11
Btsow goo taxal ntsowʼn, tak lee na ntsowʼn taxal mtsow Jesucrist.
Xomod ndoblo tsow re ngot leettsa nzhoolaa lo Diox
Re goo wetsʼn ne btan na texkix goo tak thibka ntelaaz goo na, ne nzhon goo diiz re kuu mnabeen lo goo. Per nlazʼn yen goo lee Jesucrist nabee lo reta zha byi, ne lee zha byi nabee lo tsaal, taxal nabee Diox lo Jesucrist. Os lee thib mbyi tow yek leettsa tediz mbyi lo Diox, o leettsa taa mbyi kwent kuu nzhab Diox lo mbyi lo re men, ngoo mbyi yalnathoy mbyi ne nloo mbyi nzhont mbyi diiz lo Diox. Ne os lee thib ngot towt ngot yek leettsa tediz ngot lo Diox, o leettsa taa ngot kwent kuu nzhab Diox lo ngot lo re men, ngoo ngot yalnathoy ngot ne nloo ngot nzhont ngot diiz lo tsaal ngot. Ne nak ngot taxal zha kuu mga yitsek. Os lee thib ngot towt yek, mas wen ga ngot yitsek ngot. Per os lee ngot nthoy ngot ga yitsek ngot, mas wen tow ngot yek ngot. Lee mbyi ndoblot tow mbyi yek mbyi, tak taxal lee Diox mdexkwaa Diox mbyi. Per lee ngot ndoblo tow ngot yek ngot, tak tata nloo ngot nzhon ngot diiz lo tsaal ngot. Tbaa nin, tak nagt cho kosti ngot mroo mbyi, sinke lee ngot kuu ner, cho kosti mbyi mroo ngot. Tak mdexkwaat Diox mbyi por ngot, sinke por mbyi mdexkwaa Diox ngot. 10 Kona lee ngot ndoblo tow yek, par loo ngot lo re mandad chaan Diox lee ngot nzhon diiz lo tsaal. 11 Per lee reʼaa kuu nzhon diiz lo Diox, lee mbyi ndeche mbyi ngot, ne tataga lee ngot ndeche ngot mbyi. 12 Wli lee ngot kuu ner mdexkwaa Diox kon thib kosti mbyi kuu ner, per lee ngot nzhap mbyi, per ropta zha ndyaad lo Diox. 13 Per leeka goo blobee goo, naa chu wen tediz ngot lo Diox ne towt ngot yek ngot. 14 Ne leeka re men yezlyu ree, ne kwathoz nathoy nak laa mbyi zhen yitsek mbyi, 15 per lee ngot, kwathoz chul nak laa ngot zhen yitsek ngot, tak leey nak kuu ntow yek ngot. 16 Kona, os cho nlaaz yodiz por re kwent ree: ndoblo ne zha, neeka re nee ne neeka re zha kuu nyelaaz Jesús neyt nee kuu tata.
Ntsowt zha rtsee chaan Zha Nabee taxal ndobloy
17 Per kuu nin lo goo nal nak, nyowt leettsoon kuu ntsow goo leettsa nkaltaa goo, tak ntsowt goo kuu wen, sinke zhaaʼa kuu ntsow goo. 18 Ne kuu ner ne zha lon nak, leettsa nkaltaa goo par nzhool goo lo Diox ndroo zhaa goo, ne ndakʼn wliy. 19 Ne tabaa ndoblo gake xid goo, tsa yanabee naa cho wlipaa nak kuu nzhon diiz lo Jesucrist. 20 Leettsa nkaltaa goo par nzhow goo rtsee chaan Zha Nabee, ntsowt gooy taxal ndoblo tsow gooy. 21 Tak leettsa nzhow goo, nzo goo ndelo nzhow ner, ne nzhow goo reta kwaa, ne lee tedib net goo nlann, ne lee tedib net goo asta mnduza. 22 ¿Chu napt goo liz goo pa wu goo ne gu goo? ¿Chebee ntsow nataagt goo re wetsaa kuu nyelaaz Jesús? ¿Chebee ngoo goo yalnathoy re wetsaa kuu prob kuu yent kwan nap? ¿Kwan nlaaz goo nin lo goo? ¿Chu nlaaz goo nin lo goo kwathoz wen kuu ntsow goo? Per lee na ni lo goo. ¡Thitanax went kuu ntsow goo!
Rtsee chaan Zha Nabee
(Mt. 26:26‑29; Mr. 14:22‑25; Lc. 22:14‑23)
23 Kuu mteedʼn lo Zha Nabee noga mloo nay lo goo: Btsi kuu mndaa zha Zha Nabee gath, mzhen Zha Nabee pan, 24 ne or ngwalo mndaa zha texkix lo Diox, mtsow rol zhay ne nzhab zha: “Bzhen gooy ne dow gooy. Leey nak kwerp da kuu tan por goo. Btsow goo koree par telaaz goo na.” 25 Ne leeka tata, leettsa ngwalo ndow re zha pan, tsa mzhen zha bas kuu nzo xit ub, ne nzhab zha: “Lee xit ub kuu nzo leen bas ree nak ren da, ne leey nloo wli nak trat kub kuu taan Diox lo re goo. Ne kadta leettsa gu gooy, btsow gooy par telaaz goo na.” 26 Ne kadta leettsa nzhowaa pan ne nzhuuʼaa xit ub, ngetelaazaa naa xomod nguth Zha Nabee. Ne tabaaka tsowaay asta leettsa yaad Zha Nabee.
27 Kona nin, loka zha kuu nzhow pan ne nzhuu xit ub ree legal, ntsow zha thib kuu thitanax went lo kwerp Zha Nabee, leettsa ntelaazaa kwerp zha ne ren zha. 28 Kona kadta thibaa ndoblo wen wen tsowaa xgab, leettsa dowaa pan ne guʼaa xit ub. 29 Tak os lee zha legal nzhow zha pan ne nzhuu zha xit ub, ne neeka net zha na kwan nake, ntsow zha teti Diox zha. 30 Tak tabaa ntsow goo, kona tyen goo ne ndak, ne tyen goo neyt ndo nyelaaz Diox, ne noga tyen re goo ngutha. 31 Per os leeʼaa wen wen tsowaa xgab leettsa dowaa rtsee chaan Zha Nabee, tetit Diox reʼaa. 32 Per os lee Zha Nabee nteti zha lee, ntsow zhay tsa teedaa ne tsa ridtaa yalti kuu thitanax kuu rid re zha kuu nyelaazt Jesús.
33 Kona nin lo re goo wetsʼn ne btan na, leettsa kaltaa goo wu goo rtsee chaan Zha Nabee, blet goo thib goo ne tedib goo, tsa thibka wu goo reta goo. 34 Ne os lee thib goo nlann, dow goo liz goo, tsa tetit Diox goo, tak ntsow goo kuu went leettsa nkaltaa goo nzhow goo rtsee chaan Zha Nabee.
Lee tedib net re kwent texnet nay leettsa yalʼn lo re goo.