13
Dza náʼasö gulaʼcuʼë bönniʼ tuʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, en bönniʼ tuʼsédinëʼ bönachi lu yödzö Antioquía, tunëʼ tu zxön bönachi queëʼ Cristo lu yödzö naʼ. Caní lë́gaquiëʼ:
Bernabé,
Simón, (lëʼ caʼ Bönniʼ Gasja),
Lucio, (bönniʼ Cirene),
Saulo,
Manaén, (bönniʼ naʼ guzxö́nlenëʼ tsözxö́n Herodes, bönniʼ rinná bëʼë luyú Galilea).
Tsanni niʼ nudúbigaquiëʼ bönniʼ ni queëʼ Xanruʼ, en tunëʼ gubasa, Dios Böʼ Láʼayi gudxëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Guliʼbéaj-gáquiëʼ quez quiaʼ Bernabé, en Saulo para tsöjéngaquiëʼ dxin naʼ bulidzaʼ légaquiëʼ ilunëʼ.
Budxi gulunëʼ gubasa, en guluíʼilenëʼ Dios didzaʼ, níʼirö gulaʼxóa náʼagaquiëʼ chopëʼ ni, en gulaʼsö́l-lëʼë légaquiëʼ.
Yuguʼ gubáz nasö́l-lëʼë Cristo tunëʼ libán luyú Chipre
Níʼirö yöjáquiëʼ Bernabé, en Saulo yödzö Seleucia, tuʼ gusö́l-lëʼë Dios Böʼ Láʼayi légaquiëʼ niʼ, ateʼ niʼ gulaʼbenëʼ tu lëʼe barco le guchë́ʼ légaquiëʼ ga naca tu luyú bidxi lu nísadoʼ, nazíʼi le Chipre. Cateʼ bilaʼdxinëʼ lu yödzö Salamina luyú naʼ, guluʼë xtídzëʼë Dios gapa naca lu yuʼu ga tuʼdubëʼ bönniʼ judío luyú naʼ, en tuʼsëdëʼ queëʼ Dios. Nachë́ʼgaquiëʼ-biʼ biʼi Juan para gunbiʼ légaquiëʼ tu zxön. Budxi gulaʼdödëʼ idú gapa dë yö́dzödoʼ luyú bidxi naʼ lu nisa zxön, níʼirö bilaʼdxinëʼ yödzö Pafos. Yöjxácaʼgaquiëʼ Barjesús, tu bönniʼ judío niʼ. Náquiëʼ bönniʼ udzáʼ rinnë́ yëʼë, en rnnëʼ ruʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios. Bönniʼ ni dzáguiëʼ Sergio Paulo, bönniʼ réajniʼi rinná bëʼë. Bönniʼ unná bëʼ naʼ bulidzëʼ Bernabé, en Saulo, tuʼ rë́ʼënëʼ yönnëʼ xtídzëʼë Dios. Níʼirö bönniʼ udzáʼ naʼ gudáʼbaguiëʼ Bernabé, en Saulo, tuʼ gúʼunnëʼ gunëʼ ga bitiʼ tséajlëʼë Dios bönniʼ rinná bëʼë. Bönniʼ udzáʼ naʼ lëʼ caʼ Elimas tsca naca xtídzaʼgaca bönachi izáʼa ga naʼ. Níʼirö Saulo, lëʼ caʼ Pablo, buzóa tsutsu lahuëʼ, zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi lëʼ. Ruyúëʼ Elimas naʼ 10 en rëʼ lëʼ:
—Liʼ, bönniʼ rizíʼ yëʼ, en bönniʼ huiáʼ döʼ, nacuʼ ca zxíʼini caz tuʼ xihuiʼ, en bönniʼ bitiʼ riléʼenëʼ dxiʼa yúguʼtë le naca tsahuiʼ. ¿Naruʼ cabí soa dxitsoʼ ca runuʼ, ridáʼbaguʼu didzaʼ tsahuiʼ queëʼ Xanruʼ, en ruzáguʼu xinöza nu rë́ʼëni tséajlëʼ Lëʼ? 11 Naʼa, Xanruʼ usacaʼ ziʼë liʼ, ateʼ ichul-la loʼ, en bitiʼ iléʼenuʼ gubidza nababa dza.
Laʼ guchúl-latë lahuëʼ Elimas naʼ, ateʼ gudë́ʼ nilö náʼalö, riguiljëʼ nuzxi sön nëʼë para ichë́ʼ lëʼ. 12 Cateʼ biléʼenëʼ bönniʼ unná bëʼ naʼ lë naʼ guca, bubáninëʼ ca naca xtídzëʼë Xanruʼ, ateʼ guyéajlëʼë Cristo.
Le gulunëʼ Pablo, en Bernabé lu yödzö Antioquía luyú Pisidia
13 Níʼirö buzë́ʼë Pablo lu yödzö Pafos naʼ len yuguʼ bönniʼ dzágagaquiëʼ lëʼ, nacuʼë tu lëʼe barco, ateʼ bilaʼdxinëʼ yödzö Perge luyú Panfilia. Lu yödzö naʼ biʼi Juan buláʼalenbiʼ légaquiëʼ, en bö́ajbiʼ Jerusalén. 14 Gudödi niʼ buluʼzë́ʼë Perge naʼ, en yöjáquiëʼ yödzö Antioquía luyú Pisidia. Lu yödzö naʼ, cateʼ niʼ naca dza láʼayi quégaquiëʼ bönniʼ judío, gulaʼyáziëʼ lu yuʼu ga tuʼdubëʼ tuʼsëdëʼ queëʼ Dios, ateʼ lu yuʼu naʼ gulaʼböʼë. 15 Níʼirö tu bönniʼ zoëʼ niʼ bulabëʼ guichi ga nazúaj xibá queëʼ Dios, encaʼ le nazúaj lu guichi ca gulaʼnnë́ʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios. Gudödi niʼ yuguʼ bönniʼ unná bëʼ que yuʼu naʼ gulaʼsö́l-lëʼë nu yöjö́dx Saulo, en Bernabé, gunnë́ʼ:
—Libiʼiliʼ, bö́chiʼtuʼ. Channö nuáʼaliʼ bi innaliʼ le uzéajniʼi netuʼ, guliʼnnë́.
16 Níʼirö guzuínëʼ Pablo, en guchisa nëʼë para ilaʼcuʼë dxisö, gunnë́ʼ:
—Buliʼzë́ nágaliʼ le guíaʼ libíʼiliʼ, bönniʼ Israel, en libíʼiliʼ, núlöliʼ rádxiliʼ-nëʼ Dios. 17 Xanruʼ Dios, Nu taʼyéaj ládxiʼgaca bönachi Israel, gurö́ cazëʼ xuz xtóʼoruʼ, en benëʼ ga gulaʼyándëʼë cateʼ niʼ nácagaquiëʼ bönniʼ ziʼtuʼ luyú Egipto. Len yöl-laʼ huáca zxön queëʼ bubéajëʼ légaquiëʼ luyú niʼ. 18 Idú choáʼ iz Dios biáʼ gulénëʼ quégaquiëʼ cateʼ niʼ gulaʼdë́ʼ idú luyú bidxi lu lataj cáʼasö. 19 Cateʼ budxi busunítiëʼ gadxi cöʼ yödzö gulaʼcuáʼ luyú Canaán, bunödzjëʼ xiyúgaca bönachi niʼ quégaquiëʼ xuz xtóʼoruʼ. 20 Gudödi niʼ, le guca idú ca tapa gayuáʼ yuʼ chi-un iz, Dios bucuʼë yuguʼ bönniʼ buluʼchiʼa buluʼsörö́ëʼ légaquiëʼ ga bidxintë zoëʼ Samuel, bönniʼ bëʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios. 21 Níʼirö gulaʼnábinëʼ Dios uzóëʼ tu bönniʼ unná bëʼ quégaquiëʼ. Dios gurö́ëʼ Saúl, zxíʼinëʼ Cis, bönniʼ nababëʼ diʼa dza queëʼ Benjamín. Idú ca choáʼ iz gunná béʼenëʼ Saúl naʼ légaquiëʼ. 22 Gudödi niʼ Dios gudúëʼ Saúl naʼ, ateʼ buzóëʼ David quégaquiëʼ para inná bëʼë. Dios benëʼ ba nalí queëʼ David ni, gunnë́ʼ: “Nözdaʼ runëʼ David, zxíʼinëʼ Isaí, le raza ládxaʼa, en gunëʼ yúguʼtë le rë́ʼëndaʼ nedaʼ.” 23 Ladaj zxíʼini xiʼsóëʼ David naʼ benëʼ Dios ga guljëʼ Jesús para gáquiëʼ bönniʼ usölë́ʼ bönachi Israel, ca naʼ guzxíʼ lu nëʼë Dios zíʼatëlö gunëʼ. 24 Zíʼalö cateʼ siʼ iláʼ lahuëʼ Jesús, benëʼ Juan libán lógaca yúguʼtë bönachi Israel para uluʼbíʼi ládxiʼgaca, en ilaʼdila nisa. 25 Cateʼ niʼ chizóa údxi gunëʼ libán Juan naʼ, gunnë́ʼ: “¿Nuzxi réquiliʼ nacaʼ nedaʼ? Bitiʼ nacaʼ Cristo, bönniʼ naʼ ral-laʼ guídëʼ. ¡Naʼa, buliʼyútsöcaʼ! Chizóëʼ idxinëʼ bönniʼ naʼ ga zoaʼ ni, ateʼ nedaʼ bitiʼ nacaʼ lesacaʼ ilecjaʼ xiráchuëʼ nudë́ʼë.”
26 ’Libíʼiliʼ, bö́chaʼa, yuguʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Abraham, en núlöliʼ zóaliʼ ni, en rádxiliʼ-nëʼ Dios. Dios caz gusö́l-lëʼë queë́liʼ didzaʼ ni para uláliʼ. 27 Nupa nacuáʼ Jerusalén, en bönniʼ taʼnná béʼenëʼ légaquiëʼ bitiʼ buluʼúnbëʼë Jesús, en bitiʼ gulaʼyéajniʼinëʼ le nazúaj lu guichi le gulaʼnnë́ʼ yuguʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, sal-laʼ tuʼlaba cazëʼ yuguʼ didzaʼ ni yuguʼ dza láʼayi. Lu yöl-laʼ cabí réajniʼi quégaquiëʼ gulunëʼ ga budxín ca rnna didzaʼ ni cateʼ niʼ gulaʼchúguiëʼ queëʼ Jesús gátiëʼ. 28 Sal-laʼ bitiʼ budzöli le nabáguëʼë Jesús gátiëʼ, gulaʼnábinëʼ Pilato inná béʼenëʼ bönniʼ ilútiëʼ Lëʼ. 29 Cateʼ budxi gulunëʼ queëʼ yúguʼtë le nazúaj lu guichi ca ral-laʼ gaca queëʼ, buluʼzötjëʼ Lëʼ lëʼe yaga cruz, en buluʼcáchëʼë Lëʼ yeru ba. 30 ¡Níʼirö Dios busubanëʼ Lëʼ lu yöl-laʼ guti! 31 Zián dza buluíʼi lahuëʼ Jesús lógaca nupa yöjácalen Lëʼ tsözxö́n cateʼ niʼ buzë́ʼë luyú Galilea, en bidxinëʼ Jerusalén. Naʼa, yuguʼ bönniʼ naʼ tunëʼ ba nalí queëʼ lógaca bönachi.
32 ’Caní naca, lëscaʼ netuʼ ni rusiyöntuʼ libíʼiliʼ didzaʼ dxiʼa ca naca lë naʼ guzxíʼ lu nëʼë Dios gunëʼ quégaquiëʼ xuz xtóʼoruʼ. 33 Lë naʼ guzxíʼ lu nëʼë Dios quégaquiëʼ, Lë cazëʼ benëʼ ga budxín queë́ruʼ, nácaruʼ zxíʼini xiʼsóagaquiëʼ. Caní benëʼ cateʼ busubanëʼ Jesús. Guca ca naʼ nazúaj lu guichi ga zoa salmo buropi, le rnna caní: “Liʼ nacuʼ Zxíʼinaʼ. Nedaʼ buzóa cazaʼ Liʼ.” 34 Ca naca naʼ, Dios busubanëʼ Lëʼ lu yöl-laʼ guti para cabí initi le naca cazëʼ, Lë cazëʼ Dios gunnë́ʼ caní: “Gunnaʼ quiuʼ le nácagaca bicaʼ ba guzxíʼ lu naʼa lahuëʼ David.” 35 Que lë ni naʼ nazúaj caʼ lu guichi, ga zoa iaʼtú salmo, le rnna caní: “Bitiʼ guʼu lataj ugáʼanëʼ bönniʼ láʼayi quiuʼ ga initi le naca cazëʼ.” 36 Le guca queëʼ David naca bëʼ. Gudödi benëʼ dxin lógaca bönachi uládz queëʼ, ca naʼ gunná béʼenëʼ Dios lëʼ, níʼirö gútiëʼ, ateʼ gulaʼguʼë lëʼ yeru ba ga nacuʼë xuz xtáʼahuëʼ, ateʼ guniti le naca cazëʼ. 37 Naʼa, ca naca queëʼ Jesús naʼ, Dios busubanëʼ Lëʼ, ateʼ bitiʼ guniti le naca cazëʼ lu yeru ba. 38 Libíʼiliʼ, bö́chaʼa, ral-laʼ inö́ziliʼ lë ni rusiyöntuʼ libíʼiliʼ. Dios runiti lahuëʼ libíʼiliʼ ca naca dul-laʼ nabágaʼliʼ niʼa que le benëʼ Jesús ni. 39 Naʼa, Dios ruúnëʼ tsahuiʼ yúguʼtë nupa taʼyéajlëʼ Jesús, rugǘëʼ yuguʼ dul-laʼ naʼ le cabí guca ugúa xibá queëʼ Dios, le bëʼë Moisés. 40 Guliʼgún chiʼi cuinliʼ naʼa para cabí gaca queë́liʼ le nazúaj lu guichi le gulaʼnnë́ʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios, le rnna caní:
41 Buliʼyútsöcaʼ, libíʼiliʼ, bönniʼ cabí tunëʼ nedaʼ bal.
Ubániliʼ, pero lu yöl-laʼ cabí réajlëʼ queë́liʼ gátiliʼ.
Nedaʼ gunaʼ tu dxin dza ni zóaliʼ,
en sal-laʼ nu uluíʼi libíʼiliʼ le ruluíʼi dxin naʼ, bitiʼ caʼ tséajlëʼëliʼ.
42 Cateʼ buluʼrúajëʼ Pablo, en yuguʼ bönniʼ naʼ dzágagaquiëʼ lëʼ lu yuʼu ga naʼ tuʼdubëʼ bönniʼ judío, en tuʼsëdëʼ queëʼ Dios, níʼirö bönachi niʼ gulátaʼyu lógaquiëʼ uluʼsë́dinëʼ légaquiëʼ ca naca lë ni cateʼ idxín iaʼtú dza láʼayi quégaquiëʼ. 43 Cateʼ niʼ buluʼrúajëʼ lu yuʼu naʼ bönniʼ nudúbigaquiëʼ niʼ, zián bönniʼ judío, en bönniʼ nuhuöácagaquiëʼ judío, yuguʼ bönniʼ taʼyéaj ládxiʼgaquiëʼ Dios, gulunëʼ tsözxö́n Pablo, en Bernabé. Chopëʼ ni guluíʼilenëʼ légaquiëʼ didzaʼ, en buluʼsë́ʼë ládxiʼgaquiëʼ para ilácaticaʼsëʼ tsutsu, ilunëʼ löza le ruzáʼ ládxëʼë Dios quégaquiëʼ.
44 Iaʼxunuʼ gubidza caʼ cateʼ bidxín iaʼtú dza láʼayi quégaquiëʼ, buluʼdubëʼ látuʼbiquiʼ yúgutë bönachi lu yödzö naʼ para ilaʼyönnëʼ xtídzëʼë Dios. 45 Níʼirö buluʼzxéʼenëʼ bönniʼ judío bitiʼ taʼyéajlëʼë, cateʼ bilaʼléʼenëʼ bönachi zián naʼ, ateʼ gulaʼnnë́ʼ que didzaʼ ruʼë Pablo, en gulaʼdáʼbáguëʼë le. 46 Níʼirö lu yöl-laʼ rugu ladxiʼ quégaquiëʼ Pablo, en Bernabé, gulë́ʼ yuguʼ bönniʼ judío naʼ, taʼnnë́ʼ:
—Ben bayudxi usiyöntuʼ libíʼiliʼ zíʼalö xtídzëʼë Dios, pero tuʼ rucáʼanaliʼ cáʼasö didzaʼ ni, en rusácaʼliʼ queë́liʼ bitiʼ nácaliʼ lesacaʼ síʼiliʼ yöl-laʼ naʼbán idú ni, que lë ni naʼ, naʼa uyéajtuʼ ga nacuáʼ bönachi izáʼa. 47 Lëscaʼ caní gunná béʼenëʼ Xanruʼ Dios netuʼ guntuʼ libán queëʼ Cristo lógaca bönachi izáʼa, en naca ca rnna didzaʼ naʼ bëʼë Dios ca naca queëʼ Cristo, gunnë́ʼ:
Nuzóaʼ Liʼ para gacuʼ beníʼ quégaca bönachi izáʼa,
en gacuʼ Nu usölá bönachi idútë yödzölió.
48 Cateʼ bilaʼyöni bönachi izáʼa nacuáʼ niʼ didzaʼ ni, buluʼdzéjanëʼ, en gulaʼguʼë Xanruʼ yöl-laʼ ba niʼa que xtídzëʼë, yúguʼtë nupa niʼ chinunëʼ Dios quéguequi gataʼ quéguequi yöl-laʼ naʼbán idú. 49 Caní guca, guzë́ xtídzëʼë Xanruʼ, ateʼ bilaʼyöni bönachi yúguʼtë yödzö nacuáʼ luyú niʼ. 50 Níʼirö bönniʼ judío bitiʼ taʼyéajlëʼë naʼ gulaʼgúʼu yö́l-lëʼë yuguʼ bönniʼ lo que yödzö niʼ para cabí ilaʼléʼenëʼ dxiʼa Pablo, en Bernabé. Lëscaʼ caní gulaʼgúʼu yö́l-lëʼë nigula lo taʼyéaj ládxiʼnu Dios. Caní guca, gulunëʼ ga gulaʼbía ládxiʼgaquiëʼ Pablo, en Bernabé, ateʼ buluʼláguëʼ chopëʼ ni níʼilö lu xiyúgaquiëʼ. 51 Níʼirö Pablo, en Bernabé buluʼquínnajëʼ yu bëchtö daʼ laʼ lábagaquiëʼ le ruluíʼi nagáʼana xíguiaʼ nabágaʼgaca bönachi lu yödzö naʼ, ateʼ yöjáquiëʼ lu yödzö Iconio. 52 Buluʼdzéjanëʼ bönniʼ yödzö Antioquía naʼ, bönniʼ taʼyéajlëʼë Xanruʼ, ateʼ guzóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi légaquiëʼ.