10
Le benëʼ Pedro lidxëʼ Cornelio
Zoëʼ yödzö Cesarea tu bönniʼ lëʼ Cornelio, bönniʼ rinná béʼenëʼ tu gáyuʼë bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, nazíʼi lágaquiëʼ Bönniʼ Italia Röjáquiëʼ Gudil-la. Cornelio naʼ reaj ládxëʼë Dios, en rádxinëʼ Lëʼ, ateʼ yúguʼtë bönachi nacuáʼ lidxëʼ núngaca lëʼ tsözxö́n. Runödzjëʼ Cornelio dumí zián le rácalen bönachi yechiʼ, en rulídzaticaʼsëʼ Dios. Tu dza idú ridödi xihuö́ biléʼenëʼ Cornelio ca tu lu yëla bë́chigal, raziëʼ tu gubáz láʼayi queëʼ Dios ga naʼ zoëʼ, en rëʼ lëʼ:
—Cornelio.
Gúdxinëʼ Cornelio. Buyúëʼ gubáz láʼayi naʼ, en gudxëʼ lëʼ:
—¿Bizxi rnnoʼ, Xan?
Gubáz láʼayi naʼ gudxëʼ lëʼ, rnnëʼ:
—Dios riyönnëʼ le rulidzuʼ-nëʼ, en nö́zinëʼ ca runuʼ, rácalenuʼ bönachi yechiʼ. Naʼa, gusö́l-laʼ yuguʼ bönniʼ tsöjáquiëʼ yödzö Jope tsöjlídzagaquiëʼ bönniʼ naʼ lëʼ Simón, zoa iaʼtú lëʼ Pedro. Bönniʼ ni zoëʼ lidxëʼ tu bönniʼ runëʼ tsahuiʼ guídi zxa bëdxi. Bönniʼ ni, lëscaʼ lëʼ Simón, ateʼ zoa lidxëʼ raʼ nísadoʼ. Pedro naʼ guíëʼ liʼ le ral-laʼ gunuʼ.
Cateʼ chibuzë́ʼë gubáz láʼayi naʼ bë́ʼlenëʼ lëʼ didzaʼ, bulidzëʼ Cornelio chópabiʼ biʼi huen dxin queëʼ, en tuëʼ bönniʼ rejëʼ gudil-la reaj ládxëʼë Dios, en dzáguiëʼ bönachi nacuáʼ lidxëʼ Cornelio. Cateʼ budxi busiyönnëʼ légaquiëʼ yúguʼtë le guca, gusö́l-lëʼë légaquiëʼ yödzö Jope.
Dza buropi, tsanni niʼ yúʼugaquiëʼ nöza, en taʼdxinëʼ galaʼ ga dë Jope naʼ, laʼ níʼisö gurenëʼ Pedro ícjoʼolö yuʼu para ulidzëʼ Dios, niʼ naca idú huagubidza. 10 Laʼ náʼasö ridunëʼ Pedro, en gúʼunnëʼ gahuëʼ, ateʼ tsanni niʼ tuʼpë́ʼë queëʼ, biléʼenëʼ le naca ca tu lu yëla bë́chigal. 11 Biléʼenëʼ nayalaj lúzxiba, en ruhuötaj tu le naca ca tu lariʼ guitsaʼ zxön ga zoëʼ, le nagaʼ idapa laʼa. 12 Lahui lariʼ naʼ dxíagacabaʼ yuguʼ böaʼ guixiʼ izáʼa nacuáʼ tapa niʼa náʼagacabaʼ, en yuguʼ böaʼ táʼayöj lë́ʼegacabaʼ lu yu, en yuguʼ böaʼ zoa xíligacabaʼ. 13 Níʼirö biyönnëʼ chiʼi nu rë lëʼ:
—Pedro, guyasa. Bë́ti-gacabaʼ, en gudagu.
14 Bubiʼë didzaʼ Pedro, rnnëʼ:
—¡Calëga, Xan! Catu caz gudahuaʼ le cabí ral-laʼ gágutuʼ, o le cabí naca dxiʼa.
15 Le buropi luzuí biyönnëʼ chiʼi nu naʼ gudxi lëʼ:
—Le nunëʼ Dios dxiʼa, bitiʼ innóʼ que: “Bitiʼ naca dxiʼa.”
16 Tsonna luzuí guca caní, ateʼ níʼirö laʼ buë́pitë lariʼ zxön naʼ lúzxiba. 17 Tsanni niʼ röʼë böniga Pedro, rizáʼ ládxëʼë bizxi saʼyéaj lë naʼ biléʼenëʼ ca tu lu yëla bë́chigal, bilaʼdxinëʼ bönniʼ naʼ nasö́l-lëʼë Cornelio légaquiëʼ raʼ yuʼu, taʼnabëʼ gazxi zoa lidxëʼ Simón naʼ. 18 Cateʼ bilaʼdxinëʼ niʼ, buluʼlidzëʼ nupa nacuáʼ yuʼu naʼ, en gulaʼnábinëʼ légaquiëʼ channö zoëʼ tu bönniʼ lëʼ Simón niʼ, zoa iaʼtú lëʼ Pedro. 19 Tsanni niʼ rizáʼ ládxëʼë Pedro ca naca lë naʼ biléʼenëʼ, Dios Böʼ Láʼayi gudxëʼ lëʼ, rnnëʼ:
—Buyútsöcaʼ. Chibilaʼdxinëʼ tsonnëʼ bönniʼ ni, tuʼguiljëʼ liʼ. 20 Guyaschi naʼa, en bötaj zxan yuʼu. Bitiʼ gaca chopa ládxuʼu tséajlenuʼ légaquiëʼ, tuʼ nasö́l-laʼa nedaʼ yuguʼ bönniʼ ni.
21 Níʼirö bötjëʼ Pedro zxan yuʼu ga naʼ nacuʼë bönniʼ naʼ nasö́l-lëʼë Cornelio, en gudxëʼ légaquiëʼ:
—Nedaʼ bönniʼ ruguílajliʼ. ¿Bizxi huen záʼaliʼ ni?
22 Buluʼbiʼë didzaʼ, tëʼ lëʼ:
—Cornelio, tu bönniʼ rinná béʼenëʼ bönniʼ röjáquiëʼ gudil-la, nasö́l-lëʼë netuʼ. Náquiëʼ bönniʼ tsahuiʼ, en rádxinëʼ Dios. Yúguʼtë bönniʼ judío tunëʼ bal bönniʼ ni, en nadxíʼiguequinëʼ lëʼ. Iaʼtú le guca, tu gubáz láʼayi queëʼ Dios bë́ʼlenëʼ lëʼ didzaʼ, en gudxëʼ lëʼ isö́l-lëʼë nu udulídza liʼ guíduʼ lidxëʼ para yönnëʼ didzaʼ guʼu.
23 Níʼirö Pedro guluʼë légaquiëʼ lu yuʼu, en bëʼë ga ilaʼcuʼë. Cateʼ zaʼ reníʼ iaʼtú dza, guyasëʼ Pedro, en guyéajlenëʼ légaquiëʼ. Bal-lëʼ bö́chiʼruʼ nacuʼë Jope naʼ gulunëʼ lëʼ tsözxö́n.
24 Dza bunni niʼ, bilaʼdxinëʼ Cesarea. Chizóëʼ Cornelio ribözëʼ légaquiëʼ, ateʼ chinutubëʼ yuguʼ diʼa dza queëʼ, en yuguʼ böchiʼ luzë́ʼë nadxíʼirönëʼ lidxëʼ. 25 Cateʼ guyáziëʼ Pedro löʼa, birúajëʼ Cornelio yuʼu, yöjtságuiëʼ lëʼ. Biyéchuëʼ xiniʼë Pedro, en guyéaj ládxëʼë lëʼ ca runruʼ queëʼ Dios caz. 26 Pedro buchisëʼ lëʼ, en gudxëʼ lëʼ:
—Guyasa. Lëscaʼ bönachi yödzölió nacaʼ ca nacuʼ liʼ.
27 Niʼ tuíʼisëʼ caʼ didzaʼ, guyázatëʼ Pedro yuʼu, en yöjxáquiëʼ nudúbigaca bönachi zián niʼ. 28 Níʼirö Pedro gudxëʼ légaquiëʼ, rnnëʼ:
—Libiʼiliʼ nöz quéziliʼ ca rinná bëʼ xibá queëʼ Moisés, rnna bitiʼ ral-laʼ gunëʼ tu bönniʼ judío tsözxö́n o tsázalenëʼ nu bönniʼ izáʼa. Naʼa, Dios buluíʼinëʼ nedaʼ bitiʼ ral-laʼ inníaʼ queëʼ nitúëʼ bönniʼ náquiëʼ cáʼasö o bitiʼ náquiëʼ dxiʼa. 29 Que lë ni naʼ cateʼ bulídzaliʼ nedaʼ, laʼ bídateaʼ, en bitiʼ guca chopa ládxaʼa. Rinabaʼ naʼa, ¿bizx que naʼ bulídzaliʼ nedaʼ?
30 Níʼirö bubiʼë didzaʼ Cornelio, gunnë́ʼ:
—Chiguca tapa dza ca zóaruʼ naʼa, idú ridödi xihuö́, cateʼ niʼ runaʼ gubasa, en rulidzaʼ-nëʼ Dios lu yuʼu lidxaʼ ni, biléʼedaʼ-biʼ tubiʼ bönniʼ raʼbán nácubiʼ lariʼ rëpi yösa beníʼ, duluíʼi lobiʼ nedaʼ. 31 Caní gúdxibiʼ nedaʼ: “Cornelio. Dios riyönnëʼ le rulidzuʼ-nëʼ, en nö́zinëʼ ca runuʼ, rácalenuʼ yuguʼ bönachi yechiʼ. 32 Naʼa, isö́l-luʼu nu bönniʼ lu yödzö Jope para tsöjlídzëʼ tu bönniʼ lëʼ Simón, zoa iaʼtú lëʼ Pedro. Bönniʼ ni zoëʼ lidxëʼ tu bönniʼ runëʼ tsahuiʼ guídi zxa bëdxi, en lëʼ caʼ Simón. Zoa lidxëʼ bönniʼ ni raʼ nísadoʼ. Cateʼ idxinëʼ Pedro naʼ ga zuʼ, usiyönnëʼ liʼ didzaʼ dxiʼa.” 33 Caní guca, laʼ gusö́l-laʼteaʼ nu tsöjlidzaʼ liʼ, ateʼ tsáhuiʼdoʼ benuʼ biduʼ ga zóatuʼ ni. Que lë ni naʼ zóatuʼ ni yúguʼtëtuʼ, nudúbituʼ lahuëʼ Dios para uzë́ nágatuʼ le inná béʼenëʼ Dios liʼ innóʼ.
Didzaʼ bëʼë Pedro lidxëʼ Cornelio
34 Níʼirö gusí lahuëʼ Pedro ruʼë didzaʼ, rnnëʼ:
—Le nácatë réajniʼidaʼ naʼa, bitiʼ ruyusëʼ Dios yöl-laʼ rinnësö quégaca bönachi, pero tuz ca riléʼenëʼ rëʼu. 35 Dios raza ládxëʼë bönachi idútë yödzölió, nupa naʼ tadxi Lëʼ, en tun le naca dxiʼa. 36 Gusö́l-lëʼë Dios xtídzëʼë ga nacuáʼ bönachi Israel, en gusö́l-lëʼë nu ben libán que didzaʼ dxiʼa, le run ga raca dxiʼa quégaca bönachi, lë naʼ bidxín queë́ruʼ lu nëʼë Jesucristo. Lë cazëʼ náquiëʼ Xanruʼ yúguʼtëruʼ. 37 Libíʼiliʼ nöz quéziliʼ lë naʼ guca luyú Judea, le gusí lo guca luyú Galilea gudödi benëʼ libán Juan para ilaʼdila bönachi nisa. 38 Nö́ziliʼ ca benëʼ Dios le guca queëʼ Jesús, bönniʼ Nazaret. Gusö́l-lëʼë Dios Böʼ Láʼayi, en yöl-laʼ huáca queëʼ para sóalengaca Lëʼ. Nö́ziliʼ ca naʼ gudë́ʼ Jesús, runëʼ le naca tsahuiʼ, en ruúnëʼ yúguʼtë nupa gulaʼguíʼi gulaʼzacaʼ lu naʼ tuʼ xihuiʼ. Caní benëʼ, tuʼ guzóalenëʼ Dios Lëʼ. 39 Naʼa, netuʼ runtuʼ ba nalí que yúguʼtë lë naʼ benëʼ Jesús luyú Judea, en lu yödzö Jerusalén, en ca naʼ guca, gulútiëʼ Jesús, cateʼ buluʼdë́ʼë Lëʼ lëʼe yaga cruz. 40 Níʼirö Dios busubanëʼ Lëʼ cateʼ guca tsonna dza nátiëʼ, en benëʼ ga buluíʼi lahuëʼ ga zóatuʼ netuʼ. 41 Bitiʼ buluíʼi lahuëʼ lógaca yúguʼtë bönachi, pero lotuʼ netuʼ buluíʼi lahuëʼ. Dios gurö́ëʼ netuʼ dza niʼte para guntuʼ ba nalí queëʼ Jesús, ateʼ güíʼi gudágulentuʼ Lëʼ tsözxö́n gudödi bubanëʼ lu yöl-laʼ guti. 42 Gunná béʼenëʼ Dios netuʼ guntuʼ libán lógaca bönachi, ateʼ runtuʼ ba nalí queëʼ Cristo, náquiëʼ Nu buzóa cazëʼ Dios para uchiʼa usörö́ëʼ nupa nabángaca, en nupa chinátigaca. 43 Lëscaʼ yúguʼtë bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ Dios gulunëʼ ba nalí queëʼ Jesús, gulaʼnnë́ʼ: “Yúguʼtë nupa ilaʼyéajlëʼ Lëʼ, Dios uniti lahuëʼ dul-laʼ nabágaʼgaquiëʼ niʼa que le benëʼ Lëʼ.”
Dios Böʼ Láʼayi ridisóalenëʼ bönachi izáʼa
44 Niʼ ruíʼisëʼ caní didzaʼ Pedro, laʼ bidxintëʼ Dios Böʼ Láʼayi, bidisóalenëʼ légaquiëʼ, yúguʼtë nupa niʼ taʼyöni libán runëʼ lëʼ. 45 Gulaʼnáʼ badxëʼ bönniʼ judío taʼyéajlëʼë Cristo, nupa naʼ bilaʼdxín niʼ tsözxö́n len Pedro, tuʼ bidëʼ Dios Böʼ Láʼayi, Nu naʼ nasö́l-lëʼë Dios Xuz. Bidisóalenëʼ bönachi niʼ bitiʼ nácagaca judío. 46 Caní gulunëʼ tuʼ bilaʼyönnëʼ tuʼë bönniʼ ziʼtuʼ naʼ didzaʼ yúbölö, en tunëʼ Dios zxön. 47 Níʼirö bëʼë didzaʼ Pedro, gunnë́ʼ:
—¿Naruʼ huácatsö nu inná beʼe bönachi ni para cabí ilaʼdila nisa? Naca bëʼ Dios Böʼ Láʼayi bidisóalenëʼ légaquiëʼ, ca naʼ bidisóalenëʼ netuʼ.
48 Gunná bëʼë Pedro ilaʼdilëʼ nisa tuʼ nazíʼ lu náʼagaquiëʼ Lëʼ Xanruʼ Jesús. Níʼirö yuguʼ bönniʼ niʼ gulátaʼyuëʼ lahuëʼ Pedro ugáʼanalenëʼ légaquiëʼ ca chopa tsonna dza.