Yeets kuu mkee Paba lo re zha yez
Éfeso
1
Paba mni “diox”
Na Paba, nakʼn apóstl chaan Jesucrist, tak tabaa nlaaz Diox. Ngekeen yeets ree lo re goo zha yez Éfeso, kuu nak zha Diox ne nyelaaz Jesucrist. Nlazʼn lee Diox kuu nak Xutaa ne Jesucrist Zha Nabee loʼaa, taa yalwen chaan lo re goo ne tsow wen kwin goo.
Re kuu wen kuu nkayaaʼaa tak nyelaazaa Jesucrist
Texkix Diox kuu nak Xutaa ne Xut Jesucrist, Zha Nabee loʼaa, tak mndaa Diox re chaan Diox kuu kwathoz wen loʼaa, re kuu yibaa, tsa gakaa zha Diox, por kuu mtsow Jesucrist. Diox mliʼaa leettsa terka texkwaa Diox yezlyu, tsa gakaa zha Diox ne tsa gakaa zha nambi lo Diox. Ne tak nke leettsoo Diox reʼaa, kona mli Diox reʼaa, tsa gakaa zhiinn Diox, por kuu mtsow Jesucrist taxal nlaaz Diox. Kona thibka ndoblo golaa lo Diox, tak kwathoz wen nak Diox ne nke leettsoo Diox reʼaa; kona mndaa Diox re kuu kwathoz wen loʼaa ne por Xgann Diox Jesucrist mndaa Diox re koree loʼaa. Leettsa nguth Jesucrist mzhii Jesucrist reʼaa, tsa gakaa zha Jesucrist, ne mtuyy Jesucrist re faltaa, tak nke leettsoo Jesucrist reʼaa. Ne mloo Jesucrist nke leettsoo Jesucrist reʼaa, kona mndaa Jesucrist yalnzhaak loʼaa, tsa yenaa re kuu nlaaz Diox, ne mloo Diox re kuu nlaaz Diox loʼaa, re kuu ngoo gaats ndala, ne por yalwen chaan Diox mtsow Diox xgab mtaal Diox Jesucrist lo yezlyu ree. 10 Leettsa tsin wiz kuu mtsowa Diox xgab tsa kaltaa Diox reta kwaa, ne lee Jesucrist nabee lo reta kwaa kuu nzi lo yezlyu ree ne lo reta kwaa kuu nzi yibaa.
11 Desde ndala mli Diox reʼaa, tsa kayaaʼaa re kuu kwathoz wen lo Diox, por kuu mtsow Jesucrist, taxal mtsowa Diox xgab tsow Diozhe; ne reta kuu ntsow Diox taxal nlaaz Diox, 12 ne lee re nee kuu ngwalaaz Jesucrist ner, ndoblo ban nee taxal nlaaz Diox, tsa gol reta men lo Diox. 13 Ne leettsa mbin goo Diiz Chul chaan Jesucrist, kuu nak kuu wli ne ndaa yalnaban, ne leettsa ngwalaaz goo Jesucrist, tsa mkayaa goo Mbi Nayon leen leettsoo, Mbi Nayon kuu nzhab Diox taal Diox. 14 Ne mndaa Diox Mbi nayon loʼaa, tsa neʼaa wli tetaa Diox kuu ne Diox taa Diox loʼaa, asta leettsa yelo koo Diox reʼaa lo yezlyu ree; ne golaa lo Diox tak kwathoz wen nak Diox.
Paba mnaab lo Diox por re zha kuu nyelaaz Jesucrist
15 Ne tak nen nyelaaz goo Jesucrist, ne nke leettsoo goo re zha Jesús kuu nali nak lo Diox, 16 kona kwathoz ndan texkix lo Diox por re goo or ntethʼn goo, leettsa ndedizʼn lo Diox. 17 Tsa lee Diox kuu nak Xutaa ne Xut Jesucrist, taa yalnzhaak kuu ndyaad yibaa lo re goo, tsa tak yen goo re kwaa ne tsa masraa lebee goo Diox. 18 Naabʼn lo Diox tsa yaxni yek goo, tsa yen goo naa kwan ngebet goo kayaa goo, ne chebee mrez Diox goo, ne tsa ne goo naa kwan nak re kuu kwathoz wen, kuu taa Diox lo re zha kuu nali nak lo Diox. 19 Ne tsa yen goo beeta lee Diox kwathoz ney ne naro nak Diox, kona ntsow Diox re kuu kwathoz wen loʼaa, zha kuu nyelaaz Jesucrist. Ne mloo Diox yalney ree, 20 leettsa mteroban Diox Jesucrist, ne mtsow Diox mndob Jesucrist lad ban lo Diox yibaa. 21 Ne mto Diox Jesucrist, tsa nabee Jesucrist lo reta yalney, lo reta yalnabee, lo reta zha kuu nabee, lo reta zha nataak, ne lo reta kuu nyath nzo nal ne kuu yo bluz. 22 Ne Diox mloo reta kwaa lazya Jesucrist, tsa nabee Jesucrist lo reta kwaa, noga mto Diox Jesucrist, tsa nabee Jesucrist lo reta zha kuu nyelaaz Jesucrist. 23 Tak reta zha kuu nyelaaz Jesucrist nak taxal kwerp chaan Jesucrist, ne lee Jesucrist nabee lo re zha kuu nak zha Jesucrist, ne leeka tata, lee Jesucrist thitanax nabee lo reta kwaa. Lee Jesucrist ntsow wen nzo leettsoo re zha kuu nyelaaz Jesucrist.