6
Grë ra naná bajo ordë shtë ra lamë, pues rquiꞌni gapë rall llëruꞌbë rëspëti lu shlamë rall të parë adë chu guëníꞌidiꞌi mal cuntrë Dios shtë hiaꞌa nu cuntrë dizaꞌquë shtë Jesús. Si nanú ra naná bajo ordë shtë lamë naná rialdí lduꞌi dizaꞌquë, pues rquiꞌni másruꞌu gapë muzë ni rëspëti lu lamë purquë nall shmënë Jesús. Runë tucarë lëꞌë muzë gúnëll dchiꞌni lu lamë purquë nall tubi saꞌ narunë recibir resultadë shtë dchiꞌni naquëhunë muzë, nu rac shtuꞌu Dios lëꞌë lamë ni. Bëluaꞌa diꞌdzë rëꞌ lu rall nu guniꞌinú lu mënë cunseju rëꞌ.
Ldaiꞌ zaꞌquë parë guëquitë lduꞌu mënë
Si talë chu quëgluaꞌa stubi cusë falsë, cusë nanádiꞌi de acuerdë con enseñansë zaꞌquë shtë Dadë Jesucristo, u si talë adë rialdídiꞌi ldúꞌull dizaꞌquë narniꞌi lla gunë mieti cumplir shtiꞌdzë Dios, pues nguiu ni adë rac bë́ꞌadiꞌill niétiquë; rac shtúꞌull mizmë lë́ꞌëll. Nanú deseo mal laꞌni ldúꞌull purquë nalë́ rac shtúꞌull tildi díꞌdzëll con saꞌll. Rdildi díꞌdzëll subrë pë runë cuntienë diꞌdzë. Hia de ngaꞌli zeꞌdë ra cusë ziquë mbidi, dishiꞌbi, nu rushtiall lu saꞌll, nu napë rall mal llgabë cuntrë saꞌ rall. Rguili rall diꞌdzë con ra saꞌ rall. Na rall mënë nabëniti nezë zaꞌquë shtë Dios. Adë guënë́diꞌi rall verdá. Quëgluaꞌa rall enseñansë shtë rall parë gunë rall gan dumí. Adë gápëdiꞌil tratë con mënë ni. El quë naquëhunë cumplir shtiꞌdzë Dios, adë pë rúnëdiꞌi faltë lë́ꞌëll, por ni rquitë ldúꞌull. Pues sin quë ni tubi cusë bëdchíniaꞌa lu guë́ꞌdchiliu nu iurë gátiaꞌa, guziá hiaꞌa, adë chu bë guáꞌadiꞌi. Si talë nápaꞌa naguëdáuhaꞌa con shábaꞌa, nadë más con ni cha guëquitë lduꞌu hiaꞌa. Perë grë ra narac shtuꞌu gac ricu, runë rall duldë; rlaguë rall laꞌni trampë shtë mëdzabë. Napë rall llgabë nadë guëlluíꞌidiꞌi nu napë rall zihani deseo mal nanuaꞌa lëꞌë ra nguiu lu cashtigu; rniti rall nu rialú mënë ni parë siemprë. 10 Mënë rac shtuꞌu rall gapë rall dumí, perë amor shtë dumí na ziquë luꞌchi shtë grë́tëꞌ clasë cusë mal. Pues por galërzebi lduꞌu dumí, bëldá mënë bëniti rall lu shnezë Dios. Bësëdchini rall zihani dulurë mizmë lëꞌë rall.
Tsaglaꞌguë tsaldí ldúꞌul Dios
11 Lë́ꞌël Timoteo, nguiu nagulë́ Dios, bëlluꞌnë lu grë ra cusë rëꞌ. Gáquël më zaꞌquë lu Dios; guaglaꞌguë nezë zaꞌquë; tsaldí ldúꞌul Dios; gac shtuꞌu saꞌl; gáquël më pacënci lu saꞌl nu gáquël më naduꞌu. 12 Ziquë tubi nguiu rdildi con fuersë lu deportë, zni runë tucárël. Bëꞌnë segurë vidë eternë; parë ni gunaꞌbë më lë́ꞌël iurë bë́ꞌnël testificar lu zihani mënë blac rac shtúꞌul lëꞌë më. 13 Iurneꞌ delantë lu Dios, el quë nardëꞌë vidë parë grë́tëꞌ ra cusë, nu delantë lu Cristo Jesús, el quë nadë bëdzë́bëdiꞌi lu Poncio Pilato sino guníꞌiꞌ verdá lu Pilato, quëgnibë́ꞌahia lë́ꞌël, 14 bëꞌnë cumplir dizaꞌquë. Gapë mizmë lë́ꞌël de grë cusë mal parë adë chu guëníꞌidiꞌi guë́quël të adë chu guëníꞌidiꞌi cuntrë dizaꞌquë por causë shtë́nël hashtë iurë guëabrí Dadë Jesucristo stubi. 15 Iurë guëgaꞌa iurë, Dios gunë më cumplir grë́tëꞌ ndëꞌë. Benditë na më. Na më lúniquë Dios pudërusë narnibëꞌa. Na më Rëy naná lasac lu más quë los de más rëy. Na më Dadë naná lasac lu grë ra dadë shtë guë́ꞌdchiliu. 16 Na më lúniquë nadë rátidiꞌi. Quëreldë më lu llni catë ni tubi adë chu riabíꞌguëdiꞌi. Ni tubi mënë adë chu guná lúhiꞌ nu gáquëdiꞌi guëná rall lu më. Shtënë më na grë hunurë nu derechë parë guënibëꞌa më parë siemprë. Amén.
17 Grë ra naná ricu lu guë́ꞌdchiliu rëꞌ, guniꞌinú lëꞌë rall adë gunë narúꞌbëdiꞌi rall lu saꞌ rall, nilë parë tsaldídiꞌi lduꞌu rall dumí nanapë rall purquë lëdë segúrëdiꞌi na cusë ni. Sino gunibëꞌa lu rall tsaldí lduꞌu rall Dios, më el quë rneꞌe grë́tëꞌ ra cusë hashtë de subrë parë guëquitë lduꞌu hiaꞌa. 18 Gunibëꞌa lu rall të parë gunë rall bien con dumí nanapë rall. Gac rall ricu lu Dios con dchiꞌni zaꞌquë naquëhunë rall. Runë tucarë gunë rall ayudë con guëdubinú lduꞌu rall caꞌa ra mënë nanapë nicidá. Adë gáquëdiꞌi rall nadzabë sino më zaꞌquë. 19 Zni gunë rall të parë gapë rall tesurë verdadërë naná ziquë cimientë shtë hiuꞌu narialúdiꞌi parë tiempë nazeꞌdë.
Fin shtë cartë
20 Timoteo, gupë ra enseñansë shtë Jesús naguniaꞌa lul; adë riutë́diꞌil lu ra shtiꞌdzë mësë falsë. Ruadiꞌdzë rall cusë naná guëlluíꞌidiꞌi. Adë rdildi díꞌdzëdiꞌil con shtiꞌdzë rall naná falsë aunquë rniꞌi rall na rahin diꞌdzë narac bëꞌa grë mënë. 21 Bëldá mënë guanaldë tëchi ra enseñansë shtë rall nu bëniti rall shnezë Dios.
Favurë shtë Dios guëaꞌnin con lë́ꞌël. Amén.