11
Didzaʼ bëʼë Pedro lógaca bönachi queëʼ Cristo nacuáʼ Jerusalén
Bilaʼyönnëʼ gubáz nasö́l-lëʼë Cristo, en bö́chiʼruʼ nacuʼë luyú Judea ca naʼ bönniʼ bitiʼ nácagaquiëʼ judío gulaʼzíʼ lu náʼagaquiëʼ xtídzëʼë Dios. Cateʼ budxinëʼ Pedro Jerusalén, bö́chiʼruʼ judío gulaʼdíl-lalenëʼ lëʼ didzaʼ. Gulë́ʼ Pedro:
—¿Bizx que yöjtsúʼulenuʼ bönniʼ bitiʼ nácagaquiëʼ judío, en gudágulenuʼ légaquiëʼ tsözxö́n?
Níʼirö gusí lahuëʼ Pedro rusiyönnëʼ légaquiëʼ idútë lë naʼ guca, rnnëʼ:
—Guzóaʼ lu yödzö Jope, en cateʼ niʼ rulidzaʼ-nëʼ Dios, biléʼedaʼ ca tu lu yëla bë́chigal tu le buluíʼinëʼ Dios nedaʼ. Biléʼedaʼ bötaj birúaj lúzxiba tu le naca ca tu lariʼ guitsaʼ zxön, nagaʼ idapa laʼa, ateʼ bidxín ga naʼ zoaʼ. Cateʼ niʼ ruyúaʼ le para iléʼedaʼ le dxía láhuilö, biléʼegacadaʼ-baʼ böaʼ guixiʼ nacuáʼ tapa níʼagacabaʼ, yuguʼ böaʼ guixiʼ síniaʼ, en böaʼ táʼayöj lë́ʼegacabaʼ lu yu, en böaʼ zoa xíligacabaʼ. Biyöndaʼ chiʼi nu gudxi nedaʼ: “Pedro, guyasa. Bëti-baʼ, en gudagu.” Níʼirö gudxaʼ-nëʼ: “Bitiʼ caʼ, Xan. Catu caz gudahuaʼ tu le cabí ral-laʼ gágutuʼ, o tu le cabí naca dxiʼa.” Níʼirö le buropi luzuí bulidza chiʼi lúzxiba naʼ nedaʼ, en gudxi nedaʼ: “Le nunëʼ Dios dxiʼa, bitiʼ innóʼ bitiʼ naca dxiʼa.” 10 Tsonna luzuí guca caní, ateʼ níʼirö idútë lë naʼ biléʼedaʼ laʼ buë́pitë lúzxiba. 11 Laʼ níʼisö bilaʼdxintëʼ tsonnëʼ bönniʼ raʼ yuʼu ga naʼ zoaʼ, narúajgaquiëʼ yödzö Cesarea, nasö́l-lëʼë légaquiëʼ tu bönniʼ lëʼ Cornelio. Sududíljagaquiëʼ nedaʼ. 12 Dios Böʼ Láʼayi gudxëʼ nedaʼ: “Guyéajlen légaquiëʼ, en cabí gaca chopa ládxuʼu.” Lëscaʼ izxópatëʼ bö́chiʼruʼ ni gulaʼzáʼlenëʼ nedaʼ tsözxö́n. Guyéajtuʼ Cesarea, ateʼ guyaztuʼ lidxëʼ tu bönniʼ zoëʼ niʼ. 13 Bönniʼ niʼ gudíxjöiʼinëʼ netuʼ ca naʼ biléʼenëʼ, bidxinëʼ tu gubáz láʼayi queëʼ Dios lu yuʼu lidxëʼ. Guzuínëʼ lahuëʼ, en gudxëʼ lëʼ: “Naʼa isö́l-laʼgacuʼ-nëʼ bönniʼ tsöjáquiëʼ yödzö Jope, tsöjlídzagaquiëʼ Simón, zoa iaʼtú lëʼ Pedro. 14 Bönniʼ naʼ usiyönnëʼ liʼ naca gaca ulóʼ liʼ, en uluʼlágaca caʼ yúguʼtë bönachi nacuáʼ lidxuʼ.” 15 Cateʼ niʼ gusí lahuaʼ ruíʼilenaʼ légaquiëʼ didzaʼ, bidisóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi légaquiëʼ ca naʼ bidisóalenëʼ rëʼu zíʼatëlö. 16 Níʼirö yöjnedaʼ didzaʼ naʼ bëʼë Xanruʼ, gunnë́ʼ: “Le nácatë Juan buquilëʼ bönachi nisa lu nisa, pero libíʼiliʼ, gaca queë́liʼ le ruluíʼisö yöl-laʼ ridila nisa naʼ, idisóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi libíʼiliʼ.” 17 Que lë ni naʼ, channö Dios gusö́l-lëʼë Dios Böʼ Láʼayi quégaquiëʼ, laʼ tuz ca benëʼ queë́ruʼ rëʼu réajlëʼëruʼ Xanruʼ Jesucristo, ¿núzxitë nedaʼ inná béʼedaʼ-nëʼ Dios?
18 Níʼirö, cateʼ bilaʼyönnëʼ lë ni, gulaʼcuáʼ dxíëʼ, en gulaʼguʼë Dios yöl-laʼ ba, taʼnnë́ʼ:
—Caní naca, Dios ruʼë lataj bönniʼ bitiʼ nácagaquiëʼ judío, tuʼbíʼi ládxiʼgaquiëʼ para ilaʼdéliʼnëʼ yöl-laʼ naʼbán idú.
Yuguʼ bönniʼ nacuʼë Antioquía taʼyéajlëʼë Cristo
19 Cateʼ niʼ yuguʼ bönniʼ judío bitiʼ taʼyéajlëʼë gulútiëʼ Esteban, en gulaʼbía ládxiʼgaquiëʼ iaʼzícaʼrö bönachi taʼyéajlëʼ Cristo, buluʼzxunnaj bönachi ni, en gulásilasi zián yödzö luyú Fenicia, en luyú Chipre, en lu yödzö Antioquía. Gulunëʼ libán niʼ que xtídzëʼë Dios, pero lógacasö bönachi judío. 20 Yuguʼ bönniʼ Chipre, en yuguʼ bönniʼ Cirene, gulaʼcuáʼlenëʼ légaquiëʼ, ateʼ yuguʼ bönniʼ ni, cateʼ bilaʼdxinëʼ lu yödzö Antioquía, guluíʼilenëʼ caʼ didzaʼ yuguʼ bönniʼ izáʼa. Gulunëʼ libán lógaquiëʼ que didzaʼ dxiʼa ca naca queëʼ Xanruʼ Jesús. 21 Yöl-laʼ huáca queëʼ Xanruʼ guzóalen légaquiëʼ, ateʼ bönachi zián gulaʼyéajlëʼ Xanruʼ, en buluʼhuöáca queëʼ.
22 Cateʼ bidxín didzaʼ ca guca lë ni, ateʼ bilaʼyönnëʼ bönniʼ queëʼ Cristo nacuʼë Jerusalén, gulaʼsö́l-lëʼë Bernabé tséajëʼ Antioquía naʼ. 23 Cateʼ Bernabé naʼ bidxinëʼ Antioquía, biléʼenëʼ le ruzáʼ ládxëʼë Dios quégaquiëʼ, en budzéjanëʼ. Guchíziëʼ icja nágagaquiëʼ para ilaʼdíaʼticaʼsëʼ queëʼ Xanruʼ idú ládxiʼgaquiëʼ. 24 Náquiëʼ Bernabé naʼ tsahuiʼ, en idú zóalenëʼ Dios Böʼ Láʼayi lëʼ, en idú ládxëʼë réajlëʼë Cristo. Niʼa que libán benëʼ Bernabé naʼ, bönachi zián lu yödzö naʼ gulaʼyéajlëʼ Xanruʼ.
25 Gudödi niʼ, guyijëʼ Bernabé naʼ yödzö Tarso, yöjdiljëʼ Saulo. Cateʼ budzö́linëʼ lëʼ, buchë́ʼë lëʼ Antioquía. 26 Idú ca tu iz gulaʼcuʼë niʼ, tunëʼ tsözxö́n bönachi queëʼ Cristo, en tuʼsë́dinëʼ bönachi zián. Lu yödzö Antioquía naʼ, gusí lo gulaʼzíʼ lágaquiëʼ cristiano le rnna len didzaʼ xidzaʼ: Bönachi Queëʼ Cristo, nupa niʼ taʼyéajlëʼ Lëʼ.
27 Dza niʼ bilaʼrúajëʼ Jerusalén, en yöjáquiëʼ Antioquía bal-lëʼ bönniʼ tuʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios. 28 Guzuínëʼ Agabo, bönniʼ dzáguiëʼ yuguʼ bönniʼ naʼ, en uláz queëʼ Dios Böʼ Láʼayi buzéajniʼinëʼ légaquiëʼ, gunnë́ʼ:
—Siʼ gaca gubín idútë yödzölió.
Guca gubín naʼ cateʼ niʼ rinná bëʼë Claudio, lu yödzö Roma. 29 Níʼirö gulaʼzíʼ lu náʼagaquiëʼ bönniʼ taʼyéajlëʼë Cristo nacuʼë Antioquía, ilaʼsö́l-lëʼë tsca le dësö que queë́gaquiëʼ, le gácalen bö́chiʼruʼ nacuʼë luyú Judea. 30 Caní gulunëʼ, ateʼ lë naʼ buluʼnödzjëʼ, gulaʼguʼë lu náʼagaquiëʼ Bernabé, en Saulo para iluʼë le lógaquiëʼ bönniʼ gula tapa chiʼë bönachi queëʼ Cristo nacuʼë Judea.