16
Xomod ndoblo taa men gon
Nal nin lo goo kwent chaan gon kuu mndaa goo lo re zha kuu nali ndo nyelaaz Diox, btaa gooy taxal nzhapʼn lo re zha kuu nyelaaz Jesús yez Galacia. Gandata domin, kadta thib goo ndoblo kozhaa goo lut temi lo kuu ntsanaa goo, ne blotsow gooy, tsa ndoblot thop gooy leettsa tsin na. Ne leettsa tsin na, tsa kwii goo chop tson zha kuu taalʼn yataan gon ree yez Jerusalén, ne tsa taalʼn thib yeets lo re wetsaa kuu nzo Jerusalén. Ne os ndeche yan, tsa ya re nee zha.
Re kuu ngoo yek Paba tsow Paba
Leettsa yan yezlyu Macedonia, tsa tsin na yez Corinto yatwiin lo goo, tak tan yezlyu Macedonia. Ne ntsowʼn xgab betʼn lo goo lut, ne os leey take tsa betʼn lo goo re mbee kuu nla yig, tsa tsow goo ayudʼn lo re kuu ndechen, leettsa yan ta ndoblo yan. Tak nlaztʼn beeta riidʼn lo goo, sinke nlazʼn betʼn chop tson mbee, os lee Zha Nabee taa diize. Per betʼn yez Éfeso, asta yelo rid ani Pentecostés, tak ndakʼn tak tsowʼn rtsin Zha Nabee, ne ndakʼn tak tsowʼn thib kuu thoz tya, tegal kwaro zha nayii nen.
10 Ne os tsin Tim lo goo, btsow goo tsa wen yo leettsoo zha lo goo, tak lee zha nke rtsin Zha Nabee, leeka taxal na. 11 Bin goo diiz lo zha; ne btsow goo ayud zha, tsa wen tsin zha yaadtwii zha lon, tak ngebetʼn kon tedib net re wetsaa tsin zha.
12 Ne lee wetsaa Apolos, tegal kwathoz mnaabʼn lo zha yatwii zha lo goo kon tedib net re wets, per nlaazt zha ya zha lo goo nal, per leettsa take lo zha, tsa ya zha lo goo.
Re diiz bluz kuu nzhab Paba
13 Thibka list brin goo ne ney bto goo gwalaaz goo Zha Nabee. Thib bloo goo leettsoo goo ne nali bto goo lo Diox. 14 Ne reta kuu tsow goo, btsow gooy kon yalnkelaaz.
15 Re goo wetsʼn ne btan na, wen ne goo re lizta Estéfanas nak re zha kuu ner ngwalaaz Jesucrist yezlyu Acaya, ne re zha nak kuu thibka ntsow ayud re zha Jesús kuu nzo yezlyu baa. 16 Nlazʼn gon goo diiz lo re zha kuu nak taxal re zha ree, noga bin goo diiz lo reta zha kuu ntsow ayud re zha Jesús ne lo reta zha kuu nke rtsin Jesús.
17 Ne kwathoz lazʼn tak myaad Estéfanas, Fortunato ne Acaico nzhee, par mtsow re zha ayudʼn lo re kuu ngogt gatsow goo ayudʼn. 18 Kwathoz mtetsey re zha leettsoon, leeka taxal ntetsey zha leettsoo goo. Ndoblo gol tsow goo lo re zha kuu nak taxal re zha ree.
19 Lee re zha Jesús kuu nzo re yez chaan Asia ni “diox” lo re goo. Noga Aquila ne tsaal Aquila Priscila, ne re zha kuu nkaltaa liz zha, ni “diox” lo goo, tak reta goo nak zha Zha Nabee. 20 Bkayaa goo “diox” kuu ni reta wetsaa ne reta btanaa kuu nzo nzhee, ne bni goo “diox” lo re wetsaa ne lo re btanaa kuu nzo baa, ne dow goo thib chut kwat kadta thib thib zha thib mod nali.
21 Na Paba nin “diox” lo reta goo, beeta koree nak letr da kuu mkeen kon yaan.
22 Os nzo cho nket leettsoo Jesús Zha Nabee, tagode Diox zhaʼa.
¡De lo nee, Zha Nabee!
23 Nlazʼn lee Jesús Zha Nabee loʼaa, kenap reta goo kon yalnkelaaz chaan zha. 24 Kwathoz nke leettsoon reta goo, tak nke leettsoo Jesucrist retalee.
¡Tbaa gake!
Paba