2
Ndoblot masraa tsow nataak goo thib zha nake tedib zha
Reta goo wetsʼn ne btan na, ndoblot gab goo masraa nataak thib zha nake tedib zha, tak leeʼaa nyelaazaa Jesucrist Zha Nabee loʼaa zha kuu ndo lo xni. Tak os lee thib zha kuu nzo ani or yaa ne nok lar wen tab ta nkaltaa goo nzhool goo lo Diox, ne noga tab thib zha prob kuu nok lar gox, ne os lee goo kwathoz wen tsow goo lo zha kuu nok lar wen ne gab goo lo zha: “Tob nzhee ta wenxa”, ne lee lo zha prob gab goo: “Lee lu baaka gwateli, o btob nzhee lo yu”, tabaa mod mas ntsow nataak goo thib zha ne ntsow nataagt goo tedib zha, ne ntsow goo nzhak goo zha kuu naab kwent, kon xgab goo kuu went.
Reta goo wetsʼn ne btan na, kuu kwathoz nke leettsoon, bin goo koree: Diox mli re zha yezlyu ree zha prob, tsa yelaaz zha Diox, ne kayaa zha ta nabee Diox ta nzhab Diox taa Diox lo re zha kuu nke leettsoo Diox. Per lee re goo ngoo goo yalnathoy chaan re zha prob. ¿Chu nyeent goo lee re zha rik nak kuu nteti goo? ¿Chu nyeent goo lee re zha rik nak kuu nkeki goo lo re zha nak tsiin? ¿Chu leet re zha rik nak zha kuu nlooz Jesucrist kuu nyelaazaa?
Wen ntsow goo, os lee goo ntsow goo kuu nabee xkeets Diox tsow goo: “Bke leettsooʼa tabena taxal nke leettsooʼa lu”. [Lv. 19:18] Per os lee goo mas ntsow nataak goo thib zha nake tedib zha, ndaa goo falt, ne ntsowt goo kuu ne Diox, kona naab Diox kwent lo goo. 10 Tak os lee thib zha mbez nzhon zha diiz lo ley chaan Diox, ne nzhont zha diiz lo thib re kuu nzhab lo ley, lo reta kuu nzhab lo ley mbint zha diiz. 11 Tak leeka Diox nzhab lo re men: “Gakt rop goo kon zha kuu nagt tsaal goo ne neeka kuth goo tabena”. Kona os lee thib zha nzhagt rop zha kon zha kuu nagt tsaal, per nzhuth zha taben zha, mbint zha diiz dita lo ley chaan Diox. 12 Ndoblo tediz goo ne ndoblo ban goo, taxal ndoblo ban re zha kuu naab Diox kwent lo kon ley chaan yalnkelaaz kuu mtelaaʼaa. 13 Tak leettsa naab Diox kwent lo reta men, lee re zha kuu mlatta leettsoo mne taben, noga Diox latta leettsoo Diox ne re zhaʼa. Ne lee re zha kuu mlat leettsoo mne taben, noga Diox talat leettsoo Diox ne re zhaʼa, leettsa naab Diox kwent lo reta men.
Lo re kuu ntsow zha ndoblo loo zha lee zha nyelaaz Diox
14 Re goo wetsʼn ne btan na, os lee thib zha mbez nyelaaz zha Diox, ne nloot zhay lo re kuu ntsow zha. ¿Chu tetsow zhaʼa gan yalnaban os beeta mbez zha nyelaaz zha Diox? 15 Os lee thib wets goo o thib btan goo napt lar gok, ne neeka kuu wu zha ne kuu ndeche zha gandata wiz, 16 ne lee thib goo gab lo zha: “Wen ndaʼa ne teenta yop ne wen bdow”, ne ndaat goo kuu ndeche zhaʼa; thitanax nataagt kuu ntsow goo. 17 Leeka tata nak zha kuu mbez nyelaaz Jesucrist, ne ntsowt zha kuu nlaaz Diox, taxal zha nguth nak zhaʼa, tak nlortsint nyelaaz zha Jesucrist.
18 Ne os cho gab: “Lu nyelaaza Diox, per lee na ntsowʼn kuu nlaaz Diox”. Gagt looʼa leeʼa nyelaaz Diox, os ntsowta kuu nlaaz Diox, per lee na, tak lon nyelazʼn Diox por re kuu ntsowʼn. 19 Ndaka wen kuu ntsowa, tak nyelaaza nzo thibka Diox; per noga re mbi fyer tataga nyelaaz ne nzhiit re mbi fyer nzeb re mbi fyer ne Diox. 20 ¡Zha bxen! Ndoblo neʼa, loka cho zha kuu mbez nyelaaz Jesucrist ne ntsowt zha kuu nlaaz Jesucrist, nlortsint mbez zha nyelaaz zha Jesucrist. 21 Diox mkayaa teyaa Abraham zha ndala taxal thib zha nali, por kuu mtsow zha, leettsa gaguth zha xgann zha Isaac, par gataa zha Isaac taxal gon lo Diox. 22 ¿Chu neta, por re kuu mtsow Abraham mloo zha lee zha nyelaaz Diox? Tak thibka nke rop koree tsiin. 23 Tbaa mrolo kuu nke lo xkeets Diox ta nzhab: “Ngwalaaz Abraham Diox, kona mkayaa Diox zha taxal thib zha nali”. [Gn. 15:6] Ne tabaa mod mrole zha amig Diox.
24 Kona nal, neʼa goo lee Diox tekayaa Diox reʼaa por re kuu wen kuu ntsowaa ne nagte tak anta mbezaa nyelaazaa Jesucrist. 25 Leeka tata ngok kon Rahab; ngot kuu mtho kwerp chaan; por kuu mtsow ngot mkayaa Diox ngot taxal thib zha nali: Tak mkayaa ngot rop zha kuu mtaal Josué ngwategwe yezlyu ne mtaal ngot rop zha par tedib net. 26 Taxal nak kwerp men kuu mroo xbi, leeka tata nak men, os mbez men nyelaaz men Jesucrist ne ntsowt men kuu nlaaz Jesucrist.