4
Ndoblot tablaaz men re kuu yezlyu ree
¿Pa ndroo re zhoo kuu ntsow nayii goo ne goo thib goo ne tedib goo? Lo re xgab went chaan goo ndrooy ne thibka ngyoy leen leettsoo goo. Ndablaaz goo keno goo re kwaa ne napt gooy, ne tak gagt keno gooy nkezhyan goo ne nzhuth goo. Nkezhyan goo ne ngyo goo, per gagt keno goo re kuu nlaaz goo, tak naabt gooy lo Diox. Naab gooy ne nkayaat gooy, tak naabt gooy taxal ndobloy; tak beeta lo re gust goo kuu yezlyu ree nlaaz goo lortsin gooy. ¡Goo nak men kuu nzhont diiz lo Diox! ¿Chu net goo, leettsa nke leettsoo men re kuu yezlyu ree, nzhak men zha kuu nayii ne Diox? Loka cho nlaaz ke leettsoo re kwaa yezlyu ree, nzhak zha, zha nayii ne Diox. ¿Chu ntsow goo xgab tabaata nzhab lo xkeets Diox: “Lee Mbi Nayon kuu mndaa Diox loʼaa, nlaaz Mbi Nayon gakaa beeta zha Diox”? Per lo yalwen chaan Diox mtsow Diox ayudaa: Tak lee lo xkeets Diox nzhab: “Nayii Diox ne Diox re zha kuu naro nak, per lo yalwen chaan Diox ntsow Diox ayud re zha kuu nadoo nak”. [Pr. 3:34] Kona ndoblo laaʼaa nabee Diox leettsooʼaa, ne taataa diiz lo Maxuuy, tsa beche Maxuuy loʼaa. Big goo lo Diox, tsa lee Diox big lo goo. Re goo kuu ndaa falt ne re goo kuu nzhak chop xgab, btembi goo leettsoo goo. Nabil bloo goo leettsoo goo ne binn goo. Ne zhizt goo sinke binn goo, kot goo naley leettsoo goo sinke nabil bloo goo leettsoo goo. 10 Nadoo btsow goo lo Zha Nabee, ne lee zha tsow gak goo zha nataak.
Ndoblot loozaa tabenaa
11 Re goo wetsʼn ne btan na, ndoblot looz goo thib goo ne tedib goo. Tak lee zha kuu nlooz wets o naab kwent lo wets, nlooz zha ley ne naab zha kwent lo ley. Ne os leeʼa naaba kwent lo ley, ngetsowta kuu nabee ley, sinke naka zha naab kwent. 12 Ne beeta lee Diox nak kuu mndaa ley ne kuu tak naab kwent, ne leeka Diox nak kuu tak telaa men o luux men. Per lee lu, ¿cho naka par naaba kwent lo tedib zha?
Ndoblot teneraa diiz re kuu tsowaa yee wiz
13 Lee nal kenza goo kuu nin lo goo. Re goo kuu mbez: “Naltseree o yee yaa nee thib yez, ne tya yo nee thib liin tsow nee negos, tsa tsanaa nee naroob temi”, 14 ne neeka net goo naa kwan gak yee. ¿Chu net goo leeʼaa nakaa, taxal thib be kuu nloo gatilta, ne nap leey mnitha? 15 Kuu ndoblo gab goo nak: “Os lee Zha Nabee nlaaz taban nee ne tetsow nee koree o kobaa”. 16 Per lee re goo kwathoz narub ndediz goo lo yalrub chaan goo; ne reta yalrub went nak. 17 Kona lee zha kuu tak tsow kuu wen ne ntsowt zhay ndaa zha falt.