Yeets kuu mkee
Santiag
1
Santiag mni “diox”
Na Santiag nakʼn mos chaan Jesucrist ne chaan Diox, nin “diox” lo re tsiibchop raz re zha Israel kuu mraats dita lo yezlyu.
Yalnzhaak kuu ndaa Diox
Reta goo wetsʼn ne btan na, naley bloo goo leettsoo goo leettsa rid goo ndota yalti. Tak neʼa goo leettsa ndriid goo yalti tak nyelaaz goo Jesús, lo re yaltiʼa nteed goo nxek goo. Ne ndoblo nali to goo leettsa nxek goo, tsa gak goo zha ngobee ne ney to goo yelaaz goo Diox, tsa yent kwan gak falt lo goo.
Ne os lee lo thib goo nzhak falt yalnzhaak, bnaab gooy lo Diox, ne lee Diox taay, tak lee Diox wlipaa ndaa yalnzhaak ne nkat Diozhe. Ne leettsa naab gooy ndoblo yelaaz gooy kon dib ndroo leettsoo goo, ne ndoblot gak chop xgab goo. Tak lee zha kuu nzhak chop xgab, nak taxal nitdoo kuu nchoop mbi par tenzhee ne par tabaa. Ne lee zha kuu tabaa ntsow xgab, neeka ndoblot tsow zha xgab lee Zha Nabee taa thib kwaa lo zha, kona lee zha kuu nzhak chop xgab nyelaaz Diox, nalit nak zha lo reta kuu ntsow zha.
Reta zha kuu nadoo nak, ndoblo ley zha, tak lee Diox tsow gak zha, zha nataak; 10 ne lee zha rik ndoblot ley zha lo yalrik zha, tak taxal yee wan nak zha. 11 Tak leettsa nlen wiz ne nla bee, tsa mbiz yizh ne lee yee nzhab. Leeka tata rid re zha rik kon reta kuu nap zha.
12 Wen nda re zha kuu nxek ndriid yalti; tak leettsa ngwalo mxek zha mriid zha yalti, tsa kayaa zha koron kuu nak chaan yalnaban, kuu ne Diox taa Diox lo re zha kuu wlipa nke leettsoo zha Diox. 13 Kona leettsa lee thib zha nlaaz tsow kuu went kuu ndoblot zha tsow zha, ndoblot tsow zha xgab lee Diox ntsow, par tsow zhay; tak yent cho tak tsow, par tsow Diox thib kuu went, ne neeka ntsowt Diox tsow zha kuu went. 14 Tak leettsa lee thib zha nzo yek tsow kuu went, ntsow zhay tak nlaaz zha tsow zhay. 15 Ne lee re kuu went kuu ntsow zha xgab ndaa zha falt; ne leettsa ndaa zha falt tath zha.
16 Kona nin lo goo wetsʼn ne btan na, kedit goo leeka goo. 17 Tak reta kuu wen ne kuu nataak, lo Diox kuu ndob yibaa ndrooy, lo Diox kuu mdexkwaa xni, ne lee Diox thitanax nzeet Diox ne neeka thib xkal yent lo Diox. 18 Ne por xkiiz Diox kuu nak kuu wli mndaa Diox yalnaban loʼaa, tsa gakaa taxal yalgonn kuu ner lo re kuu mdexkwaa Diox, tak tabaa nlaaz Diox.
Re zha kuu wlipaa nzhon diiz xkiiz Diox
19 Kona nin lo goo wetsʼn ne btan na, list kenza goo ne ndoblo wen wen tsow goo xgab tsaraa kab goo, ne ndoblot yii goo lijer por ndota kwaa. 20 Tak leettsa nayii men, ntsowt men kuu nlaaz Diox. 21 Kona nin lo goo: Blaa goo reta kuu nambit ne reta kuu kwathoz went. Ne gok goo thib zha nadoo, laa goo nabee xkiiz Diox leen leettsoo goo, tak lee xkiiz Diox, tak telaa yalnaban chaan goo lo yalguth.
22 Leeka goo nkedi goo goo, os anta nzhon goo xkiiz Diox ne ntsowt goo kuu mbeze. 23 Tak lee zha kuu beeta nkenza xkiiz Diox ne nzhont zha diize, lee zhaʼa nak taxal thib zha ngwii lo, lo spej, 24 wen wen ngwii zha naa xa na lo zha lo spej, per or nda zha ntelaazt raa zha naa xa na lo zha. 25 Per lee zha kuu nithlaazt kuu nzhon, sinke wen wen ngwii zha lo ley kuu nali, ley kuu mtelaa reʼaa, ne nali ndo zha nzhon zha diize, zhaʼa nak zha kuu wen nda lo reta kuu ntsow zha.
26 Os lee thib zha ndak zha wlipaa nyelaaz zha Diox, ne nlaat zha bee ndediz zha re kuu ndoblot zha, leeka lee zha nkedi zha zha ne wlit zha nyelaaz zha Diox. 27 Lee zha kuu nambi ndo nyelaaz Diox kuu nak Xutaa: Ndoblo tsow zha ayud re btab ne re ngot byud kuu ndriid yalti, ne kenap zha zha lo re kuu yu kuu nzo lo yezlyu ree.