5
Conductë shtë Timoteo lu mënë
Adë rníꞌidiꞌil guëc ra më guaniꞌsi naná encargadë con shchiꞌni Dios, sino guniꞌinú lëꞌë raiꞌ con rëspëti ziquë ruadiꞌdzënul shtádël. Nu biadiꞌdzënú lëꞌë ra nguiu de menos edá cumë si fuërë na raiꞌ bë́chil. Bëꞌnë tratë ra naꞌa gushë cumë ziquë mizmë shníꞌal, nu ra naꞌa de menos edá, biadiꞌdzënul lëꞌë raiꞌ ziquë zánël. Gápël rëspëti parë lëꞌë raiꞌ.
Bëꞌnë compañi ra viudë, perë sulë ra naná viudë nanadë nápëdiꞌi famili. Si talë tubi viudë nápiꞌ shíniꞌ u shinilláguiꞌ, ra shíniꞌ napë quë tsasë́ rall runë tucarë gúnëll compañi ra shtádiꞌ u shmámiꞌ; zni quilli rall lo quë nazeꞌbi rall. Ni na correctë gunë tubi shmënë Dios. Lu Dios na zaꞌquin nu nahin voluntá shtë më. Tubi viudë de verdá lu Dios, na el quë nanápëdiꞌi ni tubi shfamíliꞌ, nu tsaglaꞌguë rialdí ldúꞌiꞌ Dios, nu quëhúniꞌ oraciuni dzë la gueꞌlë. Quëhúniꞌ ruëguë lu Dios. Perë lëꞌë viudë nariaglaꞌguë tëchi deseo mal nananú laꞌni lduꞌi, pues nall ziquë tëgulë aunquë nabánill. Gunibëꞌa grë ndëꞌë lu ra viudë të parë guëquëreldë rall bien sin ni tubi faltë. Iurní nídiꞌi nicidá parë guëníꞌil guëc raiꞌ. Perë si talë tubi shmënë Dios në́diꞌi gápëll shfamílill u ra naquëreldënú lídchill, pues hia bëquë́ guiáꞌall shtiꞌdzë Dios; nall más peor quë tubi nadë rialdídiꞌi lduꞌi Dios.
Lu listë shtë ra viudë, adë rquë́ꞌëdiꞌil lë grë rall, sulë ra nanapë sesenta izë u más, ra nagupë tubsë tséꞌliꞌ, 10 ra nabëꞌnë obrë zaꞌquë lu sáhiꞌ ziquë ra nagupë bien shíniꞌ, ra nabëꞌnë recibir visitë lídchiꞌ, ra nabëꞌnë sirvë con galnaduꞌu ra shmënë Jesús, ra nabëꞌnë compañi ra naquëhunë sufrir lu cusë dushë, ra nazianaldë tëchi ra cusë zaꞌquë. Ra viudë ni na verdá. Runë tucarë gunë të compañi lëꞌë raiꞌ.
11 Perë adë rquë́ꞌëdiꞌil lu listë lë ra viudë lliguë purquë iurë ra deseo mal guëdchini stubi, rluaꞌa tëchi raiꞌ lu Cristo nu rac shtuꞌu guëtsëꞌa raiꞌ stubi. 12 Pues iurní napë raiꞌ faltë purquë adë bë́ꞌnëdiꞌi raiꞌ cumplir primërë comprumisi shtë raiꞌ con Dadë Jesús. 13 Más de ni, quëac rall nabëchi lu dchiꞌni; ria rall hiuꞌu por hiuꞌu; lëdë niáꞌasëdiꞌi galnabëchi sino nu zac ruadiꞌdzë rall cusë adë guëlluíꞌidiꞌi nu riutë́ raiꞌ asuntë adë rúnëdiꞌi tucarë lëꞌë raiꞌ. 14 Por ni rniaꞌa, ra viudë lliguë guëtsëꞌa raiꞌ stubi të gapë raiꞌ shini raiꞌ; guënibëꞌa raiꞌ prupi shfamili raiꞌ të parë adë guëdë́ꞌëdiꞌi lugar guëdchiꞌbë Satanás galquiá cuntrë shmënë Dios. 15 Pues hia bëldá viudë bësaꞌnë rall shnezë Jesús parë zianaldë rall tëchi Satanás.
16 Si talë tubi shmënë Dios, sea naꞌa u nguiu, nanú viudë entrë shfamílill, runë tucarë lë́ꞌëll gúnëll compañi viudë ni të parë nídiꞌi nicidá parë grupë shtë shmënë Dios gapë raiꞌ naꞌa ni, sino gunë rall compañi ra viudë de verdá, el quë nanápëdiꞌi famili nu adë pë nápëdiꞌi raiꞌ.
17 Ra më guaniꞌsi, ra narnibëꞌa ra shmënë Dios, si talë quëhunë raiꞌ bien, los de más mënë napë quë gunë rall rëspëti lëꞌë raiꞌ ziquë tubi muzë narunë tucarë chupë pagu. Rëspëti ni runë tucarë especialmente ra naruadiꞌdzë dizaꞌquë nu el quë narluaꞌa shtiꞌdzë Dios. 18 Pues Sagradas Escrituras rniꞌi: “Adë rgúdiꞌil guëꞌshu ruaꞌ ngunë naná rguitsë bëꞌdchiꞌ”, nu zac rníꞌin: “Ra narunë dchiꞌni, nápëll derechë parë pagu shtë rall”.
19 Adë rúnëdiꞌil cuendë grë ra naná rdchiꞌbë ra galquiá cuntrë ra më guaniꞌsi entrë ra shmënë Dios, sulë si nanú chupë u tsunë testigu, iurní sí, bëꞌnë casë lëꞌë rall. 20 Perë ra naziaglaꞌguë runë duldë, pues rquiꞌni guëníꞌil guëc rall delantë lu grë ra shmënë Dios të parë los de más saꞌ raiꞌ, guëdëꞌë raiꞌ cuendë nadzëꞌbë na cashtigu shtë më. 21 Runa incarguë lë́ꞌël delantë lu Dios nu Dadë Cristo Jesús nu delantë ra ianglë naquëbezënú Dios, de quë tsagláꞌguël tëchi ra rëglë rëꞌ; bëꞌnë juzguë bien; bëꞌnë tratë igual grë saꞌl. 22 Adë riúbëdiꞌi ldúꞌul parë guëdchiꞌbë guiáꞌal guëc ra mënë parë gunë raiꞌ recibir carguë entrë los de más shmënë Dios. Adë gápëdiꞌil partë con duldë shtë stubi mënë sino gápël mizmë lë́ꞌël de grë duldë.
23 Ziquë zihani vueltë rac lluꞌu láꞌnil, biiꞌ duꞌpë vini, lëdë sulë nísëdiꞌi të parë guëac láꞌnil.
24 Ra cusë mal naquëhunë bëldá nguiu, lueguë rluaꞌain; napë quë gac juzgar rall. Ra cusë mal naquëhunë sëbëldá nguiu, nagaꞌchi nahin iurneꞌ perë napë quë guëruꞌuin lu llni. 25 Igual na con cusë zaꞌquë naquëhunë nguiu. Bëldá vësë clarë rluaꞌa rahin lueguë; nanú adë rluáꞌadiꞌi rahin lueguë, perë adë nídiꞌi mudë guëaꞌnë ra cusë ni nagaꞌchi por llëduni tiempë.