12
Tútiëʼ Jacobo, en taʼguʼë Pedro lidxi guíë
Dza naʼ Herodes, bönniʼ unná bëʼ, benëʼ ga gulaʼzönëʼ bal-lëʼ bönniʼ queëʼ Cristo para uluʼsacaʼ ziʼë légaquiëʼ. Gunná béʼenëʼ bönniʼ gulútiëʼ Jacobo, bö́chëʼë Juan. Guluʼë lëʼ guíë tuchiʼ. Cateʼ gúquibeʼenëʼ Herodes gulaʼyaza ládxiʼgaquiëʼ bönniʼ judío lë ni, benëʼ ga gulaʼzönëʼ caʼ Pedro. Gulaca lë ni dza niʼ raca laní cateʼ tahuëʼ yöta xtila bitiʼ nazíʼi cúa zi que. Gudödi gulaʼzönëʼ Pedro, gulaʼguʼë lëʼ lidxi guíë, en buluʼdödëʼ lëʼ lu náʼagaquiëʼ tapa cöʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, nacuʼë tapëʼ tu huéaj cöʼ naʼ, para uyúgaquiëʼ lëʼ. Yuʼu ládxëʼë Herodes ubéajëʼ Pedro lógaca bönachi tödi Laní Pascua, laní naʼ tuʼsubanëʼ ca benëʼ Dios, bubéajëʼ bönachi judío luyú Egipto. Caní guca, nun chíʼigacrëʼ Pedro lu yuʼu lidxi guíë naʼ, pero bönachi queëʼ Cristo buluʼlídzaticaʼsö Dios, taʼnábini Dios gácalenëʼ Pedro.
Dios rubéajëʼ Pedro lidxi guíë
Cateʼ siʼ idxín dza yuʼu ládxëʼë Herodes ubéajëʼ Pedro lidxi guíë naʼ, laʼ dzöʼ níʼisö dëʼ rásiëʼ Pedro, ateʼ nacuʼë chopëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la cuita lëʼë Pedro naʼ, en núgaʼgaquiëʼ lëʼ chopa du guíë. Gulaʼcuʼë iaʼbal-lëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la tapa chiʼë ga nu riyaza lidxi guíë naʼ. Tsálidoʼos buluíʼi lahuëʼ tu gubáz láʼayi queëʼ Xanruʼ niʼ, ateʼ buzeníʼdaʼ beníʼ lidxi guíë. Gudanëʼ gubáz láʼayi naʼ cuita lëʼë Pedro, ateʼ busubanëʼ lëʼ, en gudxëʼ lëʼ:
—Guyaschi.
Níʼirö buluʼhuédxi du guíë naʼ nagaʼ niʼa nëʼë Pedro. Gubáz láʼayi naʼ gudxëʼ lëʼ, gunnë́ʼ:
—Bégaʼ lëʼu, en gudáʼ xirachuʼ.
Laʼ bentëʼ Pedro caní. Níʼirö gubáz láʼayi naʼ gudxëʼ lëʼ, rnnëʼ:
—Guxóa lariʼ cúdzuʼu, en gudá len nedaʼ.
Burúajëʼ Pedro, saʼyéajlenëʼ gubáz láʼayi naʼ, pero bitiʼ réquibeʼenëʼ nácatë le runëʼ gubáz láʼayi naʼ. Gúquinëʼ yë́lasö rinenëʼ. 10 Cateʼ chigulaʼdödëʼ ga nacuʼë bönniʼ zíʼalö, en bönniʼ buropi cöʼ, bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la tapa chiʼë, bilaʼdxinëʼ ga zoa le néquini guíë le nusayaj ga nu riyaza lidxi guíë naʼ, ga nu rurúaj laʼ nöza que yödzö. Ga nu riyaza naʼ, rácasö que guyalaj. Cateʼ bilaʼrúajëʼ niʼ, gulaʼzë́ʼë ga ridzaga iaʼturö nöza, ateʼ niʼ gubáz láʼayi naʼ laʼ buláʼalentëʼ Pedro. 11 Níʼirö réquibeʼenëʼ Pedro, ateʼ lu icja ládxiʼdaʼazëʼ gunnë́ʼ:
—Naʼa chinözdaʼ le nácatë gusö́l-lëʼë Xanruʼ gubáz láʼayi queëʼ, en busölë́ʼ nedaʼ lu nëʼë Herodes, en lu yúguʼtë le gulë́ʼënnëʼ bönniʼ judío ilunëʼ quiaʼ.
12 Tsanni niʼ yuʼë nöza Pedro, rizáʼ ládxëʼë ca naca lë naʼ guca, ateʼ bidxinëʼ lídxinu María, xináʼabiʼ Juan, biʼi naʼ zoa iaʼtú labiʼ Marcos. Lu yuʼu naʼ nudúbigaca bönachi zián taʼyéajlëʼ Cristo, en tuʼlidza Dios. 13 Cateʼ bulidzëʼ Pedro raʼ yuʼu löʼa, birúajbiʼ biʼi nigula lëbiʼ Rode para inö́zibiʼ nuzxi naʼ. 14 Cateʼ búnbëʼëbiʼ biʼi nigula ni chiʼë Pedro, lu yöl-laʼ rudzeja queë́biʼ bitiʼ gusaljbiʼ yuʼu, pero carelö bö́ajbiʼ lu yuʼu, yöjtíxjöiʼibiʼ nupa nacuáʼ niʼ, rnnabiʼ:
—Zoëʼ Pedro raʼ yuʼu.
15 Níʼirö gulë́ʼ lëbiʼ:
—Nachixi icjuʼ.
Lëbiʼ tsútsurö ben xtídzaʼbiʼ naca caní. Níʼirö gulaʼnnë́ʼ:
—Calëga lëʼ. Bixín queëʼ naʼ.
16 Tsanni naʼ bitiʼ zoa dxíëʼ Pedro rulidzëʼ nupa nacuáʼ lu yuʼu. Cateʼ gulaʼsaljëʼ yuʼu, gulaʼnítisinëʼ cateʼ bilaʼléʼenëʼ lëʼ. 17 Níʼirö guchisa nëʼë Pedro para ilaʼcuʼë dxisö, ateʼ busiyönnëʼ légaquiëʼ ca benëʼ Xanruʼ, bubéajëʼ lëʼ lidxi guíë. Níʼirö gudxëʼ légaquiëʼ:
—Guliʼsiyö́nnëʼ caʼ Jacobo, en yuguʼ bö́chiʼruʼ ca naʼ guca.
Níʼirö burúajëʼ Pedro, saʼyéajëʼ ga yúbölö.
18 Cateʼ zaʼ reníʼ dza naʼ, bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la gulaʼböʼë böniga nacxi guca, bítiʼrö yuʼë Pedro lidxi guíë. 19 Níʼirö gusö́l-lëʼë Herodes nupa tsöjxíʼgaca Pedro. Cateʼ bitiʼ buluʼdzö́linëʼ lëʼ, Herodes gunabi yúdxinëʼ yuguʼ bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la, bönniʼ gulún chiʼë Pedro. Gudödi niʼ gunná béʼenëʼ nupa bë́tigaca yuguʼ bönniʼ naʼ röjáquiëʼ gudil-la. Níʼirö buzë́ʼë Herodes luyú Judea, saʼyéajëʼ Cesarea, ateʼ bugáʼanëʼ niʼ.
Ca gútiëʼ Herodes
20 Dza níʼisö rilenëʼ Herodes bönachi yödzö Tiro, en yödzö Sidón. Zíʼalö bönachi lu xiyúëʼ Herodes naʼ gulaʼsö́l-laʼ le biyadzaj quégaca bönachi lu xiyúgaca yödzö Tiro, en Sidón naʼ, pero tuʼ rilenëʼ Herodes légaquiëʼ, bítiʼrö bi taʼsö́l-lëʼë quégaquiëʼ. Níʼirö gulunëʼ tuz bönniʼ Tiro, en Sidón naʼ, ateʼ gulunëʼ ga soëʼ Blasto unë́ quégaquiëʼ lahuëʼ Herodes naʼ. Náquiëʼ Blasto naʼ huen dxin nadéliʼnëʼ lataj lo lahuëʼ Herodes. Gulë́ʼënnëʼ bönniʼ Tiro, en Sidón naʼ ilaʼdxinëʼ lahuëʼ Herodes, para ilaʼnábinëʼ lëʼ ugáʼana tsahuiʼ didzaʼ bizxaj quégaquiëʼ. 21 Níʼirö budxíëʼ bëʼ Herodes dza yönnëʼ légaquiëʼ, ateʼ dza naʼ guröʼë xilatjëʼ ga ruchiʼa rusörö́ëʼ bi raca, nácuëʼ lariʼ nazacaʼ, en benëʼ libán lógaquiëʼ. 22 Níʼirö buluʼlidzëʼ zidzaj bönniʼ naʼ, taʼnnë́ʼ:
—¡Calëga bö́nniʼsö ni! ¡Dios caz ni ruʼë didzaʼ!
23 Laʼ náʼasö laʼ bëʼtëʼ gubáz láʼayi queëʼ Xanruʼ lëʼ tuʼ buziʼë lë cazëʼ yöl-laʼ ba ral-laʼ gaca queëʼ Dios. Níʼirö guröʼë Herodes naʼ buzugaʼ, ateʼ gútiëʼ tuʼ tágubaʼ lëʼ.
24 Níʼirö guca libán que xtídzëʼë Xanruʼ, ateʼ gulaʼyán nupa nazíʼ lu náʼagaca le.
Le zíʼalö luzuí röjéngaquiëʼ Bernabé, en Saulo libán
25 Cateʼ Bernabé, en Saulo chibuluʼdödëʼ dumí naʼ lu náʼagaquiëʼ bönniʼ gula tapa chiʼë bönachi queëʼ Cristo nacuʼë Jerusalén, buluʼzë́ʼë niʼ, yöjhuö́jgaquiëʼ yödzö Antioquía. Gulaʼchë́ʼë-biʼ caʼ biʼi Juan, zoa iaʼtú labiʼ Marcos.