3
Diox mtaal Paba tsa taa Paba kwent lo re zha kuu nagt zha Israel
Lee na Paba, nzon tsib tak mndan kwent chaan Jesucrist lo goo, zha kuu nagt zha Israel. Ne neʼa goo lee Diox por yalwen chaan Diox, mndaa Diox tsiin ree tsowʼn lo re goo, taxal mtsowa Diox xgabe. Diox mloo lon ne mtsow Diox myen na re xgab chaan Diox kuu ngoo gaats, taxal mndaʼa na kwente lo goo ner. Leettsa lab goo koree, tsa yen goo lee na nlebeen re chaan Jesucrist kuu ngoo gaats, leey nak thib kuu mndaat Diox diiz galebee neeka thib mene ndala, per lee nal mloo Diozhe kon Mbi Nayon chaan Diox, lo reta nee kuu nak apóstl chaan Jesucrist ne lo re profet. Lee kuu ngoo gaats ndala nak koree: Lee Diiz Chul ntsow tsa lee re zha kuu nagt zha Israel, no zha kayaa re kuu kwathoz wen kuu kayaa re nee zha Israel ne nal thibka kwerp nakaa, ne retalee kayaa kuu ne Diox taa Diox por Jesucrist.
Ne por yalwen chaan Diox mndaa Diox tsiin ree tsowʼn, kuu nak tan kwent Diiz Chul chaan Jesucrist, ndoblot nay; per kon yalney chaan Diox mtsow Diozhe. Ne na nak thib zha kuu mas nataagt lo re zha kuu nak zha yez chaan Diox; per por yalwen chaan Diox mndaa Diox tsiin ree tsowʼn, kuu nak tan kwent Diiz Chul chaan Jesucrist lo re zha kuu nagt zha Israel. Ne Diox kuu mdexkwaa reta kwaa mtaalʼn, tsa lon naa xomod nak re kuu ngoo gaats ndala. 10 Tata ngoke, tsa por re zha kuu nyelaaz Jesucrist loo yalnzhaak chaan Diox lo re mbi kuu ney ne lo re mbi kuu nabee kuu nzo lobee. 11 Ne desde ndala mtsowa Diox xgab naa kwan tsow Diox kon Jesucrist Zha Nabee lo reʼaa. 12 Ne tak nakaa zha Jesucrist, tak bigaa lo Diox kon dib ndroo leettsooʼaa, tak nyelaazaa Jesucrist. 13 Kona naabʼn lo goo, yat leettsoo goo, tak ndaktin nzon tsib, sinke ndoblo ley goo por koree.
Paba mnaab lo Diox por re zha yez Éfeso
14 Ne kwent ree ntobxubʼn ne ndedizʼn lo Xutaa Diox ne Xut Jesucrist, 15 zha kuu napaa le lo yezlyu ree ne noga re zha kuu nzo yibaa nap le zha. 16 Naabʼn lo Xutaa Diox, tsa loo Diox re kuu kwathoz wen lo goo re kuu nap Diox, ne naabʼn lo Diox tsa koney Diox leettsoo goo, tsa ney to goo lo Diox por Mbi Nayon chaan Diox, 17 tsa lee Jesucrist ban leen leettsoo goo tak nyelaaz goo Jesucrist. Noga naabʼn ke leettsoo goo altaa goo tsa ney to goo, taxal thib ya kuu naats nzo lozh. 18 Tsa tak yen goo kon reta zha kuu nyelaaz Jesús kuu nali ndo lo Diox, xa kwathoz nke leettsoo Jesucrist reʼaa. 19 Ne naabʼn lo Diox, tsa lebee goo yalnkelaaz chaan Jesucrist, yalnkelaaz thoz kuu gagt ni men kon diiz ne kuu gagt yen re men, ne naabʼn lo Diox tsa thitanax gak goo zha Diox ne thitanax lebee goo Diox.
20 Ne lee nal, taaʼaa texkix lo Diox, tak lee Diox nzhaak ntsow reta kwaa, ne tak tsow Diox masraa kuu naabaa lo Diox, ne tak tsow Diox masraa kuu ntsowaa xgab naabaa lo Diox, kon yalney chaan Diox kuu nke tsiin leen leettsooʼaa. 21 ¡Reta zha kuu nyelaaz Jesús ndoblo gol zha lo Diox, nal ne reta wiz, por kuu mtsow Jesucrist! Tata gake.