac shtuꞌu mieti lëꞌë të nu parë gunë rall honrar lëꞌë të. Gulë bëꞌnë llgabë lla gunë të parë gac të më zaꞌquë, nu gulë bëꞌnë llgabë por grë lo quë nalasac lu Dios; gulë tsanaldë ra cusë ni.
Gulë bëꞌnë grë lo quë nabëluáꞌahia lu të, grë lo quë nabësëꞌdë të, grë lo quë nabini të, grë lo quë naguná të bëna. Iurní Dios narcueꞌdchí lduꞌu hiaꞌa cuezënú më lë́ꞌël.
Ra mënë Filipos bëdëꞌë ofrendë parë Pablo
10 Nalë́ rquitë lduaꞌa purquë nahia unidë con Jesús nu rdëꞌa graci lu Dadë purquë rac shtuꞌu të gunë të compañi na stubi vësë más aunquë hia ziaꞌa llëduni tiempë dizdë bësheꞌldë të dumí. Adë rníꞌidiaꞌa de quë bëaꞌldë lduꞌu të gunë të compañi na, perë rniaꞌa adë nídiꞌi mudë parë guësheꞌldë të ayudë. 11 Adë rníꞌidiaꞌa lu të ndëꞌë purquë napa nicidá nu rac shtuaꞌa gunë të compañi na, purquë bëluaꞌa më na lla gaca cunformë con lo quë nanapa; riádiꞌi lduaꞌa. 12 Tubi tiempë guquërelda ziquë ra prubi; niétiquë adë pë nápëdiaꞌa; nu stubi vësë guquërelda ziquë ricu. Pues nahia cunformë guëdubi tiempë; rdë́ꞌëhia graci lu Dios si talë napa zihani cusë u si talë adë bë nápëdiaꞌa. Rac rdëꞌa graci lu më iurë runë faltë nagáuha, igual ziquë iurë napa hashtë subrë. 13 Lëꞌë Jesucristo cuezënú na; por fuersë narneꞌe më runa vencer grë clasë galërzac zi. 14 Perë rniaꞌa lu të, bëꞌnë të bien iurë bësheꞌldë të ayudë purquë gupa nicidá iurní.
15 Hia nanë́ të mënë shtë Filipos, iurë guzublú quëadiꞌdza dizaꞌquë, iurë guquërelda Macedonia, sulë lëꞌë të bëneꞌe të ayudë cahia iurní. Stubi grupë narialdí lduꞌi dizaꞌquë, bë́ꞌnëdiꞌi rall compañi na aunquë grë rall bëꞌnë rall recibir dizaꞌquë naguniaꞌa lu rall. 16 Mientras guquërelda Tesalónica, lëꞌë të bësheꞌldë të ofrendë parë nicidá shtëna. Chupë vueltë bësheꞌldë të ayudë. 17 Adë rzébidiꞌi lduaꞌa lëꞌë dumí, sino rac shtuaꞌa de quë lëꞌë të gunë të recibir premi shtë Dios. 18 Hia bëna recibir más lo quë rquiꞌnia; con ofrendë nabësheꞌldë të con Epafrodito, napa sufsientë. Nápëdiaꞌa más nicidá. Lo quë nabësheꞌldë të, na ziquë tubi olor nashi, tubi ofrendë parë Dios; bëcaꞌa mëhin nu rquitë lduꞌu më. 19 Dios rnibëꞌa grë cusë. Iurneꞌ guëneꞌe më caꞌa të grë lo quë narunë faltë mientras cuezënúhiꞌ lëꞌë të. Guëdchini ra cusë ni purquë unidë na të con Cristo Jesús. 20 Dios Shtádaꞌa, cha guëdë́ꞌnaꞌa alabar lëꞌë më iurneꞌ nu catë nídiꞌi fin. Amén.
Rsheꞌldë Pablo saludë parë amigu shtë́hiꞌ
21 Por partë shtë na, bëꞌnë saludar grë ra grupë shtë shmënë Cristo Jesús ndë. Grë ra shmënë më nananú ndëꞌë, rsheꞌldë rall saludë parë lëꞌë të. 22 Los de más naná rialdí lduꞌi dizaꞌquë, rsheꞌldë rall saludë, especialmente ra mënë naquëhunë ra dchiꞌni lidchi shtë rëy rumanë. 23 Rnaꞌba lu Dios, gunë ldaiꞌ Dadë Jesucristo cadë lëꞌë të. Amén.