15
Yalmroban chaan Jesucrist
Lee nal nin lo re goo wetsʼn ne btan na, btelaazka goo Diiz Chul kuu ndaa yalnaban kuu mndan kwent lo goo. Diiz Chul kuu mkayaa goo, kuu nali ndo goo nyelaaz goo asta nal. Ne por Diiz Chul keno goo yalnaban, os nzhon goo diiz re kuu mndan kwent lo goo; per os lee goo nzhont goo diize, nlortsint ngwalaaz goo Jesucrist.
Leeka diiz kuu mteedʼn lo Jesucrist, leeka diza mloon lo goo. Mloon lo goo lee Jesucrist nguth por re faltaa, taxal nkey lo xkeets Diox, ne mkaats zha Jesucrist, ne leettsa mzaal tson wiz mroban Jesucrist, taxal nkey lo xkeets Diox; ne ner lo Pey ngwani Jesucrist, tsaraa lo re apóstl. Bluz tsaraa ngwani Jesucrist lo teeka thib gaay gayoo wetsaa ne btanaa, ne kwaro re zhaʼa bee naban nal, tegal nzo zha ngutha. Bluz tsaraa ngwani Jesús lo Santiag ne lo reta apóstl.
Ne bluz tsaraa ngwani Jesús lon, kuu nakʼn taxal thib zha kuu mriid wiz gal. Tak thitanax nataagtʼn xid re apóstl, neeka ndoblot tob le zha na apóstl, tak mreken dits re zha Jesús. 10 Per mlat leettsoo Diox ne Diox na, kona nakʼn kuu nakʼn, per lee yalwen kuu mtsow Diox lon nagte kuu nlortsint, tak masraa nkeen tsiin nake re apóstl, per nat ntsowe Diox ntsowe, tak por yalwen chaan Diox thibka ntsow Diox ayudʼn. 11 Kona nataagt os na o tedib apóstl chaan Jesucrist mndaa kwent lo goo, tak thibka kuu ndaa nee kwent ne kuu nataak nak mbin gooy ne ngwalaaz gooy.
Yalroban chaan re zha nguth
12 Os mndaa nee kwent lo goo lee Jesucrist mroban. ¿Chebee nzo chop tson goo mbez lee re zha nguth robant? 13 Os lee re zha nguth robant, noga Jesucrist mrobant tsa. 14 Ne os mrobant Jesucrist, nataagt kuu ndaa nee kwent lo goo, ne neeka nataagt nyelaaz goo Jesús. 15 Ne os mrobant Jesús zha nkedi nak nee, tak ne nee lo goo lee Diox mteroban Jesucrist; nkedi nee os wli robant re zha nguth, ne wlit lee Diox mteroban Jesucrist tsa. 16 Ne os robant re zha nguth, neeka Jesucrist mrobant tsa; 17 ne os mrobant Jesucrist, nataagt nyelaazaa Jesucrist ne lee re faltaa bee nzibka ditsaa tsa. 18 Ne os tatay, tsa lee re zha kuu nguth ne ngwalaaz Jesús, thitanax mlux zha. 19 Os nyelaazaa Jesucrist beeta par kayaaʼaa re kuu yezlyu ree, thitanax nalatt nak kuu ndakaa tsa.
20 Per kuu wli nak mroban Jesucrist; ne lee Jesucrist nak zha kuu ner ner mroban xid re zha nguth, taxal xle kuu ner ner ndaa ya. 21 Tak taxal por falt chaan thibka mbyi kuu le Adán, ngoo yalguth lo yezlyu ree; leeka tata beeta por kuu wen kuu mtsow thibka mbyi kuu le Jesús, roban re zha nguth. 22 Ne taxal retalee nzhathaa tak nakaa taxal Adán, leeka tata retalee robanaa tak nakaa taxal Jesucrist. 23 Per kadta lee robanaa leettsa ndoblo robanaa; ner Jesucrist mroban, ne leettsa bretab Jesucrist lo yezlyu ree, tsa roban re zha kuu nak zha Jesucrist. 24 Tsa lee yezlyu ree lux, ne lee Jesucrist kib yalnabee lo reta men yezlyu ree, lo re mbi fyer ne lo Maxuuy, ne taa Jesús yalnabee lo Diox kuu nak Xutaa. 25 Tak ndoblo nabee Jesucrist, asta leettsa yelo tsig Diox re zha kuu nayii ne Jesucrist xann nii Jesucrist; 26 ne bluz kib Jesucrist yalnabee lo yalguth. 27 Tak lo xkeets Diox nzhab: “Lee Diox mndaa reta yalnabee lo zha tsa nabee zha lo reta kwaa”. [Sal. 8:6] Ne leettsa nzhabe lo zha mndaa Diox reta yalnabee, nzhabte lee Jesucrist nabee lo Diox, tak lee Diox mndaa reta yalnabee lo Jesucrist. 28 Ne leettsa nabeeʼa Jesucrist reta kwaa, tsa nabee Diox lo Jesucrist. Tak lee Diox mndaa yalnabee lo Jesucrist, ne Diox gak Zha Nabee lo reta zha ne reta kwaa.
29 Ne nzo zha nzhakleyy por re zha nguth. ¿Chebee ntsow zhay? Os robant re zha nguth. 30 Os leey tata nake, ¿chebee nye leettsoo nee gath nee gandata wiz? 31 Nin lo re goo wetsʼn ne btan na, wlipaa gandata wiz tak gathʼn. Per tegal tatay, kwathoz wen nzo leettsoon, tak ney ndo goo nyelaaz goo Jesucrist, Zha Nabee loʼaa. 32 Ne tak men nakʼn, kona mbyon kon re zha blaaz taxal maa yez Éfeso, ¿kwan mtsowʼn gan? Os wli lee re zha nguth robant, mas wen tsowaa taxal ni re men: “Dowaa ne guʼaa tak yee gathaa”.
33 Laat goo kedi zha goo. Tak re zha kuu went nak, re zhaʼa ntetsaa re zha kuu wen nak. 34 Nali bloo goo yek goo ne blobee goo, ne tsowt raa goo re kuu went, tak nzo chop tson goo kuu nlebeet Diox. Nin koree lo goo tsa thoy goo.
Xomod gak kwerp chaan re zha kuu roban
35 Per nzo cho goo nda leettsoo gab: “¿Xomod roban re zha nguth? ¿Cho klas kwerp keno zha?” 36 Aka naxen zha kuu tata nda leettsoo, tak wen neʼaa leettsa ngoʼaa thib mbiz lo yu, ner nzhaabe ne lee kuu nlen nzhene ne nzhake thib ya. 37 Ne ntotaa ya lo yu, sinke mbiz nak kuu ngoʼaa lo yu, tegal mbiz nzob xtile o ndota tedib mbize. 38 Per Diox ntsow nzhake thib ya taxal nlaaz Diox, ne kadta mbiz ntsow Diox nzhake thib ya kuu ndobloy gake. 39 Leeka tata, nagt thibka klas beel re beel, thibe nak beel chaan men, tedibe nak beel chaan re maa, tedibe nak beel chaan re min ne tedibe nak beel chaan re mbel. 40 Ne leeka tata, nzo re kuu nak kuu lobee, ne noga nzo re kuu nak kuu yezlyu ree. Kwathoz nzhol na re kuu nzib lobee ne zhaa na kuu nzi yezlyu ree lalt nake rey. 41 Zhaa na xni wiz ne zhaa na xni mbee; ne zhaa na xni chaan re mbel kuu nzib lobee, zhaa na xni thib mbel ne zhaa na xni tedib mbel.
42 Ne leeka tata gak leettsa roban re zha nguth. Lee kuu nkaats zha lux, per lee kuu roban thitanax luxt raay. 43 Lee kwerp kuu nkaats zha nak kuu rax, per lee kwerp kuu roban gak thib kuu kwathoz wen. Lee kwerp kuu nkaats zha nak thib kuu neyt, per lee kuu roban gak thib kuu kwathoz ney. 44 Lee kwerp kuu nkaats zha nak kuu yezlyu ree, lee kwerp kuu roban nak kuu yibaa. Leeka taxal nzo kwerp yezlyu ree, tataka nzo kwerp yibaa.
45 Kona nzhab lo xkeets Diox: “Lee mbyi kuu ner ngok Adán, ngok thib zha kuu mban”; [Gn. 2:7] per lee Jesucrist nak taxal tedib Adán kuu nak mbi kuu ndaa yalnaban. 46 Per leet kwerp yibaa nak kuu ner, sinke kwerp yezlyu ree nak kuu ner; tsaraa kuu yibaa. 47 Lee mbyi kuu ner mdexkwaa Diox mbyi kon yu yezlyu ree, kona kuu yezlyu ree nak mbyi, per lee tedib mbyi kuu nak Jesucrist kuu yibaa nak Jesucrist. 48 Taxal kwerp mbyi kuu mdexkwaa Diox kon yu, tata nak kwerp re zha yezlyu ree; ne taxal nak kwerp zha kuu mroo yibaa, tata gak kwerp re zha kuu nak zha yibaa. 49 Leeka taxal na reʼaa taxal mbyi kuu mdexkwaa kon yu, leeka tata gakaa taxal mbyi kuu mroo yibaa.
50 Kuu nlazʼn nin lo goo wetsʼn ne btan na nak, lee kwerp kuu nak beel ne tsidth, gagt tabe yibaa ta nabee Diox, ne lee kwerp kuu nlux gagt tsaale kon kuu nluxt. 51 Per nlazʼn nin thib kuu nagaats lo goo: Gatht retalee per retalee tsee mod na reʼaa, 52 gatilta gak koree, taxalta tow men lo men ne xaal mene, tata gak leettsa tez trompet kuu lultm bluz, tsa lee re zha nguth roban zha, tsa ban zha thitanax, ne gak zha thib kwerp kuu luxt raa, ne lee reʼaa xaasta tseeʼaa. 53 Tak ndoblo lee kwerp kuu nlux gak thib kwerp kuu luxt; ne lee kwerp kuu nzhath ndoblo gak thib kwerp kuu thitanax gatht raa. 54 Ne leettsa lee kwerp kuu nlux ree gak thib kwerp kuu luxt raa, ne lee kwerp kuu nzhath ree gak thib kuu thitanax gatht raa, tsya gak kuu nzhab lo xkeets Diox: “Lee yalguth mlux ne lee yalnaban yo thitanax”. [Is. 25:8] 55 Yalguth, “¿ma yalney kuu napa? Yalguth neeka tedib kuu gagt raa tsowa lo nee.” [Os. 13:14] 56 Nabee yalguth lo men tak ndaa men falt, ne ndaa men falt tak gagt gon men diiz, reta kuu nabee ley kuu mndaa Diox lo Moisés. 57 ¡Per texkix Diox, tak mtelaa Diox reʼaa lo yalguth por Jesucrist!
58 Kona nin lo re goo wetsʼn ne btan na kuu kwathoz nke leettsoon, thibka nali ne ney bto goo lo Diox, thibka bke goo rtsin Zha Nabee; tak neʼa goo lee tsiin kuu ngetsow goo nagte kuu tabaata.