14
Le gulunëʼ Pablo, en Bernabé lu yödzö Iconio
Cateʼ bilaʼdxinëʼ Pablo, en Bernabé yödzö Iconio, gulaʼyuʼë tsözxö́n lu yuʼu ga tuʼdubëʼ bönniʼ judío, en tuʼsëdëʼ queëʼ Dios, ateʼ guluʼë didzaʼ niʼ. Caní guca, zián bönachi judío, encaʼ zián bönachi izáʼa gulaʼyéajlëʼ Cristo. Níʼirö bönniʼ judío bitiʼ taʼyéajlëʼë gulaʼgúʼu yö́l-lëʼë bal-lëʼ bönniʼ izáʼa, para cabí ilaʼléʼenëʼ dxiʼa bö́chiʼruʼ taʼyéajlëʼë Cristo. Tuʼ gulaʼyéajlëʼ bönachi zián naʼ Cristo, gulaʼcuʼë Pablo, en Bernabé niʼ zián dza, ateʼ lu yöl-laʼ rugu ladxiʼ guluʼë xtídzëʼë Dios, tuʼ tuʼzxöni ládxiʼgaquiëʼ Xanruʼ. Lë cazëʼ Xanruʼ buluʼe naca idútë li didzaʼ tuʼë ca naca le ruzáʼ ládxëʼë Dios quégaca bönachi, tuʼ bëʼë légaquiëʼ lataj gulunëʼ yuguʼ le taca bëʼ, en le tun ga tuʼbani bönachi. Níʼirö bönachi lu yödzö naʼ bilaʼrúaj choplö. Bal-lëʼ gulaʼdë́ʼë bönniʼ judío bitiʼ taʼyéajlëʼë, ateʼ iaʼbal-lëʼ gulaʼdë́ʼë Bernabé, en Pablo, gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo. Níʼirö bönniʼ judío bitiʼ taʼyéajlëʼë naʼ, en yuguʼ bönniʼ izáʼa niʼ gulunëʼ tuz bönniʼ taʼnná béʼenëʼ légaquiëʼ, ateʼ buluʼdubëʼ para iluʼë döʼ quégaquiëʼ gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo, en uluʼladxëʼ légaquiëʼ guiö́j. Cateʼ téquibeʼenëʼ Pablo, en Bernabé lë ni, buluʼzxúnnajëʼ niʼ, yöjáquiëʼ yödzö Listra, en Derbe luyú Licaonia, ateʼ gulaʼdödëʼ yúguʼtë yö́dzödoʼ idú gásibiʼilö niʼ, gapa niʼ gulunëʼ libán que didzaʼ dxiʼa ca naca queëʼ Cristo.
Tuʼladxëʼ Pablo guiö́j lu yödzö Listra
Zoëʼ tu bönniʼ lu yödzö Listra bitiʼ raca sëʼë. Rö́ʼösëʼ niʼ tuʼ cabí rizë́ʼë cateʼ niʼ guljëʼ, en catu caz guzëʼe niʼë. Bönniʼ ni ruzë́ náguiëʼ didzaʼ ruʼë Pablo. Pablo buyúëʼ lëʼ, en gúquibeʼenëʼ réajlëʼë Cristo para huöáquiëʼ. 10 Níʼirö Pablo bëʼë zidzaj didzaʼ, en rëʼ lëʼ:
—Guzuí.
Laʼ guxítiʼtëʼ bönniʼ naʼ, en guzëʼe niʼë. 11 Cateʼ yuguʼ bönniʼ Listra bilaʼléʼenëʼ lë naʼ benëʼ Pablo, gulaʼsí lógaquiëʼ tuʼë zidzaj didzaʼ lu didzaʼ tuʼë bönniʼ Licaonia naʼ, taʼnnë́ʼ:
—¡Yuguʼ dios bönniʼ ni! ¡Nuhuö́tjagaquiëʼ ga zóaruʼ, en tuʼluíʼi cuíngaquiëʼ ca nácagaquiëʼ bönniʼ!
12 Gulaʼnnë́ʼ Bernabé naʼ náquiëʼ Júpiter, ca lëʼ dios lo quégaquiëʼ, ateʼ gulaʼnnë́ʼ náquiëʼ Pablo Mercurio, iaʼtú dios quégaquiëʼ. Caní gulaʼnnë́ʼ tuʼ ruʼë didzaʼ Pablo ca naʼ taʼnnë́ʼ runëʼ Mercurio naʼ. 13 Zoa yudoʼ que Júpiter ga niʼ nacuʼë, cuita nöza ga niʼ taʼyaza bönachi lu yödzö naʼ. Laʼ bidxintëʼ bixúz que Júpiter naʼ, nachë́ʼë-baʼ yuguʼ bëdxi, en nuʼë caʼ yuguʼ breguiʼ yöj, ateʼ dzágagaca bönachi zián lëʼ. Gulë́ʼënnëʼ ilútiëʼ-baʼ bëdxi naʼ lógaquiëʼ Pablo, en Bernabé para ilaʼyéaj ládxiʼgaquiëʼ légaquiëʼ ca tunëʼ quégaca dios quégaquiëʼ. 14 Cateʼ Bernabé, en Pablo, gubáz naʼ nasö́l-lëʼë Cristo, guléquibeʼenëʼ lë ni, gulaʼchözëʼ lariʼ nácugaquiëʼ. Tuʼhuíʼininëʼ tuʼ tunëʼ bönniʼ ni le cabí ral-laʼ ilunëʼ, ateʼ gulaʼxítiʼë, en yöjcuʼë gatsaj láhuiʼlö bönachi zián naʼ, en guluʼë zidzaj didzaʼ, tëʼ légaquiëʼ:
15 —¡Libíʼiliʼ bönachi! ¿Bizx que runliʼ caní? Lëscaʼ bönniʼ ca libíʼiliʼ nácatuʼ, en riguíxjöiʼituʼ libíʼiliʼ lë ni caz ral-laʼ ucáʼanaliʼ, le cabí nácatë, para guéquiliʼ queëʼ Dios ban. Dios ni benëʼ lúzxiba, en yödzölió, en nísadoʼ, en yúguʼtë le nacuáʼ tu tu lataj naʼ. 16 Yuguʼ iz chigulaʼdödi, gulún yúguʼtë bönachi ca rnnasö que queëguequi, ateʼ Dios bitiʼ buzáguëʼë xinö́zguequi, 17 pero benëʼ ga gulaca le tun ba nalí queëʼ, yuguʼ le nácagaca dxiʼa benëʼ quégaquiëʼ. Risö́l-lëʼë queë́ruʼ nisa guiö́j, en runëʼ ga taʼyán le rázaruʼ. Ruzölaj rudzéʼenëʼ rëʼu, en runëʼ ga rudzeja ládxiʼruʼ.
18 Sal-laʼ Bernabé, en Pablo gulë́ʼ légaquiëʼ caní, cánnisö bilaʼdéliʼnëʼ buluʼzáguëʼë xinö́zguequi bönachi zián naʼ, para cabí ilútiëʼ-baʼ bëdxi naʼ lógaquiëʼ.
19 Níʼirö bal-lëʼ bönniʼ judío bitiʼ taʼyéajlëʼë, narúajgaquiëʼ Antioquía, en Iconio, bilaʼdxinëʼ niʼ, ateʼ gulaʼgúʼu yö́l-lëʼë bönachi zián naʼ. Níʼirö yúguʼtëʼ buluʼladxëʼ Pablo guiö́j, en guláʼayöjëʼ lëʼ níʼilö raʼ yödzö naʼ, tuʼ téquinëʼ chinátiëʼ. 20 Níʼirö buluʼdubëʼ yuguʼ bönniʼ taʼyéajlëʼë Cristo idú gásibiʼilö ga dëʼ Pablo. Guyasëʼ lëʼ, en buáziëʼ lu yödzö naʼ. Cateʼ zaʼ reníʼ iaʼtú dza, burúajlenëʼ Bernabé, yöjáquiëʼ yödzö Derbe.
21 Lu yödzö niʼ gulunëʼ libán que didzaʼ dxiʼa ca naca queëʼ Jesucristo, ateʼ bönachi zián niʼ gulaʼyéajlëʼ Cristo. Gudödi niʼ yöjhuö́jgaquiëʼ Listra, en Iconio, en Antioquía. 22 Cateʼ gulaʼdödëʼ Bernabé, en Pablo yuguʼ yödzö naʼ, buluʼtipëʼ ládxiʼgaquiëʼ bönniʼ niʼ taʼyéajlëʼë Cristo, en buluʼsë́ʼë ládxiʼgaquiëʼ uluʼgáʼanëʼ tsutsu ca naʼ taʼyéajlëʼë Lëʼ. Gulë́ʼ légaquiëʼ:
—Rëʼu tsaza cázaruʼ ga rinná bëʼë Dios, run bayudxi quíʼi sácaʼruʼ zián le gaca queë́ruʼ.
23 Buluʼcuʼë yuguʼ bönniʼ gula ilún chiʼë bönachi queëʼ Cristo tu cöʼ huéaj bönachi niʼ queëʼ Cristo. Cateʼ chiguluíʼilenëʼ Dios didzaʼ, en gulunëʼ gubasa, níʼirö gulaʼguʼë légaquiëʼ lu nëʼë Xanruʼ, Nu naʼ taʼyéajlëʼë.
Pablo, en Bernabé tuʼdxinëʼ Antioquía luyú Siria
24 Níʼirö Pablo, en Bernabé gulaʼdödëʼ luyú Pisidia, ateʼ bilaʼdxinëʼ luyú Panfilia. 25 Budxi gulunëʼ libán que xtídzëʼë Cristo lu yödzö Perge, yöjáquiëʼ yödzö Atalia. 26 Buluʼzë́ʼë niʼ, ateʼ gulaʼbenëʼ tu lëʼe barco, en buluʼdxinëʼ yödzö Antioquía, ga naʼ nacuʼë bönniʼ queëʼ Cristo, bönniʼ naʼ gulaʼsö́l-lëʼë légaquiëʼ tsöjéngaquiëʼ libán, cateʼ niʼ gulaʼguʼë légaquiëʼ lu nëʼë Dios, Nu naʼ ruzáʼ ladxiʼ quégaquiëʼ ilunëʼ xichinëʼ, dxin naʼ chibudxi gulunëʼ. 27 Cateʼ niʼ buluʼdxinëʼ Antioquía, buluʼdubi bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ niʼ. Níʼirö Pablo, en Bernabé buluʼsiyönnëʼ légaquiëʼ ca nácagaca le zxön benëʼ Dios lu náʼagaquiëʼ, encaʼ ca benëʼ Dios, bëʼë yuguʼ bönachi izáʼa lataj taʼyéajlëʼ caʼ Lëʼ. 28 Pablo, en Bernabé buluʼgáʼanalenëʼ bönachi niʼ taʼyéajlëʼ Cristo zián dza.