5
Re goo zha rik bin goo koree
Re goo zha rik. Tegonn goo ne tekwetsyath goo lo yalti kuu tsin lo goo. Tak reta kuu nap goo gaab ne lux, ne lee re xab goo ke mbetho. Lee re temi goo kuu or ne kuu plat ke yitoy ne leeka yitoy keki goo, ne taxal bel teyye goo. Tak kwathoz mkaltaa goo kuu yezlyu ree par re wiz bluz. Lee re zha kuu mke tsiin lo goo ne mdizht goo lo, ngenaab zha lo Diox; ne lee Diox kuu nabee lo re mandad kuu nzo yibaa mbina re kuu ngenaab re zha kuu mthop yalgonn chaan goo. Lo yezlyu ree mkeno goo reta kuu nlaaz goo, mtsow goo reta kuu mndablaaz goo ne mtetsiʼa goo goo par kuth zha goo. Re goo mnabee mbeth zha, zha kuu nali nak, zha kuu mtsowt neeka thib kuu went, ne neeka lut mtsow neyt zha lo goo.
Ndoblo xekaa
Kona re goo wetsʼn ne btan na ndoblo xek leettsooʼaa, asta leettsa bretab Zha Nabee. ¿Chu net goo lee re zha kuu nzhann nxek zha mbet zha nla yi kuu ner ne kuu bluz? Ne leeka tata mbet zha nkayaa zha yalgonn zha. Leeka tata xekaa kwettaa ne ney toʼaa, tak gaxa ndo bretab Zha Nabee.
Re goo wetsʼn ne btan na, kekit goo thib goo lo tedib goo, tsa naabt Diox kwent lo goo, tak mera yaad Zha Nabee ne lee zha naab kwent lo re men. 10 Re goo wetsʼn ne btan na, bteed goo bxek goo lo re yalti taxal mxek re profet kuu mndaa kwent xkiiz Diox. 11 Tak wen neʼaa xa wen nda re zha kuu nxek, taxal Job kuu mxek lo re yalti, ne wen neʼaa xomod mtsow Diox lo zha bluz; tak nlat leettsoo Diox ne wen nak Diox lo reta men.
12 Re goo wetsʼn ne btan na, ndoblot tsow goo koree, tselot goo por yezlyu neeka por yibaa, ne neeka por ndota kwaa. Mas wen gab goo: “Tay” o “Wlite”. Per tselot goo, tak nap goo falt os lee goo tselo goo.
Ndoblo tedizaa lo Diox
13 Os lee thib goo nabil nzo leettsoo, btediz goo lo Diox. Ne os lee thib goo naley nzo leettsoo, bil goo lo Diox. 14 Ne os lee thib goo ne ndak, ndoblo kwez goo re zha gol kuu nabee lo re zha kuu nyelaaz Jesucrist, tsa kaab zha aseyt ne naab zha lo Diox kon yalnabee chaan Zha Nabee, tsa tegwe Diox zha. 15 Ne leettsa naab goo lo Diox kon dib ndroo leettsoo goo, lee Diox tetegwe zha kuu ne ndaka, ne talitche Diox zha, ne os lee zha mndaa zha falt tetuyy Diox falt zha. 16 Ndoblo gab goo re falt goo lo re altaa goo, ne ndoblo naab goo lo Diox por thib goo ne tedib goo. Tak kwaro yalney nap xkiiz zha kuu nali nak lo Diox. 17 Lee Lí kuu ngok profet, ngok thib zha taxalka lee; ne leettsa mnaab zha lo Diox tsa lat yi, mlat yi lo yezlyu tson liin narol. 18 Ne bluz mre zha mnaab zha lo Diox, ne mre mla yi lo yezlyu, ne mndaa yezlyu yalgonn tedib welt.
19 Re goo wetsʼn ne btan na, os lee thib goo laa xnet Diox kuu wli, ne lee tedib goo tsow retab zhaʼa, 20 ndoblo ne goo lee zha kuu tsow retab thib zha kuu mlaa xnet Diox lo Diox tedib welt, mtsow zha mlaa yalnaban chaan wets zha lo yalguth, noga mtsow zha mtuyy Diox naroob falt.
Santiag