2
Diox mndaa yalnaban kuu thitanax loʼaa
Diox mndaa yalnaban loʼaa, leettsa ngokaa taxal zha nguth, tak mtsowaa re kuu went, kuu ntsow re men yezlyu ree, mtsowaa kuu nlaaz Maxuuy kuu nabee lo reta mbi fyer, kuu ngoo ney leettsoo re zha kuu nzhont diiz lo Diox. Ne leeka tata mbanaa ndala, mtsowaa ndota kuu went, mtsowaa reta kuu nlaaz kwerpaa ne re kuu mtsowaa xgab. Kona ndoblo gateti Diox reʼaa, taxal tedib net re zhaʼa. Per lee Diox kwathoz wen nak Diox, mlat leettsoo Diox mne Diox reʼaa ne kwathoz nke leettsoo Diox reʼaa, kona thibka mndaa Diox yalnaban loʼaa kon Jesucrist, leettsa bee nakaa lee taxal zha nguth, tak mtsowaa re kuu went. Por yalwen chaan Diox mtelaa Diox reʼaa gabil ne mndaa Diox yalnaban loʼaa. Ne leettsa mteroban Diox Jesucrist noga lee mteroban Diox tsya, ne thibka mto Diox reʼaa yibaa kon Jesucrist. Mtsow Diox koree, tsa loo Diox nke leettsoo Diox reʼaa ne loo Diox yalwen chaan Diox loʼaa, re wiz bluz ree, tak nyelaazaa Jesucrist. Ne tak nke leettsoo Diox reʼaa, kona mndaa Diox yalnaban kuu thitanax loʼaa, tak nyelaazaa Jesucrist. Ne nagte thib kuu leeʼaa mtsow gan, sinke leey nak thib kuu nataak kuu tabaata mndelaaz Diox loʼaa. Nagte kuu mtsowaa gan por re kuu wen kuu ntsowaa, kona neeka thibaa ndoblot rubaa por kuu ntsowaa. 10 Tak Diox nak kuu mdexkwaaʼaa, ne mndaa Diox yalnaban kub loʼaa por Jesucrist, tsa tsowaa kuu wen, taxal mtsowa Diox xgab.
Jesucrist mtsow thibka nakaa
11 Ne nithlaazt goo kuu ngok goo ndala, re goo kuu nagt zha Israel. Lee re nee zha kuu nak zha Israel nke nee seny kuu nak chaan nee ne mbez nee: “Nee nak zha kuu nke seny”, ne mbezga nee: “Lee goo nak zha kuu nket seny”. 12 Btelaaz goo, ndala ndot goo kon Jesucrist ne tith nzi goo lo re nee kuu nak zha Israel, ne neeka mlebeet goo ne neeka mnet goo naa xomod nak trat kuu mtsow Diox lo re nee zha kuu nak zha Israel, tabaata mrin goo lo yezlyu ree, neeka thib kuu ngebeta goo kayaa goo lo Diox tsya, tak neeka mlebeet goo Diox tsya. 13 Per lee nal, lee re goo kuu mrin tith lo Diox ndala, gax nzi goo lo Diox nal, por ren kuu mxo Jesucrist. 14 Jesucrist nak kuu ntsow wen nziʼaa ne mtsow Jesucrist lee re nee zha kuu nak zha Israel ne re goo kuu nagt zha Israel, gak thibka yez, leettsa mluux Jesucrist bla kuu mtsow chop net re men, bla kuu mtow loʼaa ne mtsow nayiiʼaa neʼaa altaaʼaa. 15 Ne leettsa nguth Jesucrist, tsa mtsow Diox nabeet raa ley kuu mndaa Diox lo Moisés loʼaa, ley kuu mnabee lo re nee zha Israel; ne mtsow Diox tsa lee rop netaa ngok thibka yez lo Diox, tata mtsow Diox tsa wen kwinaa. 16 Ne tak mke Jesucrist lo kruz, mtsow Jesucrist wen mrinaa kon Diox ne mluux Jesucrist zhoo kuu ngoo lo reʼaa, tsa ngokaa thibka kwerp lo Diox.
17 Ne leettsa myaad Jesucrist mndaa Jesucrist kwent chaan Diiz Chul, tsa wen kwin re goo kuu tith mndo lo Diox ne re nee zha Israel kuu gax mndo lo Diox. 18 Ne por Jesucrist, thibaa ne tedibaa tak bigaa lo Xutaa Diox por thibka Mbi Nayon. 19 Kona nagt raa goo zha tith, ne nzit raa goo ta nagt laz goo, sinke thibka nak goo kon reta zha Diox, ne nak goo zhiinn Diox. 20 Ne lee reʼaa nak taxal thib gwodoo kuu ngetexkwaa, dits simyent kuu mtob re apóstl chaan Jesucrist ne re profet, ne lee Jesucrist nak taxal ke kuu ndob skin gwodoo. 21 Ne dits ke simyent kuu nak Jesucrist, ngeya dita gwodoo taxal nlaaz Diox, tsa gake thib gwodoo nambi ne nayon lo Zha Nabee. 22 Taxal thib gwodoo nakaa, tak thibka nakaa kon Jesucrist, tsa gakaa taxal thib yuu ta yo Mbi Nayon chaan Diox.