Yeets mrop kuu mkee Paba lo re zha yez
Corinto
1
Paba mni “diox”
Na Paba, nakʼn apóstl chaan Jesucrist tak tabaa nlaaz Diox. Kon wets Tim ngekeen yeets ree, lo re goo zha kuu nak zha Jesucrist kuu nzo yez Corinto, ne lo reta zha Jesucrist kuu nzo dita yezlyu Acaya. Nlazʼn lee Diox kuu nak Xutaa, ne Jesucrist Zha Nabee loʼaa, loo yalnkelaaz chaan lo re goo ne tsow wen kwin goo.
Re yalti kuu mriid Paba
Texkix Diox kuu nak Xutaa ne Xut Jesucrist, Zha Nabee loʼaa, tak nlat leettsoo Diox ne Diox reʼaa, ne lee Diox thibka ngo ney leettsooʼaa. Lee Diox ntetsey leettsooʼaa lo re yalti kuu ndriidaa, tsa noʼaa tetseyaa leettsoo re zha kuu ndriid yalti; ne tsa tetseyaa leettsoo re zha, leeka taxal mtetsey Diox leettsooʼaa. Ne tak ndriidaa yalti taxal mriid Jesucrist yalti, tataka tetsey Diox leettsooʼaa por Jesucrist. Kona os lee nee ndriid nee yalti, leey nak tsa tsey leettsoo goo, ne tsa tsow goo gan yalnaban kuu thitanax; ne os ntetsey Diox leettsoo nee, leey nak tsa xek goo rid goo yalti, taxal nxek nee. Kuu ne nee nak; taxal ney ndo goo tegal ndriid goo yalti, tabaaka ndriid neey, ne ne nee tetetsey Diox leettsoo goo, taxal ntetsey Diox leettsoo nee.
Re goo wetsʼn ne btan na, nlaaz nee nithlaazt goo xa kwathoz mriid nee yalti yezlyu Asia. Kwathoz yalti mriid nee, yalti kuu mera gaxegt nee gariid nee, ne asta mtsow nee xgab galaat nee ne neeka garoot nee naban nee. Mtsow nee xgab nak nee taxal thib zha kuu ndoʼa par kuth zha. Koree ngok, tsa teed nee, yelaazt nee kuu ntsow nee xgab, sinke ndoblo yelaaz nee Diox kuu nteroban re zha nguth. 10 Diox mkenap nee lo re kuu thoz kuu mriid nee lo yalguth, ne ngekenapka Diox nee, ne ne nee tekenapka Diox nee lo reta kuu went. 11 Naab nee lo goo, tsow goo ayud nee naab goo lo Diox por nee, ne wlipaa tekenap Diox nee. Ne os kwathoz men naab lo Diox por nee, leeka tata kwathoz zha taa texkix lo Diox, por re kuu nataak kuu ndelaaz Diox lo nee.
Chebee ngwat Paba yez Corinto
12 Kwathoz wen nzo leettsoo nee; tak nyeen nee lee reta kuu mtsow nee lo re men yezlyu ree, mtsow neey thib mod nali ne nambi, kon dib ndroo leettsoo nee mtsow neey; ne mtsowt neey kon yalnzhaak chaan re men yezlyu ree, sinke lee Diox mtsow ayud nee par mtsow neey ne mas wen mtsow neey lo goo. 13 Lo yeets kuu nkee nee lo goo, beeta nkee nee kuu tak lab goo ne kuu tak yen goo. Ne nlazʼn wen wen yen gooy. 14 Ne tegal lutta nyen gooy, per wiz kuu bretab Jesucrist Zha Nabee loʼaa, tsa lee re goo ley goo por nee, leeka taxal ley nee por goo.
15 Ne tak tata gake, kona ngwalazʼn gayalʼn ner lo re goo, tsa gatsaalaa chop welt par gagoo naley nee leettsoo goo. 16 Nda leettsoon gariidʼn gatwiin lo goo, leettsa gayan Macedonia, ne leettsa gabren gayan Macedonia gariidʼn lo goo tedib welt. Tsa gatsow goo ayudʼn lo re kuu ndechen par gatsin na yezlyu Judea. 17 Leettsa mnda leettsoon gatsowʼn koree, wen wen mtsowʼn xgabe. O ¿cho ndak goo ntsowʼn taxal re men yezlyu ree, re zha kuu mbez tsow thib kuu ne ntsow tedib kuu? 18 Per nali nak Diox, ne tataka nali nak nee lo re kuu ni nee lo goo. 19 Tak leettsa lee re yon nee Silvano ne Tim mndaa nee kwent chaan Jesucrist Xgann Diox lo goo, mtsow neey thib mod nali tak nali nak Jesucrist. 20 Ne tak por Jesucrist ntsow Diox reta kuu ne Diox taa Diox loʼaa, kona leettsa nzhoolaa lo Diox mbezaa: “Tata gake” por le Jesucrist. 21 Ne Diox nak kuu ntsow ney ndoʼaa nyelaazaa Jesucrist. Ne lee Diox mliʼaa tsa gakaa zha Diox. 22 Ne mndaa Diox Mbi Nayon chaan Diox leettsooʼaa, tsa neʼaa wlipaa nakaa zha Diox ne tsa neʼaa wlipaa tetaa Diox kuu ne Diox taa Diox loʼaa.
23 Ne os leen terka yalʼn yez Corinto taxal nda leettsoon, Diox ney, ngwatʼn lo goo tak nlaztʼn kox goo lon. 24 Ne nlaazt nee nabee nee lo goo ne nee xa ndoblo yelaaz goo Diox, tak neya ndo goo nyelaaz goo Diox, beeta nlaaz nee tsow nee ayud goo, tsa naley yo leettsoo goo.