4
Mbi Nayon ntsow thibka nakaa
Nzon tsib tak ntsowʼn rtsin Zha Nabee, kona naabʼn lo goo; ban goo taxal ndoblo ban re zha kuu mrez Diox, ne re goo nak zhaʼa.
Rubt goo,
nadoo gok goo,
gok goo zha legal,
ne bxek leettsoo goo ne goo thib goo ne tedib goo kon yalnkelaaz.
Thibka gok goo re goo, laa goo nabee Mbi Nayon leettsoo goo, tsa wen kwin goo.
Taxal nzo thibka kwerp, ne thibka Mbi Nayon, leeka tata thibka kuu ngebet reʼaa kuu mrez Diox. Nzo thibka Zha Nabee, ne thibka zha kuu nyelaazaa, ne thibka welt nzhak leyyaa kon le zha, ne thibka Diox kuu nak Xut retalee nzo; lee Diox nabee reta kwaa, nabee Diox lo retalee ne reta ta ndo Diox.
Lo kadta thibaa mndaa Diox yalwen chaan Diox, ne mkayaaʼaa kuu nataak kuu mndelaaz Jesucrist loʼaa taxal nlaaz Jesucrist. Taxal nzhab lo xkeets Diox:
Leettsa mretab zha yibaa,
mloo zha lee zha mtsow gan lo re zha kuu nayii ne zha,
ne mndelaaz zha kuu nataak lo re men. [Sal. 68:18]
¿Ne kwan nak kuu nzhabe: “Nguxoob zha yibaa”? Lee koree nak, mla Jesucrist ta mas naats leen yezlyu. 10 Ne leeka zha kuu mla leen yezlyu, leeka lee zha nguxoob ta mas ya yibaa, tsa nabee zha lo reta kwaa. 11 Ne leeka lee zha mndelaaz re kuu nataak lo re zha zha.
Lo thib net zha mndelaaz zha gak zha apóstl,
lo tedib net zha mndelaaz zha gak zha profet,
lo tedib net zha mndelaaz zha taa zha kwent Diiz Chul,
lo tedib net zha mndelaaz zha gak zha, zha kuu kenap re zha kuu nyelaaz Jesús,
ne lee lo tedib net zha mndelaaz zha gak zha maestr kuu loo xkiiz Diox.
12 Tbaa mteteed Jesucrist re zha Jesucrist, tsa tsow zha kuu nabee Jesucrist, tsa masraa gak tyen re zha Jesucrist, 13 ne tsa thibka gakaa reʼaa tak nyelaazaa Jesucrist ne tsa yelo lebeeʼaa Xgann Diox, tsa gakaa zha ngobee ne thitanax nabee Jesucrist leettsooʼaa. 14 Mteteed Diox reʼaa, tsa gagt raa lee taxal ndyeen bzhizh kuu neyt. Ndoblot yelaazaa xkiiz re zha kuu ndyaad nkedi, re zha kuu nlaaz luuzhaa; tsa teno zha lee net went. 15 Sinke ndoblo tsowaa kuu wli ne ke leettsoo altaaʼaa, ne ndoblo kobeeʼaa lo reta kuu tsowaa taxal nlaaz Jesucrist Zha Nabee loʼaa. 16 Lee reʼaa Jesucrist Zha Nabee loʼaa, nakaa taxal thib kwerp kuu wen nayaal reta ta. Ne leettsa retalee wen nkeʼaa tsiin ne tsowaa ayud altaaʼaa, masraa nteedaa, tsa masraa nali toʼaa lo Diox ne ke leettsooʼaa thibaa ne tedibaa taxal nlaaz Diox.
Yalnaban kub kuu nap re zha kuu nyelaaz Jesucrist
17 Koree nin lo goo kon yalnabee chaan Zha Nabee: Ndoblot raa ban goo taxal re zha kuu nyelaazt Diox, re zha kuu ntsow re kuu naxen kuu nzo yek zha, 18 thitanax mkow yek re zha, ne napt zha yalnaban kuu ndaa Diox, tak ngobeet zha ne tak nad leettsoo zha, kona nlebeet zha naa xomod nak Diox. 19 Thitanax nthoyt raa zha, kona ntsow zha reta kuu yu kuu nlaaz kwerp zha, thitanax ndablaaz zha ntsow zha reta kuu went. 20 Per leettsa mteed goo re kuu mloo Jesucrist, mteedt goo kuu tata. 21 Os lee goo wli mbin goo kwent chaan Jesucrist ne mteed goo kuu wli kuu nak chaan Jesucrist, ndoblot ban goo tata. 22 Sinke blaa goo mod went kuu mban goo ndala, re xgab kuu thitanax went kuu ntetsaa men ne nkedi men. 23 Ndoblo tseeʼaa mod kuu ntsowaa xgab, 24 tsa gakaa zha kub taxal nlaaz Diox, ne tsa gakaa zha nali ne zha nambi lo Jesucrist taxal nak kuu wli.
25 Kona ndoblot raa kediʼaa, ndoblo niʼaa kuu wli lo tabenaa, tak retalee nakaa taxal thibka kwerp.
26 Os lee goo yii goo, per tsowt goo kuu went, ndoblot yii goo dita wiz, 27 ne taat goo diiz lo Maxuuy.
28 Lee zha kuu nlowann, ndoblot raa lowann zha, sinke ndoblo ke zha tsiin kon yaa zha, tsa keno zha kuu talaaz zha lo re zha kuu wlipaa ndeche kwaa.
29 Ne niitaa re diiz went, beeta diiz wen ndoblo niʼaa, re diiz kuu tsow ayud re zha kuu gone, tsa masraa ney to zha lo Diox. 30 Ndoblot tsowaa yo nabil leettsoo Mbi Nayon chaan Diox, tak mndaa Diox Mbi Nayon loʼaa, tsa neʼaa wlipaa nakaa zha Diox, asta wiz kuu taa Diox yalnaban kuu thitanax lo reʼaa.
31 Kona bla goo:
re kuu went,
re zhyan,
re yalnayii,
kwezt goo,
tsalzhoot goo men
ne neeka kot goo zhyan leettsoo goo.
32 Sinke ndoblo gak goo:
zha wen,
zha nlat leettsoo ne taben,
ndoblo tsow goo perdon lo taben goo, taxal mtuuy Diox reta kuu went kuu mtsow goo lo Diox, por kuu mtsow Jesucrist.