4
Ra narluaꞌa tëchi lu shtiꞌdzë Dios
Espíritu shtë Dios rniꞌi ldi de quë lúltimë tiempë bëldá mënë guësaꞌnë rall shtiꞌdzë Dios. Tsanaldë rall tëchi ra espíritu mal narsiguë́, nu tsaldí lduꞌu rall stubi ldaiꞌ falsë nazeꞌdë de mëdzabë. Guëquë́ diaguë rall diꞌdzë shtë ra mësë falsë naná ziquë guetë nadchiꞌbë lu dchiꞌli. Llgabë ra hiumbrë ni adë rínidiꞌi ra; nahin ziquë tubi cusë naná cuë guiꞌi con guiꞌbë ldë; hiadë rínidiꞌin. Ra mënë ni në́diꞌi rall guëtsëꞌa mieti; në́diꞌi rall gau mënë belë; perë Dios bëntsaꞌu grë́tëꞌ dau ni. Na parë ra narialdí lduꞌi lëꞌë më gau rallin, nadë más guëdëꞌë rall graci lu më. Grë́tëꞌ nabëntsaꞌu Dios bien nahin. Ni tubi adë chu guëquë́ guiáꞌadiꞌin sino gulë bëꞌnë recibirin. Gulë bëdëꞌë graci lu më purquë shtiꞌdzë Dios runë ldaiꞌ grë́tëꞌ guëc dau iurë rnáꞌbaꞌa lu më.
Tubi muzë zaꞌquë shtë Jesucristo
Si talë quëgluáꞌal enseñansë rëꞌ lu ra bëchi saꞌl, iurní nal tubi muzë zaꞌquë shtë Dadë Jesucristo, nu mizmë lë́ꞌël tsaglaꞌguë gac alimentárël con shtiꞌdzë Dios. Tsasël más ldaiꞌ zaꞌquë narianáldël të́chiꞌ. Adë rúnëdiꞌil cuendë ra enseñansë falsë, nilë cuendë falsë sino quë ziquë tubi narunë ejercici diari, bësëꞌdë shtiꞌdzë Dios bien. El quë narunë ejercici quëhúnëll provëchë por duꞌpë tiempë perë el quë narunë ejercici espiritual, el quë naquëhunë cumplir voluntá shtë Dios, quëhúnëll provëchë iurneꞌ mientras quëréldëll lu guë́ꞌdchiliu nu quëhúnëll provëchë parë tubi vidë naguëdchini más despuësë. Diꞌdzë ni na verdá nu runë tucarë grë mieti tsaldí lduꞌu rallin. 10 Zeꞌdë guëdchini stubi vidë; por ni rdë́ꞌnaꞌa dchiꞌni; rdë́ꞌnaꞌa fuersë purquë rialdí lduꞌu hiaꞌa shtíꞌdziꞌ; dzulézaꞌa Dios nanabani. Na më el quë nardëꞌë vidë parë grë mieti perë másruꞌu gunë më salvar ra naná rialdí lduꞌu shtiꞌdzë më.
11 Bëluaꞌa nu gunibëꞌa grë́tëꞌ enseñansë rëꞌ. 12 Gubani bien guëdubi tiempë të adë gúnëdiꞌi mënë desprëci lë́ꞌël purquë nal sultërë, más bien gáquël tubi ejemplë lu grë ra narialdí lduꞌi dizaꞌquë. Gáquël ejemplë zaꞌquë manërë naruadíꞌdzël nu por conductë shtë́nël. Gáquël ejemplë lu saꞌl con purë llgabë limpi. 13 Mientras lëꞌë na guelda ngaꞌli, guaglaꞌguë biꞌldi ra Sagradas Escrituras lu ra mënë nu biadiꞌdzë lu raiꞌ shtiꞌdzë Dios. Nu bëdëꞌë cunseju lu raiꞌ lla runë tucarë guëquëreldë raiꞌ. 14 Siemprë bëꞌnë dchiꞌni con fuersë nu llni shtë Dios, cusë nabë́ꞌnël recibir iurë bëdchiꞌbë guiaꞌa ra më guaniꞌsi guë́quël, iurë guniꞌi raiꞌ cusë nagúnël.
15 Guaglaꞌguë gúnël cumplir ra cusë rëꞌ con guëdubinú ldúꞌul parë gac bëꞌa mieti lla ziagláꞌguël másruꞌu delantë con lëꞌë më. 16 Gupë cuidadë mizmë lë́ꞌël nu gupë cuidadë enseñansë naquëgluáꞌal, nu guaglaꞌguë gáquël firmë lu shnezë më. Si talë quëhúnël zndëꞌë, gúnël segurë salvaciuni shtë́nël nu salvaciuni shtë ra narquë́ diaguë shtíꞌdzël.