7
Paba mndaa kwent xomod nak yalntseya
Nal kabʼn re kuu mnaabdiz goo lon, lo yeets kuu mkee goo lon. Kuu nin nak: Mas wen tseyat mbyi; per tak kwathoz nzhak rop zha kon ndota zha, kona kadta mbyi ne kadta ngot ndoblo tseya. Lee mbyi ne ngot kuu nap tsaal, ndoblo taa zha kwerp zha lo altaa zha. Tak lee kwerp ngot nagte chaan ngot, leey nak chaan tsaal ngot. Ne leeka tata lee kwerp mbyi nagte chaan mbyi, leey nak chaan tsaal mbyi. Ndoblot tyalt goo lo tsaal goo. Per tak tsow gooy, os rop goo yaan diize, leettsa naab goo thib kuu lo Diox. Ne tsaraa tsaal goo tedib welt, tsa tsowt Maxuuy gan lo goo ne tsow goo kuu went.
Ne xgab da nin koree lo goo, tsa ne goo naa kwan ndoblo tsow goo, per nagte kuu mnabee Zha Nabee. Nlazʼn reta goo gak taxal na, naptʼn tsaalʼn. Per nen zhaa zhaa kuu ndelaaz Diox lo kadta thibaa, nzo lo zha mndelaaz Diox keno zha tsaal zha, ne nzo lo zha mndelaaz Diox yaan zha thita zha ne wen yo zha. Per kuu nin lo re zha kuu ter tseya ne lo re zha byud, mas wen tseyat zha, tsa gak zha taxal na. Per os lee goo xegt goo, mas wen btseya goo, nake tsow goo kuu went kuu nlaaz kwerp goo.
10 Ne lo re goo kuu mtseyaʼa nabeen, ndoblot laa ngot tsaal ngot, nabeet nay Zha Nabee nabeey. 11 Ne os lee thib ngot laa tsaal, ndoblot raa tseya ngot kon tedib mbyi, per tak bre ngot lo tsaal ngot. Ne leeka tata, ne lee mbyi ndoblot mbyi laa mbyi tsaal mbyi.
12 Lee lo tedib net zha nin, kuu nak xgab da, nagte kuu ne Zha Nabee: Os lee tsaal thib wets nyelaazt Jesús ne wen nzo rop zha, ndoblot laa zha tsaal zha. 13 Ne os lee tsaal thib btanaa nyelaazt Jesús, ne wen nzo rop zha, ndoblot laa ngot tsaal ngot. 14 Tak lee mbyi kuu nyelaazt Jesús, nambi nak zha, tak lee tsaal zha nyelaaz Jesús, ne lee ngot kuu nyelaazt Jesús, nambi nak ngot, tak lee tsaal ngot nyelaaz Jesús. Ne os leey nagte tabaa lee re zhiinn rop zha gak taxal zhiinn zha kuu nyelaazt Diox, per kuu wli nak, nambi zhiinn zha. 15 Per os lee mbyi o ngot kuu nyelaazt Jesús, nlaaz laa tsaal, tak tsow zhay. Ne tabaa mod lee mbyi o ngot kuu nyelaaz Jesús mlaa lo tsaal, tak Diox mrezaa tsa wen yoʼaa. 16 Kona btan na, netʼn naa chu tetelaa Diox tsaala lo yalguth. Ne noga lu wetsʼn, netʼn naa chu tetelaa Diox tsaala lo yalguth.
17 Per kadta thib goo ndoblo ban taxal mndaa Zha Nabee diiz ban goo, taxal nak goo leettsa mrez Diox goo. Ne koree nabeen lo reta zha kuu nyelaaz Jesús. 18 Os lee Diox mrez thib goo kuu nke seny chaan re nee zha Israel, ndoblo tataka yaan goo; os lee Diox mrez thib goo kuu nket seny chaan re nee zha Israel, ndoblot ke goo seny. 19 Nataagt seny, kuu nataak nak gonaa diiz xkiiz Diox, tegal nke senyaa o nkete lee. 20 Kadta thibaa ndoblo yaanaa, taxal nakaa leettsa mrez Diox reʼaa. 21 Kona os lee thib goo nak mos, leettsa mrez Diox goo, yat leettsoo goo, ne os tak laa goo par gagt raa goo mos, tak tsow gooy. 22 Tak loka zha kuu nak mos leettsa mrez Diox zha, lee nal nak zha thib zha kuu mtelaa Diox, ne lee nal lee zha nke rtsin Zha Nabee; ne lee zha kuu nagt mos leettsa mrez Diox zha, lee nal lee zha nak mos chaan Jesucrist. 23 Kwathoz naap mzhii Diox reʼaa, kona ndoblot laaʼaa lee tedib zha tsow gakaa mos tedib welt. 24 Kona nin lo re goo wetsʼn ne btan na, kadta thibaa ndoblo gakaa taxalka nakaa leettsa mrez Diox reʼaa.
25 Ne lo re zha kuu ter tseya, naptʼn kuu nabee Diox par re zha, per nin kuu nak xgab da lo re zha, ne ndoblo gon re zha diize, tak mlat leettsoo Diox mne Dioxʼn. 26 Ndakʼn ndoblot tseya re zhaʼa, ndoblo yaan zha tabaata, por re kuu nagan kuu nzo nal. 27 Loka cho nap ngot, ndoblot laa zha ngot zha; ne loka cho napt ngot, ndoblot kwaan zha ngot. 28 Per os lee zha tseya zha ndaat zha falt, ne os cho thib nzaa yeen ntseya ndaat nzaa falt. Per lee re zha kuu ntseya rop tsaalta zha ndriid yalti, per kuu nlazʼn nak riidt zha yalti kona tabaa nin.
29 Re goo wetsʼn ne btan na, koree nak kuu nlazʼn nin lo goo: Lee wiz mzin gaxa. Kona lee re zha kuu nap tsaal, ndoblo ke zha tsiin lo Diox taxal zha kuu napt tsaal; 30 ne lee re zha kuu nzhonn ndoblo tsow zha taxal zha kuu nzhonnt, ne lee re zha kuu naley nzo leettsoo, ndoblo tsow zha taxal zha kuu naleyt nzo leettsoo, ne lee re zha kuu ndii ndoblo tsow zha taxal zha kuu nagt chaan zha re kuu mzhii. 31 Ne lee re zha kuu wen nzo yezlyu ree, ndoblo ke zha tsiin lo Diox taxal zha kuu nataagt re kuu yezlyu ree lo, tak neʼa reʼaa lee re kuu yezlyu ree telux. 32 Nlazʼn yat leettsoo goo por re kwent ree. Leettsa lee thib mbyi ntseyat, mas ntsow mbyi xgab re chaan Diox, naa xomod wen la mbyi leettsoo Diox; 33 per lee mbyi kuu nap tsaal, mas nzo re kuu yezlyu ree yek mbyi, naa xomod wen yo rop tsaal zha. 34 Ne zhaa nak xgab ngot kuu nap tsaal nake ngot kuu napt tsaal. Lee ngot kuu napt tsaal mas ntsow ngot xgab re chaan Diox, ne ndaa ngot dita kwerp ngot ne mbi naban ngot, par gak nayon ngot lo Diox. Per lee ngot kuu nap tsaal nkwaan ngot re kuu yezlyu ree, tsa wen yo ngot rop tsaal ngot.
35 Ne par wen nda goo nin koree lo goo, nlaaztʼn tsibʼn thib kuu ne dits goo, sinke tsa wen ban goo ne ke goo tsiin lo Zha Nabee kon dib ndroo leettsoo goo.
36 Per os lee thib zha ndak zha mas wen tseya rtsaap zha, tak nderiida ngulal rtsaap zha, os ndak zha mas wen kona, ndoblo tsow zha kuu ndak zha wen; wen taa zha rtsaap zha tseya, ne nagt koree falt. 37 Per os lee tedib zha ndak zha mas wen tseyat rtsaap zha, neeka thib zha ndoblot tsow fwers zha, par tetseya zha rtsaap zha. Ne os mtsowa zha xgab ndoblot tseya rtsaap zha, wen ntsow zha. 38 Kona lee zha kuu ndaa rtsaap tseya, wen ntsow zha; ne lee zha kuu ndaat rtsaap tseya, mas wen ntsow zhaʼa.
39 Lee ngot kuu nap tsaal, ndoblo gon ngot diiz lo tsaal ngot, dita lo naban tsaal ngot; per os lee tsaal ngot gath, tak tseya ngot kon loka zha kuu nlaaz ngot, tak mlaaʼa ngot, per ndoblo gake kon thib zha kuu nyelaaz Diox. 40 Per mas wen os tseyat raa ngot. Koree nak kuu ntsowʼn xgab ne nin, tabaa ntsowʼn xgab, tak napʼn Mbi Nayon chaan Diox.