10
Ndoblot yelaazaa re diox kuu nagt Diox
Re goo wetsʼn ne btan na, nithlaazt goo lee re teyaa zha ndala mroo Egipto, ne lee xkow chaan Diox mloo net lo re zha, ne noga mriid zha nitdoo nane. Ne tata reta zha mriid leen xkow ne leen nitdoo, leettsa mndeke zha dits Moisés, ne ngoke taxal ngokleyy zha, tsa thibka ngok zha kon Moisés. Ne thibka kwaa mndaa Diox ndow reta zha, kuu nak kuu yibaa, ne reta zha ngwii nit yibaa. Tak cho ke chaan Diox mroo nit ngwii zha. Ne lee keʼa nak Jesucrist ne mndekey dits re zha, leettsa mndo zha net. Per kwaro zha mbint diiz lo Diox, kona kwaro zha nguth yubiz.
Reta koree ngok, tsa yen leey ne tsa tablaaztaa re kuu went, taxal mtablaaz re zhaʼay. Kona, ndoblot gol goo lo re diox re men yezlyu ree, taxal mtsow tyen re zhaʼa, taxal nzhab lo xkeets Diox: “Lee re men mndob ndow ne ngwii, tsaraa ngwateli re zha ne mkani zha lo diox kuu nagt Diox”. [Ex. 32:6] Kona ndoblot gak ropaa kon ndota zha taxal mtsow re zhaʼa. Kona mtsow kona thibka wiz nguth galbtson mil zha. Neeka tsowtaa kezhyan Zha Nabee, taxal mtsow re zhaʼa, kona mkee mbeele yek zha ne nguth zha. 10 Ne neeka ndoblot loozaa Diox, tak kona mtsow re zhaʼa, kona mtaal Diox mandad chaan yalguth mbeth re zhaʼa. 11 Reta koree mzhaak re teyaa zha ndala, ne mkey lo xkeets Diox, tsa leeʼaa kuu naban tyemp ree ne leey ne tsowtleey. 12 Kona, os lee thibaa ntsowaa xgab nali ndoʼaa nyelaazaa Diox, ndoblo wiiʼaa tsa tsowtaa kuu went. 13 Ne ter tsin thib yalti kuu xegt goo rid goo, per lee Diox nali nak Diox ne taat Diox diiz rid goo masraa yalti kuu xegt goo rid goo. Leettsa tsin yalti lo goo, leeka Diox tsow tsa roo goo lo yaltiʼa, tsa texek goo rid gooy.
14 Kona nin lo re goo wetsʼn ne btan na kuu nke leettsoon, laa goo yelaazt raa goo re diox re men yezlyu ree. 15 Nin koree lo goo, tak ndakʼn teyen goo koree, ne blobee goo naa chu wli kuu nin lo goo. 16 Leettsa nzhuuʼaa xit ub leen bas chaan Zha Nabee, ne ndaaʼaa texkix lo Diox, ne kona nloo leeʼaa thibka nakaa kon Jesucrist kon ren Jesucrist; ne leettsa nzhowaa pan, kona nloo leeʼaa nakaa thibka kwerp kon Jesucrist. 17 Ne tegal naroobaa, thibka pan nzhowaa, tak thibka kwerp nakaa.
18 Ndoblo yen goo naa kwaan mtsow re tawlaz nee zha Israel; leettsa nzhow zha re maa kuu ndaa zha lo Diox, nloo zha thibka nak zha kon Diox. 19 Kuu nlazʼn nin nak, lee re diox re men yezlyu ree yent pa nataak re kona, ne neeka re beel kuu ntsib zha lo re diozha yent pa nataaka. 20 Kuu nlazʼn nin nak, leettsa lee re zha kuu nyelaazt Diox ndaa thib maa lo re diox zha, nagt lo Diox ndaa zhay, sinke lo re mbi fyer ndaa zhay, ne nlaztʼn thibka gak goo kon re mbi fyer. 21 Ndoblot gu goo kuu nzo leen bas chaan Zha Nabee, ne gu goo kuu nzo leen bas chaan re mbi fyer, neeka gagt tob goo wu goo roo mes chaan Zha Nabee ne tob goo wu goo roo mes chaan re mbi fyer. 22 ¿Kwan nlaaz goo tsow goo? ¿Chu nlaaz goo tsow goo kezhyan Zha Nabee? ¿Chu mas neyaa nake lee zha?
¿Chu ndoblo wu men beel kuu ndaa zha lo re diox zha?
23 Tak gab men: “Librʼn tak tsowʼn reta kuu nlazʼn”. Wliy, per ret kwaa ndoblo men tsow men. “Libr men par tsow men reta kwaa”, per ret kwaa tsow nali to men lo Zha Nabee. 24 Ndoblot kwaanaa wen yo beeta leeʼaa, sinke ndoblo kwaanaa tsa wen yo tedib net zha.
25 Ndoblo dowaa relota beel kuu ntho zha, ne ndoblot naabdizaa naa cho beele, tsa yat leettsooʼaa. 26 Taxal nke lo xkeets Diox: Lee yezlyu ne reta kuu nzo yezlyu nak chaan Zha Nabee.
27 Os lee thib zha kuu nyelaazt Diox, kwez goo par wu goo liz zha, ne nlaaz goo ya goo, dow goo reta kuu tsib zha lo goo, ne yent kwan naabdiz goo lo zha, tsa yat leettsoo goo. 28 Per os lee thib zha ne lo goo: “Lee beel ree mtsib nee lo re diox nee”, wut gooy, tsa tsowt goo par tsow zha xgab kuu went. 29 Xgab zhaʼa ngetethʼn lo goo, nagte xgab goo.
Per tak gab men: “¿Chebee tedib zha loozʼn, si librʼn par tsowʼn reta kwaa? 30 Ne os leen ndan texkix lo Diox leettsa nzhow nay, ¿chebee nlooz zha na, tak nzhow nay?” 31 Kona nin: Os lee goo nzhow goo, o nzhuu goo, o kwan raa ntsow goo, ndoblo tsow gooy tsa wen ni re zha Diox. 32 Tsowt goo par tsow tedib net zha kuu went, neeka re tawlazʼn zha Israel, neeka re zha kuu nagt zha Israel, ne neeka re zha kuu nak zha gwodoo chaan Diozhe. 33 Sinke taxal ntsowʼn, ntsowʼn tsa wen nyoo leettsoo re men nen lo reta kuu ntsowʼn; ntsowt beeta kuu nyow leettsoon, sinke lee na ntsow kuu nyow leettsoo tedib net zha, tsa tsow zha gan yalnaban.