6
Ndoblot keki zha kuu nyelaaz Jesús altaay lo zha nak tsiin
Leettsa lee thib goo ngyo kon tedib goo, ¿chebee nye leettsoo goo nya goo lo re zha kuu nak tsiin lo yezlyu ree, re zha kuu nyelaazt Diox, tsa texnet zha kwent goo? ¿Chebee ndaat goo kwente lo re zha kuu nyelaaz Jesús, ne naab goo lo re zha texnet zha kwent goo? ¿O chu net goo lee re zha kuu nyelaaz Jesús, gak zha kuu naab kwent lo re men kuu nzo lo dib naxta lo yezlyu? Ne os re goo naab kwent lo re men kuu nzo lo dib naxta yezlyu, ¿chebee gagt texnet goo re kwent bzhizh? ¿Chu net goo, asta lo re mandad chaan Diox naabaa kwent? ¡Kona tak texnet goo kuu ntsow re altaa lo goo! Os ngyo goo por ndota kwaa yezlyu ree, ¿chebee nya goo lo re zha kuu nak tsiin lo yezlyu ree, re zha kuu thitanax nataagt lo re zha kuu nyelaaz Diox? ¡Nin koree tsa thoy goo! Tak ¿chu yent neeka thib zha nzhaak xid goo, thib zha kuu tak texnet re kwent goo? ¡Leel, leettsa nkeki goo altaa goo, chebee leel lo re zha nak tsiin kuu nyelaazt Diox nda goo!
Ndaa goo falt leettsa ngyo altaa goo. ¿Chebee nxegt goo? ¡Mas wen laa goo lowann zha kuu nap goo! Leel zhaaʼa kuu ntsow goo, went kuu ntsow goo, nlowann goo lo altaa goo kuu nyelaaz Diox.
Laat goo kedi zha goo, ¿chu net goo lee re zha kuu ntsow kuu went, tabt zha ta nabee Diox?
Re zha kuu nzhak rop kon ndota zha,
re zha kuu nyelaaz re diox kuu ndexkwaa re men,
re zha kuu nzhak rop kon zha kuu nagt tsaal zha,
ne re zha kuu nzhak rop kon leeka tabyi,
10 zha nlowann,
zha ndablaaz,
zha gwiy,
zha nlooz men,
zha nkedi,
reta zha kuu ntsow re koree tabt zha ta nabee Diox. 11 Ne noga nzo cho goo tabaa ngok ndala, per nal ngok nambiʼa goo lo re falt goo, ne mtsowa Diox nak goo zha Diox, noga mtsow Diox tsa mrin wen goo kon Diox por Mbi Nayon chaan Diox, tak nyelaaz goo Jesús Zha Nabee loʼaa.
Ndoblo nambi kenoʼaa kwerpaa lo Diox
12 Tak gab men: “Librʼn, tak tsowʼn loka kuu nlazʼn”. Wli libr men, per ret kwaa ndoblo men tsow men. Libr men, per taat men diiz nabee kwerp men lo men, par tsowe kuu nlaaze. 13 Noga tak gab men: “Lee re kuu nzhow men nak par leettsoo men, ne lee leettsoo men nak par re kuu nzhow men”. Wliy, per roptay teluux Diox. Ne mndaat Zha Nabee kwerpaa tsa tsowe kuu went, sinke mndaa zhay loʼaa, tsa gake chaan zha ne lee zha nabeey. 14 Ne leeka taxal mteroban Diox Jesucrist Zha Nabee loʼaa, tataka teroban Diox reʼaa kon yalney chaan Diox.
15 ¿Chu net goo lee kwerpaa, nak kwerp chaan Jesucrist? Kona ndoblot tsowʼn, tsa gak rop kwerp da kon thib ngot kuu ntho kwerp. ¡Wlipaa tsowt nay! 16 ¿Chu net goo leettsa lee thib zha nzhak rop kon thib ngot kuu ntho kwerp, thibka nzhak kwerp zha kon ngota? Tak lee lo xkeets Diox nzhab: “Lee rop zha nzhak taxal thibka zha”. [Gn. 2:24] 17 Per leettsa lee thib zha nyelaaz Diox, thibka nak lee zha ne Diox.
18 Kona, ndoblot gak rop goo kon ndota zha. Os lee thib zha ntsow thib kuu went kuu nagt koree, yent kwan tak kwerp zha; per lee zha kuu nzhak rop kon ndota zha, ntsow zha kuu went leeka lo kwerp zha. 19 ¿Chu net goo, lee kwerpaa nak gwodoo chaan Mbi Nayon kuu mndaa Diox loʼaa, ne lee Mbi Nayon nzo leettsooʼaa? Kona lee kwerpaa, nagte chaanaa, leey nak chaan Diox, 20 tak kwathoz naap mzhii Diox reʼaa. Kona kon mbi nabanaa ne kon kwerpaa, ndoblo tsowaa kuu nyow leettsoo Diox, tak roptay nak chaan Diox.