2
Kana' biṉ' gonḻilall'le Crístona', gokle ka beṉ' net lao Chioza' daa wzoale bx̱iṉj bḻenle. Na' wdale benle kon ka nazan c̱hele, ka chon nottezə beṉ' yell-lio, beṉ' bi nombi'e Chioza'. Na' bzenagle c̱heyi daa chṉabia' dii x̱iw'ka' ze lo llazə, daa chṉabia' yic̱hjlall'do' beṉ'ka' bi chzenag c̱he Chioza'. Ka'kzan ben yog'ḻoḻcho kana', bencho kon daa nazan c̱hecho, be'cho cho'a xbayi beli chen c̱hechoni na' yog'ḻoḻ diika' wza'lall' ḻoo yic̱hjlall'do'choni. Na' daa bencho ka', chidoḻ'cho yeḻ' zak'zi' c̱he Chioza' kon ka chidoḻ' gak c̱he beṉ'ka' bi chzenag c̱he'. Per daa nak Chioza' beṉ' lall'do' xen inlleb na' ḻe chakile' cho', beṉe' yeḻ' mban c̱hecho zejḻi kaṉi ka benḻilall'cho Crístona', beena' biban ladj beṉ' wetka', ḻa'kzi gokcho ka beṉ' net daa choncho saaxyaka'. Na' daa nak Chioza' beṉ' wen inlleban, bisle' cho' kwenc̱he bi kwiayi'cho. Na' daa nakcho Cristo Jesúza' toz, ka bisban Chioza'ne' ladj beṉ' wetka', lenkzchon bisbane' daa beṉe' cho' to yeḻ' mban kob. Na' ba nakten lljaṉabia'lenchone' yabana'. Chioza' bene' ka' kwenc̱he llaka' zi' za' wli'lawin nake' beṉ' wen inlleb daa bene' to yeḻ' goklen xen c̱hecho daa bseḻee Crístona' ni c̱hecho. Ḻa' yeḻ' beṉ' wen c̱he'nan' bisle' cho' kwenc̱he bi kwiayi'cho daa ba nonḻilallcho Crístona'. Aga iṉacho daa nakcho beṉ' wenan bisle' cho', san nakan to goklen daa bene' c̱hecho ka'zə. Na' bi gak gakzcho cha'sib, ḻa' aga daa choncho dii wennan' bisle' cho'. 10 Ḻa' Chioza' bikobe' yeḻ' mban c̱hechona' ka bene' cho' lall' na' Crístona' kwenc̱he soacho goncho dii wenna' ba wlo'e xṉezin goncho.
11 Ka le' bi nakle beṉ' Israel, beṉ' Israelka' nsi'gake' le' Beṉ' bi yoo seṉ daa le circuncisión, na' ḻegake' nsi' kwingake' Beṉ' yoo seṉ daa le circuncisión. Ḻi lljadini ka gokle kana'. 12 Ḻa' kana' biṉ' gombia'le Crístona', gokle ka beṉ' zit' laonto'na', neto' wlej Chioza' kwenc̱he naknto' yell c̱he', na' Chioza' aga bc̱hebe' gaklene' le' ka bc̱hebe' gaklene' neto' beṉ' Israel. Na' wzoale yell-lioni bi bembia'le Chioza' ni bi benle lez gak wen c̱hele. 13 Kana', gokle ka beṉ' zit' laonto'na'. San ṉaa, ba nakcho toz daa nonḻilall'le Cristo Jesúza', beena' blalj xc̱hene'na' wite' ni c̱hecho. 14 Crístona' bene' ka bizoalen ljwellcho wen. Kana', bi ble'shii ljwellcho, san ṉaa, ba biyone' cho' toz daa bsol bṉite' daa benan ka bwiyi ljwellcho. 15 Daa bzani kwin Crístona' wite' ni c̱hecho, bc̱hogue' daa wna ley c̱hento'na' chiyaḻ' gonnto'. Bene' ka' kwenc̱he neto' beṉ' Israel na' le' bi nakle beṉ' wlall c̱hento' biyakcho toz lawe'na'. Na' ba bizoe' cho' wen. 16 Na' daa wite' ni c̱hecho ḻee yag cruza', bizoe' cho' wen kon Chioza', ka le' na' ka neto', na' biyakcho toz na' bich chakzbani ljwellcho.
17 Crístona' bidtix̱ji'e dill' wen dill' koba' daa na yog'cho wak soalencho Chioza' wen, ka le' nakle beṉ' zit' na' ka neto' naknto' beṉ' yell c̱he'. 18 Ḻa' daa nonḻilall'cho Crístona', ka le' na' ka neto', wak ibig'cho lao X̱acho Chioza' daa ba beṉe' cho' Espíritu c̱he'na'. 19 Na' le' bi nakle beṉ' Israel bich nakle ka beṉ' zit', san ba lenle beṉ'ka' nak yell c̱he Chioza', na' Chioza' ba none' le' ka beṉ' ḻoo yoo. 20 Le' nakle ka to yoo, na' neto' postl na' beṉ'ka' chyix̱jee daa che' Chioza' ḻegake' naknto' ka len yoona', na' kwin Jesucrístona' nake' beṉ' llialaote ka yaja' daa mbejlawi, yaja' daa ba nc̱hejcha yoona'. 21 Na' Jesucrístona' chone' kwenc̱he yog'cho cho' nakchone' txen gakcho toz na' gakcho ka to yoodo' gana' zoa Chioza'. 22 Na' ḻekzka' Jesucrístona' chone' kwenc̱he yog'cho, ka neto' na' ka le', gakcho ka to yoo gana' zoa Chioza' daa zoalen Espíritu c̱he'na' cho'.