12
Re kuu nataak kuu mndelaaz Diox lo re zha kuu nyelaaz Jesús
Lee nal nin lo re goo wetsʼn ne btan na, nlazʼn ne goo xomod nak, re kuu nataak kuu ndelaaz Mbi Nayon chaan Diox lo kadta thibaa kuu nyelaaz Jesús.
Noga ne goo leettsa ter yelaaz goo Diox, mbil goo lo re diox re men yezlyu ree, re diox kuu gagt ni kuu yent pa nataak. Kona nlazʼn ne goo, neeka thib zha kuu nzo Mbi Nayon chaan Diox leettsoo, gagt kode zha Jesucrist. Ne neeka thib zha gagt gab: “Jesucrist nak Zha Nabee”, os lee zha napt zha Mbi Nayon chaan Diox leettsoo zha.
Zhaapaa zhaapaa kuu nataak ndaa Mbi Nayon chaan Diox lo kadta thibaa, ne thita Mbi Nayon nak kuu ndaay. Kwaro mod ntsowaa rtsin Diox, per lo thibka Zha Nabee nkeʼaa tsiin. Zhaa zhaa kuu ndelaaz Diox lo kadta thibaa, tsa tsowaa rtsin Diox, per kon yalney chaan Diox ntsow Diozhe. Ne lo kadta thibaa mndaa Diox Mbi Nayon chaan Diox, tsa tak tsowaa ayud altaaʼaa. Lo thib netaa mndelaaz Mbi Nayon chaan Diox:
niʼaa kon yalnzhaak,
lo tedib netaa mndaa Mbi Nayon yenaa ne neʼaa re kuu nlaaz Diox.
Lo tedib netaa mndaa Mbi Nayon, tsa wen lebeeʼaa naa cho nak Diox,
tedib netaa mkayaa yalnabee, tsa tegweʼaa re mbyiz.
10 Lee tedib netaa mkayaa yalnabee, tsa tsowaa re kuu thoz,
lee tedib netaa mkayaa, taaʼaa kwent xkiiz Diox kuu ne Diox loʼaa,
lee tedib netaa mkayaa yalnzhaak, tsa lebeeʼaa re mbi fyer ne Mbi Nayon chaan Diox,
lee tedib netaa mkayaa tedizaa tedib net diiz kuu gagtaa,
ne lee tedib netaa mkayaa taaʼaa kwent re diza.
11 Per beeta Mbi Nayon chaan Diox ntsow reta koree, ne ndaa Mbiy lo kadta thibaa taxal nlaaz Mbi taa Mbiy.
Retalee nak kwerp chaan Jesucrist
12 Ne taxalka nap kwerp men tyen ta; (taxal ni men, yaa men, nza men), per thibka kwerp nak retay. Leeka tata nak kwerp chaan Jesucrist. 13 Tak retalee kuu nak zha Israel o zha kuu nagt zha Israel, zha kuu nak mos o zha kuu nagt mos, ngokleyyaa kon thibka Mbi Nayon, tsa gakaa thibka kwerp, ne retalee mkayaa Mbi Nayon leen leettsooʼaa.
14 Lee kwerp men nagte thibka kuu, sinke tyen kuu nake. 15 Os lee nii men gab: “Tak nagtʼn yaa, nagtʼn chaan kwerp”. Ne tegal tata gabe, per nake chaan kwerp. 16 Ne os lee nza men gab: “Tak nagtʼn ngutlo, nagtʼn chaan kwerp”. Tegal tata gabe, per nake chaan kwerp. 17 Os dita kwerp men gagak ngutlo men, ¿pa nyaan nza men tsa? Ne os dita kwerp men gagak nza men, ¿pa nyaan zhii men par tak xaptsi men tsa? 18 Lee Diox mtob Diox kadta thib kuu ta ndobloy; ta nlaaz Diox mtob Diozhe. 19 Os thibka ta gagak dib kwerp men, ¿pa nyaan kwerp men tsa? 20 Wli tyen kuu nap kwerp, per thibka kwerp nake.
21 Ne gagt gab ngutlo men lo yaa men: “Ndechetʼn lu”; neeka yek men gagt gab lo nii men: “Ndechetʼn goo”. 22 Tak lee ta ndakaa nataagt, tya nak ta mas ndeche loʼaa. 23 Ne lee ta ndakaa mas nataagt ntowgwaay. Ne lee ta ndakaa went nloo, mas wen ntowgwaay, 24 lee re ta chul na neeka ntowtaay, tak ndechet yowgwe. Tbaa mdexkwaa Diox kwerpaa, tsa lee ta ndakaa went nloo, mas wen nkenapaay ne mas wen towgwaay, 25 tsa yiit thib ta ne tedib ta, ne tsa retay ya leettsoo ne thibe por tedibe. 26 Kona os lee thib ta ne ndak, dita kwerp ne; ne leettsa nagwe thib ta, dita kwerp nagwe.
27 Ne leeka tabaa nakaa, leeʼaa nak kwerp chaan Jesucrist, tak kadta thibaa nakaa lut kwerp chaan Jesucrist. 28 Kona mli Diox re zha ree, leen gwodoo chaan Diox ne mndelaaz Diox re kuu nataak tsow zha:
cho zha nak apóstl chaan Jesucrist,
cho zha nak profet,
cho zha nloo xkiiz Diox lo tedib net zha,
cho zha ntsow re kuu thoz kuu gagt tsow ndota men,
cho zha ntegwe re mbyiz,
cho zha ntsow ayud re zha kuu ndeche re kwaa,
cho zha nabee lo re zha kuu nyelaaz Jesús,
ne zha kuu ndediz tedib diiz kuu mteedt zha.
29 Ne, ¿chu reta zha nak apóstl chaan Jesucrist? O ¿chu reta zha nak profet? O ¿chu reta zha nak kuu nloo xkiiz Diox? O ¿chu reta zha ntsow re kuu thoz? 30 O ¿chu reta zha nap yalnabee ntegwe re mbyiz? O ¿chu reta zha nzhaak ndediz tedib diiz kuu mteedt zha? O ¿chu reta zha tak taa kwent naa xomod nak re diza? Wlipaa nagte tata. 31 Lo reta koree, wii goo re kuu mas nataak kuu ndelaaz Diox.
Per lee na loo thib net kuu mas wen lo re goo.